Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 40/79/2007 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok


UCHWAŁA NR 40/79/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 18 październik 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

Na podstawie §10 Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, art.186 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 158.237 zł.

zadania własne

o kwotę 35.640 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 35.640 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 35.640 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

o kwotę 122.597 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 19.321 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 19.321 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 100.729 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 100.729 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 2.547 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 2.547 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 78.059 zł.

zadania własne

o kwotę 55.738 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 6.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 6.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 16.929 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 4.000 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane

o kwotę 6.538 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 6.391 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 15.300 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 15.300 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 17.509 zł.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

o kwotę 5.429 zł.

w rozdziale 85406 -Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 39 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 7.343 zł.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność

o kwotę 4.698 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

o kwotę 22.321 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 22.321 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 22.321 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 236.296 zł.

zadania własne

o kwotę 91.378 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 6.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 6.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 16.929 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 4.860 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 12.069 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 15.300 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 15.300 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 53.149 zł.

w rozdziale 85406 -Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 6.552 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 1.566 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.084 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 35.640 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 8.307 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

o kwotę 144.918 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 19.321 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 19.321 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 123.050 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 123.050 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 2.547 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 2.547 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra


1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta ..................................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .................................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .................................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ................................................................


UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/193/2007 z dnia 28 września 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 433/2007 z dnia 27 września o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 80.123 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, z tego na:

 • bieżące funkcjonowanie Komendy - 36.123 zł.

 • przeprowadzenie remontów Komendy - 44.000 zł.

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/188/2007 z dnia 25 września 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 422/2007 z dnia 24 września o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 20.606 zł, w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi wynikającymi reorganizacji Państwowej Straży Pożarnej.

 2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/191/2007 z dnia 26 września 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 428/2007 z dnia 26 września o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 2.547 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę Dębowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie, tj. na wypłatę wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za III kwartał 2007 roku, w związku z zatrudnieniem repatrianta p. Aleksego G.

 3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/202/2007 z dnia 04 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 444/2007 z dnia 03 października o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej ( z rez. cel. poz.55) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 3.640 zł, z przeznaczeniem na realizację Programów:

 • Koło ogrodnicze „Pałacowy Ogrodnik” - 1.820 zł,

 • Warsztaty psychoedukacyjne „Czas na samodzielność” - 1.820 zł, w ramach Rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (II transza).

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/200/2007 z dnia 03 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 442/2007 z dnia 03 października o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej (z rez. cel. poz.34) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

 2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/213/2007 z dnia 12 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 466/2007 z dnia 11 października o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej (z rez. cel. poz.47) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o łączną kwotę 19.321 zł. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 roku wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (4.830,10 zł.) oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym (14.490,90).

 3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

 4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne dla pracowników.

 5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków finansowych w kwocie 10.538 zł, pomiędzy rozdziałami w związku z wygaśnięciem rozdziału 80123 - Licea profilowane oraz przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla nowoprzyjętych pracowników szkoły od bieżącego roku szkolnego a także na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie oraz zakup środków czystości.

 6. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i dokonanie zwiększenia planu wydatków szkół i placówek z przeznaczeniem na wypłatę naród dla dyrektorów w związku z Dniem Edukacji Narodowej.

 7. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 7.343 zł. z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej - Traktor Partner P 12597 w cenie 4.999 zł, zakup akcesoriów komputerowych w postaci zasilaczy awaryjnych -UPS a także na realizację zobowiązań z tytułu dodatków socjalnych dla kadry pedagogicznej.

 8. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 39 zł. w związku z koniecznością aktualizacji programu komputerowego „Baza 3P”.

 9. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 15.300 zł. z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz remont korytarza I oddziału w budynku głównym.

 10. Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślibórz o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 22.321 zł. w celu wypłacenia nagród, świadczenia dla emeryta oraz odszkodowania powypadkowego.

 11. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami w kwocie 5.429 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-10-2007 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 26-10-2007 11:35