herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zawiadomienia Sekretarza Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ...................... 2007roku

w sprawie zawiadomienia Sekretarza Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego


Na postawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165 poz. 1171) w zw. z art. 56 ust. 2, i art.8 pkt. 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz.425 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Zawiadomić Sekretarza Powiatu Myśliborskiego, iż:

  1. w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu w Myśliborzu oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku zwanego oświadczeniem lustracyjnym,

  1. oświadczenie lustracyjne winno być złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia ,

  1. w przypadku pełnienia przez Sekretarza więcej niż jednej funkcji publicznej i w związku z tym już złożenia, na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007r Nr 63, poz.425 z późn. zm.) oświadczenia lustracyjnego, obowiązany jest do przekazania informacji o tym fakcie w formie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia,

  1. nie złożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie podanym w ust. 1 skutkuje pozbawieniem pełnionej funkcji publicznej. Pozbawienie pełnienia funkcji następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) oraz ustawa z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) nakłada na organ powołujący sekretarza powiatu obowiązek powiadomienia tej osoby, w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie wymienionej ustawy, o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku zwanego oświadczeniem lustracyjnym, jak i powiadomienia tej osoby o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 ze zm.) organem powołującym sekretarza jest rada powiatu, przyjąć należy, że podjecie uchwały o zaproponowanej treści stanowi kompetencje i obowiązek rady.

Przygotowała:

Dagmara Sobocińska

Wydział Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 21-11-2007 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 21-11-2007 15:02