herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 26 września 2007 do 18 października 2007 roku


Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

w okresie międzysesyjnym

Na posiedzeniu w dniu 26 września 2007 roku Zarząd:

1. Podjął uchwałę Nr 36/75/2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego i w

układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

 1. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.050 zł. uzyskaną z ubezpieczenia budynku z przeznaczeniem na odnowienie sal i pomieszczeń, które w wyniku zalania uległy zniszczeniu.

 2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów z działalności schroniska w wysokości 1.574 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

 3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych w planie w wysokości 34.374 zł. z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału - Internaty i bursy szkolne do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące oraz rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe w związku z likwidacją Internatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

 4. Umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczenia na siłownię - wyposażenie w sprzęt i urządzenia sportowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach”.

2) Rozpatrzył wniosek Sekretarza Powiatu na udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi MOW w Renicach.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” opracowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, Sekretarz Powiatu wnioskuje o wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi MOW w Renicach Panu Mariuszowi Zalewskiemu do reprezentowania powiatu myśliborskiego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania pn.: „Tam gdzie nasi ojcowie walczyli o wolną Polskę.”

Czynności związane z realizacją zadania dotyczyć będą:

- podpisania umowy o dofinansowanie z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty

w Szczecinie,

- wydatkowaniem środków finansowych niezbędnych do realizacji ww. zadania,

- obsługi finansowo-księgowej zdania,

- realizacji zadania z zachowaniem warunków określonych w ofercie, zgodnie z

zaakceptowanym przez zleceniodawcę: programem merytorycznym,

harmonogramem realizacji zadania orz kosztorysem,

- przełożeniem w Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawozdania finansowego i

merytorycznego z realizacji zadania oraz dokumentów finansowo-księgowych

niezbędnych do jego rozliczenia.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Zalewskiemu - Dyrektorowi MOW w Renicach do reprezentowania powiatu myśliborskiego, w imieniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu, we wszelkich czynnościach związanych z realizacją zadania pn.:” Tam gdzie nasi ojcowie walczyli o wolną Polskę”.

Na posiedzeniu w dniu 28 września 2007 roku Zarząd:

1. Rozpatrzył wnioski:

a) Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o udzielenie dotacji.

Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji w wys. 6.000 zł. na organizację międzynarodowych ćwiczeń służb ratowniczych pod kryptonimem „Budynki magazynowe- Karsko -2007”. W ćwiczeniach tych wezmą udział służby ratownicze ze strony polskiej oraz niemieckiej. Planowana ilość uczestników ćwiczeń to ok. 120 osób.

Zarząd Powiatu ustalił, aby powyższy wniosek Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu złożył do Komisji ds. rozpatrywania wniosków z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

b) Wniosek Naczelnika OKiS o przyznanie premii w wys. 20% dla dyrektora szkoły i placówki oświatowo - wychowawczej.

Zarząd Powiatu postanowił przyznać premię za miesiąc wrzesień dyrektorom szkoły i placówki w następującej wysokości:

- Dyrektor ZSP nr 1 w Dębie - 20%

- Dyrektor ZSP Nr 2 w Barlinku - 20%

- Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu - 18%.

c) Wniosek Klubu Koszykówki „Admirator” w Myśliborzu o wyrażenie zgody na korzystanie z sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu.

Założyciele Klubu Koszykówki „Admirator” w Myśliborzu zwrócili się z prośbą o możliwość korzystania z sali sportowej w ZSP nr 2 w Myśliborzu przynajmniej 3 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne do prowadzenia treningów drużyny koszykówki dziewcząt 10 - cio i 11-stoletnich.

Zarząd Powiatu postanowił przez okres pierwszego miesiąca nieodpłatnie wynająć salę sportową w ZSP nr 2 w Myśliborzu do prowadzenia treningów sportowych. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika OKiS do ustalenia jednolitych kryteriów i zasad wynajmowania sal sportowych we wszystkich placówkach oświatowych podległych Starostwu z podziałem na grupy wiekowe dzieci i młodzieży.

d) Wniosek Dyrektora PUP w Myśliborzu o nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w budynku ZSP Nr 2 w Myśliborzu, ul. Północna 15. (Bursa Szkolna).

Dyrektor PUP w Myśliborzu zwróciła się z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w Bursie ZSP nr 2 w Myśliborzu, ul. Północna 15 celem przechowania dokumentów archiwalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu. Po każdych opadach deszczu woda dostaje się do pomieszczeń składnicy akt, co powoduje utrzymywanie się wysokiej wilgotności przyśpieszającej proces niszczenia dokumentów. W związku z zalaniem pomieszczeń niezwłoczne jest przeniesienie przechowywanych dokumentów, aby nie uległy całkowitemu zniszczeniu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

e) Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o zwiększenie wydatków budżetowych w planie wydatków.

Dyrektor ZSP nr 2 w Barlinku zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w wys.:

- 108.400 zł - na wynagrodzenia pracowników,

- 18.600 zł. - składki ZUS

- 3.100 zł. - Fundusz Pracy

Niedobór środków w wydatkach płacowych pogłębiły następujące zdarzenia:

- urlop zdrowotny pracownika,

- nieplanowana odprawa emerytalna dla pracownika,

- ekwiwalent za urlop osobie odchodzącej na emeryturę,

- nagrody jubileuszowej,

- dodatkowego zatrudnienia nauczyciela na okres ciąży pracownika,

- powołania nowego dyrektora szkoły,

- różnica pomiędzy planowaną inflacją dla pracowników pedagogicznych.

Zarząd Powiatu postanowił oddalić powyższy wniosek do wyjaśnienia i uszczegółowienia, czy zdarzenia, które zostały wymienione we wniosku miały wpływ na niedobór środków w placówce i czy nie można było zaplanować ich w budżecie jednostki na rok bieżący.

Jednocześnie zobowiązał dyrektora ZSP nr 2 w Barlinku do dołączenia do powyższego wniosku RB 23 za miesiąc wrzesień.

f) Wniosek Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku dot. siedziby placówki.

Dyrektor OPP w Barlinku poinformowała, że w dniu 17.09 br. została podpisana umowa użyczenia pomiędzy ZSP nr 2 w Barlinku a OPP w Barlinku. Biorąc pod uwagę warunki użyczenia aktualnie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej zajmowanych pomieszczeń w budynku na ul. Leśnej jest do 15 października czas na przenosiny w nowe miejsce. W związku z powyższym zwróciła się z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na prace, budowlane, remontowe, montażowe i transportowe z związane dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb placówki.

Zarząd Powiatu postanowił poczynić starania celem dodatkowego rozpoznania co do rozwiązania sprawy.

W tej sprawie odbędzie się spotkanie Pana Starosty, Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku oraz Naczelnika Wydziału OKiS.

g) Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu.

Dyrektor ZSP nr 2 w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu garażu o pow. 18m2 przez PINB w Myśliborzu. Poprzednia umowa wygasła z dniem 31.08.2007 roku.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

h) Wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na godziny ponadwymiarowe.

Dyrekcja ZSP Nr 3 w Myśliborzu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły w wys. 8 godzin oraz wicedyrektora w wys. 9 godz.

Zarząd Powiatu postanowił nie wyrazić zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla dyrektora i wicedyrektora ZSP nr 3 w Myśliborzu .

Uzasadniając tym, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu jest wiele ofert nauczycieli, którzy bardzo chętnie podejmą pracę w zawodzie nauczyciela.

i) Wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne.

Dyrektor ZSP nr 3 w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Technikum Informatycznego Daniela Sz. w ilości 16 godzin tygodniowo. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania nauki w technikum informatycznym.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Jednocześnie postanowił wystosować pismo do wszystkich dyrektorów szkół i placówek informujące o możliwości likwidacji barier architektonicznych utrudniających dostęp do edukacji dzieciom niepełnosprawnym w placówkach poprzez pozyskanie środków z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych. (RPO i Kapitał Ludzki)

j) Wniosek Dyrektora ZSP nr 2 w Barlinku dot. zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.

Dyrektor ZSP nr 2 w Barlinku zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie kandydatury Pana M.Adryjanowskiego na kierownika szkolenia praktycznego na okres 1 roku.

Swój wniosek dyrektor uzasadnił tym, że Pan M. Adryjanowski jest długoletnim pracownikiem pedagogicznym szkoły, nauczycielem dyplomowanym, posiadającym odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej.

Posiada także wzorową ocenę pracy oraz bardzo duże doświadczenie w zakresie pracy administracyjno - biurowej, niezbędnej do właściwego wypełniania obowiązków na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego.

Dotychczas zatrudniona osoba na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego przeszła na emeryturę z dniem 1 kwietnia 2007 roku.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana M. Adryjanowskiego na kierownika szkolenia praktycznego na okres 1 roku.

k) Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie środków finansowych na podłączenie obiektów szpitala do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w wys. 50.000 zł. na wykonanie zadania podłączenie obiektów szpitala do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z ciepłowni miejskiej pod nazwą ”Zmiana źródła ciepła dla potrzeb szpitala.”

Zarząd Powiatu ustalił, że powyższy wniosek zostanie skierowany do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem sfinansowania zadania. Jednocześnie zobowiązał dyrektora do przygotowania informacji ile kosztował zeszły sezon grzewczy, a ile przewiduje oszczędności po zmianie systemu ogrzewania.

l) Wniosek Z-cy dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie środków finansowych tytułem zapłaty odsetek od kredytu długoterminowego.

W związku z brakiem płynności finansowej a tym samym środków finansowych Szpitala w Dębnie, Szpital nie jest w stanie spłacać odsetek od kredytu długoterminowego przeznaczonego na restrukturyzację finansową zobowiązań. Średniomiesięczna wielkość odsetek to kwota ok. 42.500 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 170.000 zł. tytułem zapłaty odsetek od kredytu długoterminowego za okres od miesiąca września do grudnia br. Jednocześnie ustalił, że zapłacone środki finansowe za odsetki będą podlegały zwrotowi dla powiatu.

ł) Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o przesunięcie terminu spłaty odsetek za 2007 rok zgodnie z umową pożyczki Nr 40/2006 do końca 2007 roku z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala. Finanse Szpitala w dalszym ciągu nie ulegają poprawie. Nie odbyły się jeszcze renegocjacje kontraktów na 2007 rok z NFZ w Szczecinie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty odsetek za 2007 rok z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala.

m) Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku o sfinansowanie zakupu wymiennika ciepła w placówce..

Dyrektor Szpitala w Barlinku poinformował, że funkcjonujący obecnie system zasilania Szpitala w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania opiera się na dostawach realizowanych przez PEC Sp. z o.o. w Barlinku. Odbywa się poprzez stary i nieefektowny wymiennik ciepła znajdujący się pod obiektami przychodni. W tej sytuacji celowe jest przeniesienie węzła ciepłowniczego do pomieszczeń szpitala, zamontowanie nowoczesnego wymiennika kompaktowego, zapewniającego w sezonie grzewczym dostawy energii na potrzeby centralnego ogrzewania i jednocześnie podgrzewania wody. Szacuje się ,że oszczędności w skali roku wyniosą 15.000-20.000 zł. Wkład powiatu wyniesie ok. 44.000 zł. netto.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu wymiennika ciepła w szpitalu do kwoty 44.000 zł. netto.

2. Zapoznał się z:

a) projektem umowy dot. wynajęcia stołówki i kuchni Internatu ZSP Nr 1 w Barlinku, a Przedsiębiorstwem usługowym mieszczącym się na ul. Wiosennej 13 w Moczkowie, Gm Barlinek.

Zarząd Powiatu postanowił negatywnie zaopiniować przedłożony projekt umowy ze względu na to, że nie uwzględniono w niej wzrostu cen za czynsz i ogrzewanie co działa na niekorzyść szkoły.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do przedstawienia wartości nakładów poniesionych na remont stołówki przez wynajmującego i jakie w związku z tym zostały odliczone kwoty od czynszu. (łącznie z kserokopiami faktur).

b) informacją dyrektora Szpitala Powiatowego w Dębnie dot. możliwości pozyskania kolejnej transzy pożyczki na restrukturyzację zobowiązań powstałych po 31.12.2004 r. Do wniosku o pożyczkę należy załączyć między innymi decyzję o wpisie do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej, który prowadzi Wojewoda. Z uwagi na zmianę dyrektora szpitala Dębnie, w dniu 17.09 br. złożone zostały stosowne dokumenty. Drugim ważnym załącznikiem do wniosku jest aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - KRS.

Wniosek o pożyczkę wraz załącznikami należy złożyć do banku Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin do 1.10.2007 r. Po uzyskaniu decyzji o zakończeniu restrukturyzacji finansowej zobowiązań transza to podlegałaby umorzeniu.

3. Podjął uchwały:

a) Nr 37/76/2007 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej odcinek drogi gminnej pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w zakresie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 84 w miejsc. Lubiaków.

b) Nr 37/77/2007 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 1. Wniosku Wicestarosty o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami w kwocie 47.500 zł. w związku ze zmianą oprocentowania obligacji spowodowaną wzrostem stopy oprocentowania 52 - tygodniowych bonów skarbowych, na podstawie których oblicza się oprocentowanie obligacji.

 2. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

 3. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania przez Gminę Myślibórz zadania należącego do Powiatu pod nazwą - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2121Z i 2122Z w miejscowości Nawrocko” w kwocie 20.000 zł.

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 2.245 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przeprowadzeniem nauczania indywidualnego z uczniem klasy I Technikum Nr 1 Mateuszem Sawickim.

 5. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 1.950 zł. z przeznaczeniem na badania profilaktyczne 6 pracowników, zakup programu antywirusowego, zakup drukarki laserowej oraz naprawy urządzenia kserograficznego.

 6. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi z Funduszu Zdrowia.

 7. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1.300 zł. z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

 8. Postanowienia Nr Ds228/07 z dnia 29.06.2007 roku o zawieszeniu śledztwa i planowanym terminie zakończenia czynności zmierzających do pełnej weryfikacji dokumentacji księgowej Zespołu Szkół w Smolnicy w zakresie umów publiczno - prawnych przypadających na grudzień 2007 rok.

 9. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na remont korytarza I oddziału w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w związku z ubieganiem się o dotację na ten cel.

 10. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania przez Gminę Barlinek zadania należącego do Powiatu pod nazwą - „Remont drogi powiatowej Nr 2156Z w miejscowości Rychnów” w kwocie 28.000 zł.

 11. Wniosku Wicestarosty o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji sztandaru organizacyjnego Oddziału Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej.

 12. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w kwocie 50.000 z zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2155Z w miejscowości Żydowo” na zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2156Z w miejscowości Rychnów”.

Na posiedzeniu w dniu 4 października 2007 roku:

1. Zapoznał się z informacją dot. zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 31.08.2007 roku.

Na dzień 31 sierpnia 2007r. stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem wynosi 24.142.788 zł i zmniejszyły się o 907 w porównaniu z miesiącem poprzednim, w tym;

 • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem SPZOZ Barlinka wynoszą 8.859.880 zł i zmniejszyły się o 117.386 zł. w porównaniu z miesiącem lipcem 2007r.

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 15.282.908 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem poprzednim o 116.479 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.233.017 zł i zwiększyły się o 92.185 zł w tym:

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 368.850 zł i zwiększyły się o 133.653 zł w porównaniu z miesiącem poprzednim;

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.864.167 zł. i zmniejszyły się o 41.468 zł w porównaniu z miesiącem lipcem 2007r.

Dokonano analizy przychodów i kosztów na dzień 31.08.2007r.

W przypadku szpitala w Barlinku ponadlimity na dzień 31 sierpnia wynoszą 74.401zł, narastająco w skali roku - 587.671 zł.

W szpitalu w Dębnie wartość usług ponadlimitowych na dzień 31 sierpnia 2007r wynosi 108.135 zł, narastająco w skali roku - 627.507 zł.

Za sierpień 2007r. SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 20.140 zł, narastająco w skali roku zysk wynosi 33.112 zł.

SPZOZ Dębno za sierpień wykazuje stratę w wysokości 226.248 zł, w skali roku strata wynosi 841.850 zł.

2. Omówił sprawy związane z Dniem Edukacji Narodowej, ustalając że uroczystość odbędzie się w ZSP nr 1 w Dębnie w dniu 12 października br.

Jednocześnie Zarząd Powiatu ustalił wysokości nagród dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze specjalnego funduszu nagród

Zobowiązał również Naczelnika OKiS, aby wystąpił z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o wytypowanie po jednym nauczycielu do nagrody Starosty za 2007 rok.

3. Rozpatrzył następujące wnioski:

1) Wnioski Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu roku 2007.

a) Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 42.780 zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej bursy szkolnej przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na budynek o funkcji użyteczności publicznej wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

W związku z tym, że przeznaczone zostały na to zadanie środki finansowe w kwocie 200.000 zł., a cena oferty najkorzystniejszej wynosi 242.780 zł. zabezpieczenie wnioskowanej kwoty jest niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.

W przypadku braku możliwości zwiększenia środków, postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 zostanie unieważnione.

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do wniosku nie wyrażając zgody na zabezpieczenie środków finansowych w wys. 42.478 zł. w budżecie powiatu roku 2007.

b) Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na dofinansowanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

W związku z ogłoszeniem przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty konkursu ofert na dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, Sekretarz Powiatu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody dot. przystąpienia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku do realizacji projektu PN. „Taniec - twoja droga do sukcesu” w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Całkowita wartość programu stanowi kwotę 45.287 zł. w tym dofinansowanie w ramach rządowego programu 36.229 zł. Wkład własny Ogniska Pracy Pozaszkolnej wyniesie kwotę 9.058 zł. W związku z powyższym dyrektor jednostki zwróciła się z prośbą o dofinansowanie, ponieważ nie posiada środków finansowych żeby w całości zabezpieczyć kwotę wkładu własnego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek wyrażając zgodę na dofinansowanie do 5 tys. zł.

2) Wniosek Naczelnika OKiS o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela - wychowawcy w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w kwocie 450 zł (50% czesnego za semestr) ze środków własnych przyznanych placówce na 2007 rok na dofinansowanie form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

Naczelnik Wydziału OKiS w związku z pismem dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów podyplomowych Pani Zyty S. zatrudnionej bez kwalifikacji za zgodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na stanowisku nauczyciela wychowawcy w DWD w Myśliborzu na okres r. szk. 2007/2008.

Nauczycielka posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunek pedagogika, specjalność pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna, które nie daje kwalifikacji do pracy ww. placówce. Do uzyskania kwalifikacji niezbędne jest ukończenie kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza na studiach podyplomowych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela w DWD w Myśliborzu ze środków własnych przyznanych placówce na 2007 rok na dofinansowanie form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli

3) Wniosek Naczelnika OKiS o przeniesienie środków między rozdziałami.

Wydział OKiS wnioskuje o przeniesienie z rozdz. 80195 § 4300 kwoty 500 zł. na § 4170 (wynagrodzenia ekspertów biorących udział w Komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego) oraz kwoty 16 zł. na § 4410 zwrot kosztów dojazdu ww. ekspertów.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

4) Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego przy ul. Za Bramką 8/2 .

Do Dyrektora ZSP nr 2 w Myśliborzu wpłynął wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego dla nauczycielki języka niemieckiego w budynku szkoły Pani A.Fiałek.

Lokal o wynajem składa się z pokoju i kuchni o pow. łącznej 34m2, do 30 września 2007 roku zamieszkiwany był przez nauczyciela T.Szyszkę.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek wyrażając zgodę na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku szkoły na okres 1 roku.

5) Wniosek Dyrektora DWD w Myśliborzu o zwiększenie stawki żywnościowej.

Dyrektor DWD w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie stawki żywieniowej z obecnej 8,50 zł. do 10 zł.

Związane jest to między innymi tym, że w wielu artykułach spożywczych znacznie wzrosły ceny. Ostatnio stawka żywieniowa dla DWD ustalana była w 2004 roku.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek wyrażając zgodę na zwiększenie stawki żywieniowej do 10 zł od stycznia 2008 roku.

6) Wniosek Miejskiego Klubu Sportowego „OSADNIK” w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na zakup strojów sportowych.

Miejski Klub Sportowy „Osadnik” w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o przyznanie z budżetu powiatu środków finansowych na zakup strojów sportowych dla drużyny seniorów MKS Osadnik. Koszt zakupu kompletu strojów oraz jego odpowiednie oznakowanie to kwota 2.100 zł. Klub w roku bieżącym obchodzi 60 - lecie istnienia.

Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na sfinansowanie zakupienia koszulek sportowych z logo powiatu i herbem.

7) Wniosek dyrektora DPS o zwiększenie planu finansowego.

Dyrektor DPS w Myśliborzu zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego na rok 2007 w dziale 852 pomoc społeczna o kwotę:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 44.000 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.674 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.078 zł.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla pracowników DPS w związku dniem pracownika socjalnego.

Zarząd Powiatu postanowił przyznać kwotę 35.000 zł. wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

8) Wniosek Dziekana Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług dot. wynajęcia sal w ZSP Nr 1 w Dębnie.

Dziekan Uniwersytetu Szczecińskiego zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na utrzymanie kosztów wynajęcia sal w ZSP nr 1 w Dębnie na dotychczasowym poziomie. Prośba powyższa podyktowana jest faktem zmniejszania się liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych - zaocznych w zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dębnie od ok. 1000 studentów w roku akademickim 2003/04 do około 270 studentów w obecnym roku akademickim.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek wyrażając zgodę na utrzymanie kosztów wynajęcia sal w ZSP nr 1 w Dębnie dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2007/08 na dotychczasowym poziomie.

4. Zapoznał się z informacją dot. złożonego wniosku przez dyrektora ZSP nr 1 w Dębnie. Dyrektor ZSP w miesiącu wrześniu złożył do Starostwa wniosek o zakup i instalację zestawu w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, który następnie został skierowany do Wydziału OKiS. Naczelnik Wydziału OKiS od czasu wpływu wniosku tj. od 14 września br. nie podjął żadnych czynności, które umożliwiły by złożenie powyższego wniosku w terminie przez dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie do Kuratorium Oświaty. W związku z powyższym minął termin składania wniosków.

Za brak nadzoru Naczelnika OKiS wobec podległych pracowników Wydziału tj. niedopilnowanie terminu złożenia do Kuratorium Oświaty wniosku ZSP Nr 1 w Dębnie w sprawie zakupu instalacji zestawu do monitoringu wizyjnego w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „monitoring Wizyjny w szkołach i placówkach” Zarząd postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec Naczelnika OKiS.

5. Podjął uchwałę Nr 38/78/2007 Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie, w której zmianie uległ termin powierzenia Pani Marii Żukrowskiej - Mróz pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie od 8 października 2007 roku.

Na posiedzeniu w dniu 10 października 2007 roku Zarząd:

1. Rozpatrzył następujące wnioski:

1) Wnioski Sekretarza Powiatu o udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku.

a) W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - „podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” opracowanego przez MEN zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa: Dyrektorowi ZSP nr 1 w Barlinku Panu Ryszardowi Syroce do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego we wszelkich czynnościach związanych z realizacją zadań PN. „Śladami patrona szkoły” Śladami Św. Wojciecha i początków państwa polskiego”.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek udzielając pełnomocnictwa Panu R. Syroce - Dyrektorowi ZSP Nr 1 w Barlinku do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu związanych z realizacją Zadania pod nazwą: „Śladami patrona szkoły” i „Śladami św. Wojciecha i początków państwa polskiego”.

b) Wniosek Sekretarza Powiatu o wyrażenie zgody na złożenie projektu w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać szanse”

Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku przygotował wniosek o dotację w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać szanse”. Przygotowany projekt pozwoli zwiększyć umiejętności młodzieży w wypowiadaniu się na różne problemy szkolne i ogólnospołeczne poprzez redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej. Starostwo Powiatowe nie będzie partycypowało w kosztach projektu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie projektu do konkursu grantowego w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać szanse”. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie konta bankowego, na które zostałyby przelane pieniądze w przypadku akceptacji projektu.

2) Wniosek Dyrektora PUP o przekazanie kwoty przyznanego odszkodowania z tyt. zalania składnicy akt.

Dyrektor PUP w Myśliborzu wnioskuje o przekazanie kwoty otrzymanego odszkodowania z tytułu zalania składnicy akt w PUP w kwocie 946,37 zł. przekazanego na konto Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek wyrażając zgodę na przekazanie kwoty 946,37 zł. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

2. Zapoznał się:

1) z projektem umowy dot. wynajęcia stołówki i kuchni Internatu ZSP Nr 1 w Barlinku. Dyrektor ZSP nr 1 w Barlinku przekazał do Starostwa poprawiony projekt umowy, w którym uwzględnił zmiany wprowadzone przez radcę prawnego Starostwa. W załączonym projekcie umowy na wniosek Zarządu Powiatu, dyrektor zmienił i zaproponował następujące warunki:

- czynsz za m2 kompleksu kuchennego 6 zł./m2 +VAT,

- czynsz za pozostałe pomieszczenia w tym sale stołówki - 3 zł. /m2 +VAT

- opłata za ogrzewanie 2,43 zł. +VAT.

- wynajmujący dokonywać będzie waloryzacji stawki czynszu, nie częściej niż raz w roku poczynając od miesiąca stycznia o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzedzającym, wynikający z Komunikatu prezesa Głównego Urzędu statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogółem.

Projekt umowy dot. wynajęcia stołówki i kuchni byłego internatu ZSP nr 1 w Barlinku został zaopiniowany pozytywnie.

2) z informacją Wydziału OKiS dot. programu Kuratorium Oświaty w Szczecinie w sprawie monitoringu szkół ponadgimnazjalnych.

Informacja Wydziału OKiS w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2007-09 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Poinformował, że w tym roku nie ma już możliwości składania wniosków o dofinansowanie monitoringu wizyjnego, wnioski będą przyjmowane na kolejny rok budżetowy, tj. 2008 i 2009 do 15 kwietnia każdego roku, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej kwoty w budżecie przez organ prowadzący.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika OKiS żeby wystosował pisma do dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, w którym zawarte będą informacje dot. składania wniosków o dofinansowanie monitoringu

3) projektem umowy zawieranej pomiędzy Zarządem Powiatu a Radiową Redakcją Programów Katolickich „PLUS” w Lipianach na emisję i rejestracje obrad sesji Rady Powiatu oraz uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, wskazanych przez Starostwo na terenie powiatu myśliborskiego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt umowy.

4) informacją dot. uchylenia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Wojewoda Zachodniopomorski przesłał pismo dot. rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/86/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zaliczenia do kategorii drogi niepublicznej o dł. 1,6 km od miejsc. Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112 Z.

Uchylenie uchwały związane jest z nie wypełnieniem wszystkich wymogów ustawowych wynikających ze stanu prawnego obowiązującego na dzień podjęcia uchwały, tj. uzyskania stosownych porozumień i opinii.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w porozumieniu z zarządem województwa, po zaciągnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin, na obszarze których droga przebiega oraz zarządów sąsiednich powiatów.

Przy podejmowaniu ww. uchwały zabrakło opinii zarządu województwa , wobec tego uchwała została uchylona.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu za niewłaściwe wywiązanie się z obowiązków służbowych tj. niedopełnienie niezbędnych wymogów ustawowych wynikających ze stanu prawnego obowiązującego na dzień przedłożenia uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii drogi niepublicznej o dł. 1,6 km. od miejsc. Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z - tj. nie uzyskanie wymaganego w powyższej sprawie porozumienia z zarządem województwa.

5) Kalkulacją skutków ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych przedstawiając roczne skutki podwyżek wynagrodzeń przy stawce w I kat. na poziomie 700 zł, 800 zł. i 900zł. najniższego wynagrodzenia.

Dotychczas obowiązuje uchwała Nr XXXI/235/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, w związku z powyższych zachodzi konieczność ponownego ustalenia najniższego wynagrodzenia dla jednostek podległych Starostwu.

Zarząd Powiatu ustalił, że kwotą bazową najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych będzie kwota 750 zł.

3. Pozytywnie zaopiniował materiały na obrady XIV sesji Rady Powiatu:

 1. Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o stanie środowiska w powiecie myśliborskim.

 3. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Nr IV/29/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 4. projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu myśliborskiego na lata 2008 - 2013”.

Na posiedzeniu w dniu 18 października 2007 roku Zarząd:

1. Pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu na XIV sesję w sprawie:

 1. ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

 2. zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital powiatowy w Barlinku.

 3. zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

 4. zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

 5. zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 6. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych.

2. Rozpatrzył wnioski:

1) Sekretarza Powiatu o udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, niezbędne jest dla dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego we wszelkich czynnościach związanych z realizacją PN. „Taniec - twoja droga do sukcesu.”

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku.

2) Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie

sali w budynku szkoły, w której odbywają się zajęcia z języka niemieckiego dla Burmistrza Miasta Dębna w celu realizacji programu INTERREG IIIA Pt. „Bliżej języka i kultury naszych sąsiadów” w Szkole.

Dzięki temu pracowania ta zostanie doposażona w środki dydaktyczne oraz najbardziej niezbędny sprzęt , m.in.: Laptop, ekran projekcyjny, rzutnik, projektor multimedialny, dvd, radiomagnetofon.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie sali w budynku ZS w Smolnicy dla Burmistrza MiG Dębno.

3) Pana R. Szymczyka o przyznanie 6 godzin ponadwymiarowych w MOS „Szkuner „ w Myśliborzu, na zajęcia szkoleniowo - wychowawcze z wychowankami Ośrodka na rok szkolny 2007/2008. Dyrektor MOS „Szkuner” uzasadnił, ze obecnie w Ośrodku realizowane są zajęcia w sekcji żeglarskiej w wymiarze 15 godzin tygodniowo w dwóch kołach Optimist, Cadet - OK. - Dinghy. W arkuszu organizacyjnym Ośrodka na rok szk. 2007/08 wykazane są w sekcji żeglarskiej wakaty w wymiarze 15 godzin. Ośrodek zwracał się do PUP w Myśliborzu z pismem informującym o potrzebie zatrudnienia instruktora - trenera sportu w żeglarstwie i otrzymał odpowiedź informującą, że w rejestrze osób bezrobotnych PUP w Myśliborzu nie figurują osoby posiadające kwalifikacje na instruktora - trenera sportu w żeglarstwie.

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku nie wyrażając zgody na przyznanie 6 godzin ponadwymiarowych dla Pana R. Szymczyka w MOS „Szkuner „ w Myśliborzu, na zajęcia szkoleniowo - wychowawcze z wychowankami Ośrodka

4). Naczelnika OKiS o przyznanie premii w wys. 20% dla dyrektora szkoły i

placówki oświatowo - wychowawczej.

Zarząd Powiatu przyznał premię w wysokości 20% dla następujących dyrektorów:

- Domu Wczasów dziecięcych w Myśliborzu,

- ZSP Nr 2 w Barlinku,

- ZSP Nr 1 w Dębnie.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią prawną dot. wypłacania premii dla dyrektorów szkół i placówek, powołanych na stanowisko dyrektora na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, a wynagrodzenia wypłacane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Z treści opinii wynika, że stosownie do ww. Rozporządzenia nie występuje składnik wynagrodzenia w postaci premii. Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowił uruchomić procedurę wypowiedzenia dyrektorom tego składnika wynagrodzenia.

 1. Ponownie rozpatrzył wniosek Miejskiego Klubu Sportowego „OSADNIK” w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na zakup strojów sportowych.

Miejski Klub Sportowy „Osadnik” w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o przyznanie z budżetu powiatu środków finansowych na zakup strojów sportowych dla drużyny seniorów MKS Osadnik. Koszt zakupu kompletu strojów oraz jego odpowiednie oznakowanie to kwota 2.100 zł. Klub w roku bieżącym obchodzi 60 - lecie istnienia.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek przyznając kwotę dofinansowania w wys. 2.100 zł.

6) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z zapytaniem czy powiat myśliborski zainteresowany przystąpieniem do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i deklarują złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego na działania planowe do realizacji w roku 2008.

Powyższa deklaracja jest niezbędna do ustalenia liczby jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają środki finansowe na rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Zarząd Powiatu postanowił przystąpić do programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i deklaruje złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego na działania planowane do realizacji w roku 2008.

3. Zapoznał się ze skargą Pani Teresy Z. dot. niegodnego zachowania dyrektora MOW Renice podczas powrotu autokarem pracowników Ośrodka z Pobierowa i postanowił uruchomić procedurę wyjaśniającą.

4. Podjął uchwałę Nr 40/79/07 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/193/2007 z dnia 28 września 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 433/2007 z dnia 27 września o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 80.123 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, z tego na:

 • bieżące funkcjonowanie Komendy - 36.123 zł.

 • przeprowadzenie remontów Komendy - 44.000 zł.

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/188/2007 z dnia 25 września 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 422/2007 z dnia 24 września o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 20.606 zł, w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi wynikającymi reorganizacji Państwowej Straży Pożarnej.

 2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/191/2007 z dnia 26 września 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 428/2007 z dnia 26 września o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 2.547 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę Dębowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie, tj. na wypłatę wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za III kwartał 2007 roku, w związku z zatrudnieniem repatrianta p. Aleksego G.

 3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/202/2007 z dnia 04 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 444/2007 z dnia 03 października o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej ( z rez. cel. poz.55) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 3.640 zł, z przeznaczeniem na realizację Programów:

 • Koło ogrodnicze „Pałacowy Ogrodnik” - 1.820 zł,

 • Warsztaty psychoedukacyjne „Czas na samodzielność” - 1.820 zł,

w ramach Rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (II transza).

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/200/2007 z dnia 03 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 442/2007 z dnia 03 października o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej (z rez. cel. poz.34) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

 2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/213/2007 z dnia 12 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 466/2007 z dnia 11 października o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej (z rez. cel. poz.47) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o łączną kwotę 19.321 zł. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 roku wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (4.830,10 zł.) oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym (14.490,90).

 3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

 4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla pracowników.

 5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków finansowych w kwocie 10.538 zł, pomiędzy rozdziałami w związku z wygaśnięciem rozdziału 80123 - Licea profilowane oraz przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla nowoprzyjętych pracowników szkoły od bieżącego roku szkolnego a także na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie oraz zakup środków czystości.

 6. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i dokonanie zwiększenia planu wydatków szkół i placówek z przeznaczeniem na wypłatę naród dla dyrektorów w związku z Dniem Edukacji Narodowej.

 7. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 7.343 zł. z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej - Traktor Partner P 12597 w cenie 4.999 zł, zakup akcesoriów komputerowych w postaci zasilaczy awaryjnych -UPS a także na realizację zobowiązań z tytułu dodatków socjalnych dla kadry pedagogicznej.

 8. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 39 zł. w związku z koniecznością aktualizacji programu komputerowego „Baza 3P”.

 9. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 15.300 zł. z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz remont korytarza I oddziału w budynku głównym.

 10. Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślibórz o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 22.321 zł. w celu wypłacenia nagród, świadczenia dla emeryta oraz odszkodowania powypadkowego.

 11. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami w kwocie 5.429 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-10-2007 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2007 11:39