herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych.


UCHWAŁA NR .../…/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ………….. 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 05 r. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone przez pracodawcę w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 750 zł.

2. Ustala się wartości jednego punktu w złotych w wysokości od 3,00 - 6,00 zł.

§ 2. 1. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość jednego punktu w złotych ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych tych jednostek i zakładach budżetowych wchodzących w skład powiatu.

2. Kierownicy podmiotów, o których mowa w ust. 1, za zgodą Zarządu Powiatu, przy ustalaniu miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stosują dla pracowników jedną wartość punktu z przedziału wymienionego w § 1 ust. 2 w zależności od posiadanych budżetów na wynagrodzenia w danym roku budżetowym.

§ 3. Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzają dla swoich pracowników podmioty wymienione w § 2 ust. 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu oraz Kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek i zakładów budżetowych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/235/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko


U Z A S A D N I E N I E

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z 2005 r. z późn. zm.) określa tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz ustalenie przez samorząd terytorialny wartości punktu w złotych i kwotę najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania.

Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzać będą kierownicy poszczególnych jednostek na podstawie § 3 ust. 2,3 i 4 Rozporządzenia jako sumę najniższego wynagrodzenia (w I kat. zaszeregowania) ustalonego przez Radę Powiatu oraz iloczynu liczby punktów, określonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, przy czym wartość 1 pkt w złotych ustala pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, stosownie do możliwości finansowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:50