herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 62.547 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 12.092 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 12.092 zł.

§0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 6.092 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 6.000 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 946 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 946 zł.

§0970- wpływy z różnych dochodów

o kwotę 946 zł.

dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 20.672 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 20.672 zł.

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

o kwotę 20.672 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 15.000 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 15.000 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 15.000 zł.

dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 12.767 zł.

rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 12.767 zł.

§0970- wpływy z różnych dochodów

o kwotę 12.767 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.070 zł.

rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.070 zł.

§0970- wpływy z różnych dochodów

o kwotę 1.070 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 892 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 892 zł.

rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

o kwotę 892 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 746 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 128 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 18 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 63.439 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 32.764 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 32.764 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.000 zł.

§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 26.764 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 15.892 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 15.892 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 746 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 128 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 18 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 15.000 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 12.767zł.

rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 12.767 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 600 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe

o kwotę 2.767 zł.

§4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

o kwotę 5.400 zł.

dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 946 zł.

rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 946 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 946 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.070 zł.

rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.070 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 905 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 165 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko


UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przeniesienia kwoty 892 zł. pomiędzy działami, tj. z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżkami dla nauczycieli oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 15.000 zł. w związku ze zwiększeniem się osób korzystających ze stołówki z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

  2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 26.764 zł.uzyskanych ze sprzedaży odpadów użytkowych (6.092 zł.) oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (20.672 zł.) z przeznaczeniem na zakup ciągnika do Obwodu Drogowego w Myśliborzu.

  3. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu zwiększenie dochodów o kwotę 1.070 zł. uzyskaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu jako refundację za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

  4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o odwrotne przekazanie środków w wysokości 946 zł. uzyskanych z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” jako odszkodowanie z tytułu zalania składnicy akt z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

  5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 12.767 zł. uzyskanych za obsługę PFRON z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe tj. zakup programów do obsługi PFRON na trzy stanowiska pracy, opłaty pocztowe i podróże służbowe krajowe.

  6. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w wysokości 6.000 zł. na zadanie: „Zakup drzewek do nasadzeń przy drogach powiatowych powiatu myśliborskiego”.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:53