herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG


DZIAŁALNOŚĆ

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu realizuje zadania własne Powiatu z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych na drogach publicznych powiatowych zgodnie z Ustawą z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami).

Terenem działania PZD jest obszar obejmujący gminy:

Boleszkowice, Dębno, Barlinek, Myślibórz i Nowogródek Pom.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 438,531 km

w tym:

twarde 412,158 km - 94%

- 335,654 km o nawierzchni bitumicznej

- 68,846 km o nawierzchni brukowcowej

- 7,058 km o nawierzchni kostkowej

- 0,600 km o nawierzchni betonowej

gruntowe 26,373 km - 6%

Ilość obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych:

- mosty 21 sztuk

- wiadukty 1 sztuka

- przepusty 125 sztuk

W poszczególnych gminach ilość km dróg przedstawia się następująco:

GMINA DĘBNO - ogółem 113,201 km (25,81%) w tym:

nawierzchnia bitumiczna 83,793 km (74%)

nawierzchnia brukowcowa 21,217 km

nawierzchnia z kostki 5,082 km

nawierzchnia gruntowa 3,109 km

GMINA BOLESZKOWICE - ogółem 34,098 km (7,78%) w tym:

nawierzchnia bitumiczna 30,676 km (91%)

nawierzchnia brukowcowa 1,054 km

nawierzchnia gruntowa 2,368 km

GMINA MYŚLIBÓRZ - ogółem 124,511 km (28,39%) w tym:

nawierzchnia bitumiczna 95,652 km (77%)

nawierzchnia brukowcowa 10,245 km

nawierzchnia z kostki 2,476 km

nawierzchnia gruntowa 16,138 km

GMINA NOWOGRÓDEK POM. - ogółem 65,404 km (14,92%) w tym:

nawierzchnia bitumiczna 61,541 km (94%)

nawierzchnia brukowcowa 2,992 km

nawierzchnia gruntowa 0,871 km

GMINA BARLINEK - ogółem 101,317 km (23,10%) w tym:

nawierzchnia bitumiczna 60,350 km (60%)

nawierzchnia brukowcowa 34,080 km

nawierzchnia betonowa 0,600 km

nawierzchnia gruntowa 6,287 km

Bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg powiatowych zajmują się komórki PZD:

- Obwód Drogowy w Cychrach z obsadą: Kierownik + 4 dróżników

na terenie gminy Dębno i Boleszkowice

- Obwód Drogowy w Myśliborzu z obsadą Majster + 4 dróżników

na terenie gminy Myślibórz, Nowogródek Pom. i Barlinek.

Do wykonania prac utrzymaniowych i konserwacyjnych posiadamy n/w sprzęt:

do zimowego utrzymania dróg:

3 sztuki piaskarek P1,

2 rozrzutniki rolnicze,

3 pługi średnie,

1 pług lekki

do pozostałych prac

3 ciągniki rolnicze,

2 kosiarki bijakowe,

rozdrabniacz do gałęzi (rębak)

frezarka do pni,

skrapiarka do bitumu do wykonywania remontów nawierzchni emulsją i żwirem

samochody dostawcze - Lublin, Żuk, KIA z przedłużoną kabiną

samochody osobowe - Opel Astra combi, Fiat 126, Fiat Cinquocento

oraz różnego rodzaju narzędzia i przedmioty, a także podręczna malarnia znaków drogowych.

Stan zatrudnienia w administracji wynosi 6 osób w tym:

Dyrektor

Główna księgowa

Specjalista d/s płac i kadr

Główny specjalista d/s technicznych

Główny specjalista d/s technicznych

Specjalista d/s technicznych

Stan techniczny większości dróg jak i obiektów mostowych wymaga gruntownych napraw i remontów.

Większość prac utrzymaniowych wykonujemy własnym sprzętem i we własnym zakresie przez pracowników obwodów drogowych

W 2007 roku wykonano prace w następującym zakresie:

  • Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej - remont cząstkowy

- masą na zimno ( 15 ton) 330 m2

- emulsją i grysami 3597 m2

- ustawiono nowe bądź wymieniono po odnowieniu 270 szt. znaków drogowych i

63 szt. pachołków trapezowych,

- uzupełniono zaniżone pobocze w miejscach niebezpiecznych 8053 m2,

- wyrównano pobocze przy użyciu pługa ciągnikowego 8600 m2

- remont nawierzchni na drogach gruntowych 490 m2,

- remont chodnika 64 m2

- prace pielęgnacyjne przy 1812 szt. drzew,

- wycięto 105 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu dla użytkowników dróg,

- posadzono 205 sztuk drzewek wraz z opalikowaniem,

- frezowano pnie po ściętych drzewach 21 szt.

- wycięto krzaki z korony dróg - 36.414 m2, oraz odrosty przy 1066 sztukach drzew,

- wykoszono trawy - ręcznie na łukach, skrzyżowaniach i przy znakach 102.495 m2,

- mechanicznie - ciągnikiem 1.846.440 m2, na poboczach i skarpach dróg

- zlikwidowano zastoiny wody na jezdni - miejscowa przecinka pobocza 853 szt.,

- oczyszczono i pomalowano poręcze betonowe i na mostach 1185 mb,

- pomalowano słupki betonowe przy drogach 692 szt. oraz 118 drzew w pasy biało-

czerwone

- oczyszczono urządzenia odwodniające - 19 szt. kratek ściekowych, 1008 m ścieku

- wykonano drobne roboty remontowe na obiektach mostowych tj. naprawiono 9,5 m2

skarpy, uzupełniono stożek mostu workami z piaskiem w ilości 64 sztuk, uzupełniono

wymytą jezdnię na moście wbudowując 30 ton materiału, pospawano 3,8 m bariery na

moście oraz oczyszczono nawierzchnię na mostach w ilości 1013 m2,

- oczyszczano nawierzchnię jezdni i pasa drogowego z połamanych gałęzi, konarów i

piasku szczególnie po silnych wiatrach i po opadach deszczu,

- w sezonie zimowym oczyszczano - jezdnie na mostach, posypywano solanką miejsca

szczególnie niebezpieczne, rozwożono solankę pryzmując ją na poboczu w miejscach

wzniesień i skrzyżowań dróg,

- oczyszczono i malowano znaki drogowe oraz słupki do znaków,

oraz wykonano wiele innych prac porządkowych na drogach oraz na bazie OD

W 2007 roku zlecono i wykonano następujące roboty:

1. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych wraz ze ścinką pobocza w ilości 22,6 km

a/ na drodze powiatowej Nr 2116Z Staw - Karsko - Płonno od km 11+193 do km 15+318 o długości 4,125 km (gmina Barlinek i Nowogródek Pom.)

b/ na drodze powiatowej Nr 1586Z /Dobrzysław/ -gr.pow.-Jagów- Pełczyce od km 1+564 do km 2+600 o długości 1,036 km (gmina Barlinek)

c/ na drodze powiatowej Nr 1565Z /Mielęcin/- gr.pow. - Sitno - Kierzków od km 0+000 do km 2+273 o długości 2,273 km (gmina Myślibórz)

d/ na drodze powiatowej Nr 1375Z /Swobnica/-gr.pow. - Rów od km 0+000 do km 1+335 o długości 1,335 km (gmina Myślibórz)

e/ na drodze powiatowej Nr 2109Z Sulimierz - Giżyn - Nowogródek od km 0+317 do km 2+374 o długości 2,040 km (gmina Myślibórz)

f/ na drodze powiatowej Nr 2119Z Czerników - Rościn - Pszczelnik od km 7+130 do km 10+730 o długości 3,6 km (gmina Myślibórz)

g/ na drodze powiatowej Nr 2135Z Dębno - Cychry - Dąbroszyn od km 9+620 do km 10+543 o długości 0,92 km (gmina Dębno)

h/ na drodze powiatowej Nr 2146Z Warnice - Różańsko - Dolsk od km 1+900 do km 4+400 o długości 2,5 km (gmina Dębno)

i/ na drodze powiatowej Nr 1384Z /Trzcińsko/ -gr.pow.- Warnice - Smolnica od km 2+700 do km 4+000 o długości 1,3 km (gmina Dębno)

j/ na drodze powiatowej Nr 2138Z /Kłosów/-gr.pow.- Krępno - Namyślin od km 2+356 do km 5+585 o długości 3,230 km (gmina Boleszkowice)

2. Mechaniczne wyrównanie bruku

a/ na drodze powiatowej Nr 1576Z /Jesionowo/gr.pow.-Ożar-Jaromierki 4,54 km

b/ na drodze powiatowej Nr 2153Z Laskówko - Żydowo odcinek Laskówko -

Niepołcko 3,46 km obie (gmina Barlinek

3. Remont dróg

a/ droga powiatowej Nr 2137Z i 2138Z na odcinku Boleszkowice - Namyślin 293 m2 remontu polegającego na likwidacji garbów w nawierzchni bitumicznej

b/ droga powiatowej Nr 2133Z na odcinku gr. powiatu -Boleszkowice 500 m2 wyremontowania nawierzchni gruntowej

(gmina Boleszkowice)

4. Odwodnienie korpusu drogi

a/ na drodze powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo (gmina Barlinek) 0,24 km

5. Remont chodnika

a/ przy drodze powiatowej Nr 2139Z w m. Cychry - 160 mb (gmina Dębno)

b/ przy drodze powiatowej Nr 2136Z w m. Boleszkowice - 336 mb

(gmina Boleszkowice)

6. Ścinka zawyżonego pobocza

a/ przy drodze powiatowej Nr 2156Z Dzikowo-Rychnów - 3950 m2 (gmina Barlinek)

7. Inne roboty w zakresie utrzymania dróg:

a/ punktowe odwodnienie:

- droga Nr 2124Z w m. Trzcinna - likwidacja zastoiny wody

- droga Nr 2107Z m. Listowie i Kruszwin - likwidacja zastoiny wody

- droga Nr 1418Z m. Dębno ul. Zielona - likwidacja skutków wzmożonych opadów

deszczu)

- droga Nr 2136Z m. Dębno ul. Chojeńska - likwidacja skutków wzmożonych

opadów deszczu)

b/ poziome oznakowanie dróg powiatowych w ilości 1613 m2

( miejscowość Boleszkowice, Wysoka, Oborzany, Dębno, Derczewo, Karsko, Barlinek oraz drobne znaki na terenie całego powiatu)

c/ zakupiono barierki do ustawienia przy drodze powiatowej

Nr 2136Z w m. Boleszkowice k/ szkoły o długości 77 mb

Nr 2139Z w m. Cychry k/ szkoły o długości 11 mb

d/ - wycinka drzew w ilości 36 sztuk: w m. Otanów, m. Rościn, Golenice, Reczyce,

Gudzisz, Dolsk oraz na odcinku leśnym drogi Sitno - Otanów

- podcinka konarów oraz usunięcie posuszu w ilości 250 sztuk przy drodze

powiatowej Nr 2116Z na odcinku Karsko - dr. woj. Nr 151 .

- redukcję koron drzew w terenie zabudowanym w ilości 60 sztuk (m. Karsko,

Trzcinna, Otanów, Reczyce, Giżyn Młyn itp.)

W ramach robót inwestycyjnych w 2007 roku zrealizowano:

1. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1575Z Mostkowo - Sulimierz (gmina Myślibórz)

2 km na wartość 519 tys.zł

w tym:

- 357 tys. zł środki własne

- 162 tys. zł środki z FOGR-u

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2120Z

w m. NAWROCKO(gm.Myślibórz) 300 m na wartość 97,4 tys.zł

w tym:

- 77,4 tys. zł środki własne

- 20 tys. zł dofinansowanie z gminy Myślibórz

3. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych:

a/ Nr 2121Z 0,6 km na odcinku Wierzbnica - Wierzbówek (gm.Myślibórz)

b/ Nr 2108Z i 1575Z 1,2 km na odcinku m. Sulimierz (gm.Myślibórz)

c/ Nr 2116Z i 2158Z 4,5 km na odcinku Krzynka-Płonno (gm.Barlinek)

d/ Nr 2130Z 1,4 km na odcinku m. Różańsko (gm.Dębno)

4. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu

w m. Zarzecze (gm.Myślibórz)

Do planowanej przebudowy w/w mostu nie doszło z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

W związku z tym, że we własnym zakresie wykonujemy prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg - (remont cząstkowy przy użyciu emulsji i grysów w okresie plusowych temperatur, masą na zimno w okresie zimowym, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego, naprawa poboczy dróg poprzez punktowe uzupełnienie wyrw i likwidacja zastoin wody, malowanie poręczy, słupów oraz drzew rosnących blisko jezdni dla zwiększenia widoczności i dla poprawy bezpieczeństwa, oczyszczanie urządzeń odwadniających tj. kratki ściekowe oraz ścieki korytkowe czy też z brukowca, wycinka drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu dla użytkowników dróg, wycinka krzaków szczególnie przy jezdni wąskiej, podcinka konarów drzew, wykaszanie traw i wiele innych - na drogach powiatowych, które przed reformą były zaniedbywane - widać znaczną poprawę.

Z uwagi na to, że przebudowa 1 km drogi powiatowej wraz z infrastrukturą drogową (kanalizacja deszczowa, chodniki itp.) szacowana jest na ~~ 2 mln. zł - wykonanie takich inwestycji możliwe jest tylko przy udziale środków z zewnątrz.

Od 2004 roku roboty inwestycyjne wykonujemy w większości przy udziale pozyskanych środków z zewnątrz. W 2004 pozyskano środki na jedną inwestycja, w 2005 na dwie, a w 2006 już na cztery inwestycje.

2007 rok to czas oczekiwania na uruchomienie możliwości składania wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji drogowych. Brak na dzień dzisiejszy możliwości składania wniosków może spowodować, że planowane na 2008 r. inwestycje mogą być realizowane dopiero w 2009 roku.


 


TECHNICZNY PLAN

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SEZON 2007/2008

Spis załączników

  • Plan organizacyjny

  • Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi

  • Wykaz dróg objętych planem ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

  • Wykaz dróg nie objętych planem ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

  • Wykaz środków łączności

  • MapaPLAN ORGANIZACYJNY

zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2007/2008

NA DROGACH POWIATOWYCH

będących w zarządzie

POWIATOWEGO ZARZADU DROG W MYŚLIBORZU

Łączna długość dróg o nawierzchni twardej wynosi 412,158 km

Planem zimowego utrzymania objętych zostanie 323 km w tym na terenie:

Gminy Barlinek 56 km

Gminy Boleszkowice 31 km

Gminy Dębno 89 km

Gminy Myślibórz 84 km

Gminy Nowogródek Pom. 58 km

Bezpośrednia akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Myśliborskiego prowadzona będzie w następujących punktach:

1. Obwód Drogowy w CYCHRACH - obejmujący teren gminy Dębno i Boleszkowice

2. PZD Myślibórz przy ul. Spokojnej 13 - obejmujący teren gminy Myślibórz,

Nowogródek Pom. i Barlinek

Z uwagi na rozległy teren działalności (odległość skrajna 90 km) jak również z doświadczenia z ostatnich sześciu sezonów zimowych - dla sprawnego przebiegu zwalczania uciążliwych warunków zimowych na drogach powiatowych:

- Zakupiono około 180 ton soli oraz 1000 ton piasku płukanego. Materiał ten został

zgromadzony na placu Obwodu Drogowego Cychry, gdzie została wyrobiona solanka, którą

przewieziono na place składowe w Myśliborzu i Barlinku.

- W wyniku przetargu podpisano umowy na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg

(Wykonawcy oferują nośniki samochodowe pod posiadane przez PZD piaskarki i pługi

odśnieżne oraz sprzęt do załadunku solanki z placów składowych) na Zadaniu Nr 1

obejmującym teren gminy Myślibórz i częściowo Nowogródek Pom. oraz na Zadaniu Nr 2

obejmującym teren gminy Barlinek i częściowo Nowogródek Pom.

Na Zadanie Nr 3 obejmujące teren gminy Dębno i Boleszkowice poszukujemy Wykonawcy w ramach zamówienia z wolnej ręki z uwagi na to, że na dwukrotnie ogłoszony przetarg nieograniczony nie złożono ani jednej oferty.

Wynajem ciężkiego sprzętu ( równiarki, spycharki, ładowarki itp.)do odśnieżania w przypadku występowania dużych zasp dla sprawnego prowadzenia akcji będzie negocjowany z jak największą liczbą wykonawców w szczególności zlokalizowanych jak najbliżej powstałych utrudnień (zasp), aby w jednym czasie usuwanie zasp było wykonywane w wielu miejscach.

Zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi podanymi poniżej, na drogach powiatowych powyższe zamierzenia wystarczą na w miarę sprawny przebieg prac w sezonie zimowym 2007/2008.

Zaliczenie dróg do poszczególnych standardów zimowego utrzymania uzależniono jest od funkcji drogi.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ DYREKCJĘ OKRĘGOWĄ DRÓG PUBLICZNYCH

(Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 października 1994 r.

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu
opadów śniegu

Od stwierdzenia
występowania
     

1

2

3

4

5

1

1

Jezdnia czarna

- sucha

-mokra

Przejezdność całodobowa

Dotyczy jezdni i pobocza

- luźny - 2 godz

- błoto pośniegowe - 4 godz

- zajeżdżony - nigdy

- zaspy - nigdy

- gołoledź - 2godz

- szron - 2godz

- sadź - 2godz

- pośniegowa-4godz

-lodowica -4godz

2

2

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

- luźny - 4 godz

- błoto pośniegowe - 6 godz

- zajeżdżony -występuje

- gołoledź - 3godz

- szron - 3godz

- sadź - 3godz

- pośniegowa-4godz

-lodowica -4godz

3

3

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na:

- skrzyżowaniach z drogami

- skrzyżowaniach z koleją

- odcinkach o pochyleniu>4%

- przystankach autobusowych

- innych miejscach ustalonych

przez zarząd drogi

- luźny -6 godz

- zajeżdżony -występuje

- zaspy, języki śniegowe:

lokalnie - 6godz

utrudnienie dla samochodów osobowych

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 5 godz

- szron - 5 godz

- sadź - 5 godz

- pośniegowa- 6godz

- lodowica - 5godz

4

4

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny -8 godz

- zajeżdżony -występuje

-języki śniegowe-występują

- zaspy - do 8 godz

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 8 godz

-pośniegowa-10godz

- lodowica - 8godz

5

5

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny -16 godz

- zajeżdżony -występuje

- nabój śnieżny -występuje

- zaspy - występują

do 24 godz

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 8 godz

- pośniegowa

6

6

Jezdnia zaśnieżona

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZD

- luźny -występuje

- zajeżdżony -występuje

- nabój śnieżny -występuje

- zaspy - występują

do 48 godz

W miejscach wyznaczonych:

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz

W standardzie I nie przewiduje się utrzymywania zimowego dróg w skali kraju.

W standardzie II i III przewiduje się utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich.

W standardzie IV i V planuje się utrzymywanie dróg powiatowych.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu ustalono w oparciu o w/w Załącznik

Na terenie PZD Myślibórz drogi utrzymywane będą w IV i V standardzie zimowego utrzymania

1. Drogi zaliczone do standardu IV będą odśnieżane na całej szerokości jezdni i posypywane mieszankami piaskowo - solnymi w obrębie skrzyżowań, na przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych, odcinkach dróg o pochyleniu większym niż 4% oraz w miejscach ustalonych przez PZD.

Na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu, języki śniegowe i zaspy stanowiące utrudnienie dla pojazdów, a nawet przerwy w komunikacji do 8 godzin.

(wykaz dróg wg załącznika Nr 1)

2. W standardzie V drogi będą odśnieżane na całej szerokości (tylko w przypadku dużych opadów śniegu będzie odśnieżany tylko jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypywane mieszankami piaskowo-solnymi na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj. obręb skrzyżowań, na przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych i wzniesieniach powyżej 4% oraz innych miejscach ustalonych przez tut. zarząd dróg.

Na jezdniach może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu , nabój śniegowy i zaspy stanowiące utrudnienie a nawet przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, służby drogowe koncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejezdności dróg zaliczanych do IV standardu (główna sieć dróg) oraz dróg standardu V, które łączą kilka miejscowości między sobą.

3. Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania będą doprowadzane do stanu przejezdności po osiągnięciu rezultatów wg przyjętych standardów na drogach objętych planem zimowego utrzymania dróg.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA

w sezonie 2007/2008

Numer drogi

Nazwa drogi

/odcinka/

od km

do km

Długość odcinka

standard

1565Z

1556Z

2102Z

2103Z

1375Z

2104Z

2105Z

2106Z

2107Z

2108Z

2109Z

2110Z

2111Z

1408Z

2112Z

2113Z

2114Z

2116Z

2117Z

2118Z

2119Z

2120Z

2121Z

2122Z

2123Z

2124Z

2125Z

2126Z

2127Z

1384Z

2128Z

1409Z

2129Z

/Mielęcin/-gr.pow.-Sitno

/Derczewko/-gr.pow.-Derczewo-Sitno

Derczewo-gr.pow.-/Lipiny/

Sitno-Otanów

/Swobnica/-gr.pow.-Rów

Niesłusz-Kierzków

Myślibórz-Zgoda

Kierzków-Golenice

Kruszwin-Listomie-dr.kraj.Nr 26

Sulimierz-Rokitno-Giżyn

Dr.kraj.Nr 3-Sulimierz

Giżyn-Nowogródek

Głazów -dr.kraj. Nr 3

Ławy-Barlinek

Rów-gr.pow.-/Dobropole/

Głazów-Nowogródek

Nowogródek-Karsko-Łubianka

Renice-Stare Renice-dr.kraj.Nr 26

/Staw/-gr.pow.-Karsko-dr.woj.Nr 151

Krzynka-Płonno-dr.woj. Nr 151

Myślibórz-/Staw/

Nowogródek-Świątki-Trzcinna

Czerników-Rościn-Pszczelnik

Czerników-Nawrocko-Rościn

Wierzbnica-Wierzbówek

Zarzecze-Myśliborzyce

Wierzbnica-Nawrocko

Pniów-Chłopowo

PKP Świątki-Świątki

Dr.kraj. Nr 3-Trzcinna

Dr.kraj.Nr 23-Dalsze-/Mystki/

Chłopowo-Różańsko

Dolsk-gr.pow.-/Mystki/

Warnice-Smolnica

PKP Barnówko-Więcław-Mostno

/ST.Łysogórki/-gr.pow.-Warnice

Krężelin-Dyszno-Ostrowiec

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

4+943

0+000

0+317

5+072

2+541

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

3+244

25+752

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

7+830

0+000

5+738

0+000

3+157

0+000

0+000

6+241

0+000

0+000

0+000

0+000

3+330

4+589

3+103

4+916

1+335

5+577

1+000

4+657

7+512

6+459

2+374

9+514

5+171

20+245

1+536

7+033

12+100

3+075

19+948

30+900

4+474

2+458

10+730

7+650

2+539

9+438

2+429

9+255

0+710

4+421

5+620

6+390

8+522

10+442

3+659

1+625

8+895

3,330

4,589

3,103

4,916

1,335

5,577

1,000

4,657

2,569

6,459

6,499

2,630

20,245

1,536

7,033

12,100

3,075

21,852

4,474

2,458

10,730

7,650

4,147

5,946

0,710

1,264

5,620

6,390

2,281

10,442

3,659

1,625

8,895

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Numer drogi

Nazwa drogi

/odcinka/

od km

do km

Długość odcinka

standard

2130Z

1418Z

2131Z

2134Z

21356Z

2136Z

2137Z

2138Z

2139Z

2140Z

2141Z

2142Z

2143Z

2144Z

2145Z

2146Z

2147Z

2148Z

1575Z

1576Z

2151Z

2152Z

2155Z

2156Z

2158Z

2159Z

Dyszno-Różańsko

/Troszyn/-gr.pow.-Grzymiradz-Dębno

Wyszyna-Wysoka

Dębno-Mostno-gr.pow.-/Witnica/

Krześnica-gr.pow.-/Dąbroszyn/

Boleszkowice-Dębno

Dr.pow.Nr 11-155-Boleszkowice

Dr.pow.Nr 11-154-Namyślin

Dargomyśl-Cychry-gr.pow.-/Kamień/

Sarbinowo-Krześnica

Chlewice-Namyślin

Namyślin-gr.pow.-/Szumiłowo/

Karlin - Sumiak

Reczyce-Gudzisz

Kinice-Karsko

Warnice-Różańsko-Dolsk

Głazów-dr.kraj. Nr 3

Dziedzice-Strąpie-Dzikowo

/Jesionowo/-gr.pow.-Mostkowo

Jaromierki-Barlinek

/Laskowo/-gr.pow.-Równo-Jaromierki

Strąpie-Barlinek

/Chropowo/-gr.pow.-Żydowo-Barlinek

Dzikowi - Rychnów

Płonno-gr.pow.-/Sarnik/

Płonno-gr.pow.-/Niesporowice/

0+000

0+000

1+054

0+000

9+620

0+000

0+000

2+356

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

4+061

0+000

4+572

0+000

0+000

3+921

0+000

0+000

0+000

7+828

11+273

3+424

5+972

12+498

10+008

4+349

5+585

10+255

3+113

3+141

6+096

2+271

2+596

4+113

12+350

2+748

11+547

5+360

6+435

7+629

6+019

9+025

2+986

1+493

1+504

7,828

11,273

2,370

5,972

2,878

10,008

4,349

3,229

10,255

3,113

3,141

6,096

2,271

2,596

4,113

12,350

2,748

7,486

5,360

1,863

7,629

6,019

5,104

2,986

1,493

1,504

V

V

V

V

V

IV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Razem 323 km w tym:

30 km IV standard

293 km V standard

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

NIE OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA

w sezonie 2007/2008

Numer drogi

Nazwa drogi

/odcinka/

od km

do km

Długość odcinka

rodzaj nawierz.

1565Z

2105Z

2107Z

2109Z

2110Z

2115Z

2116Z

2121Z

2122Z

2124Z

2127Z

2131Z

2132Z

2133Z

2135Z

2138Z

2140Z

2148Z

1575Z

1576Z

2153Z

1586Z

2157Z

2160Z

Sitno-Kierzków

Myślibórz-Zgoda

Kruszwin-Listomie-dr.kraj.Nr 26

Sulimierz-Giżyn

Czółnów-Głazów

Golenice-Czerników

dr.woj.Nr 151-Krzynka

Wierzbówek-Zarzecze

Zarzecze-Myśliborzyce

Nawrocko-Pniów

Chłopowo-gr.pow.-/Piaseczno/

Ławy-Trzcinna

Trzcinna-Sołacz

Barnówko-Dolsk

/Mystki/-gr.pow.-/Staw/

Wyszyna

dr.pow. Nr 11-150-dr.pow.Nr 11-149

/Sitno/-gr.pow.-Boleszkowice

Dębno-Cychry

Cychry-Krześnica

/Kłosów/-gr.pow.-dr.pow.Nr 11-154

Krześnica-gr.pow.-/Kamień W./

Gr.pow.-Jarząbki-Dziedzice

Mostkowo-Sulimierz

/Jesionowo/-gr.pow.-Osina

Laskówko-Żydowo

Gr.pow.-Laskówko-/Jagów/

Krzynka-Moczydła-gr.pow/Lubocierz/

Jarząbki-Żelice-Dziedzice

3+330

7+292

1+600

0+000

2+374

3+044

0+000

0+000

19+948

2+539

6+250

2+429

9+255

0+000

4+421

0+000

11+963

0+000

0+000

0+000

2+368

0+000

5+275

0+000

3+113

3+715

0+000

0+380

5+360

0+000

0+000

4+914

0+000

1+580

0+000

0+000

3+099

7+292

8+542

2+495

4+943

3+044

5+072

2+541

3+945

25+752

6+250

7+830

5+738

10+988

3+157

8+801

6+241

13+617

1+054

4+810

2+368

2+688

5+275

9+620

2+356

3+715

5+170

0+380

4+061

12+341

4+572

4+291

7+153

1+580

2+600

11+565

3+099

4+404

3,962

1,250

0,895

4,943

0,670

2,028

2,541

3,945

5,804

3,711

1,580

3,309

1,733

3,157

4,380

6,241

1,654

1,054

4,810

2,368

0,320

5,275

4,345

2,356

0,602

1,455

0,380

3,681

6,981

4,572

4,291

2,239

1,580

1,020

11,565

3,099

1,305

gruntowa

bitum.

gruntowa

gruntowa

trylinka

gruntowa

gruntowa

bitum.

bruk

gruntowa

bitum.

bitum.

bitum.

bruk

bitum.

bitum.

gruntowa

bruk

bruk

gruntowa

bitum.

bruk

bitum.

bitum.

bruk

gruntowa

gruntowa

bitum.

bitum.

bruk

bruk

bruk

bruk

bitum.

bruk

gruntowa

bruk

Razem 115 km w tym: 26 km gruntowa, 46 km bruk, 42 km bitumiczna

WYKAZ ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI

Z POWIATOWYM ZARZĄDEM DRÓG W MYŚLIBORZU I OBWODEM DROGOWYM W CYCHRACH I MYŚLIBORZU

W SEZONIE 2007/2008

Lp

Adres

Nr

kierunkowy

Nr telefonu

służbowego

Nr telefonu

prywatnego

1.

Powiatowy Zarząd Dróg

74-300 Myślibórz

ul. Spokojna 13

0 95

747 0302

2.

Dyrektor PZD

Antoni Paluch

0 95

komórkowy

747 0302

0606674466

0 95

747 3203

3.

Obwód Drogowy MYŚLIBÓRZ

Majster OD

Marcin Makuch

Komórkowy

0606684466

4.

Mirosław Musiał

0 95

747 0302

5.

Adam Trzciński

0 95

747 0302

6.

Obwód Drogowy

CYCHRY

0 95

760 7833

7.

Kierownik OD Cychry

Wiesław Myszkowski

0 95

komórkowy

760 7833

0606694466

0 95

760 4693

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 21-11-2007 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Adamowicz 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 21-11-2007 14:42