herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2008-2013”


PROJEKT

UCHWAŁA Nr .../.../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ................... 2007 roku

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego

na lata 2008-2013”

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletni Programu Inwestycyjny Powiatu Myśliborskiego na lata 2008-2013 wg załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

„Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Myśliborskiego na lata 2008-2013” został opracowany przez zespół powołany przez Starostę Myśliborskiego, w celu szczegółowego określenia i zaplanowania zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem powiatowych obiektów administracyjnych oraz dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne podane w załączniku uwzględniają sześcioletnią (lata 2008-2013), rzeczową i finansową perspektywę realizacji zadań. Załącznik ten został zaktualizowany o zadania przesunięte w realizacji z lat ubiegłych oraz inwestycje nowe.

Opracowanie przedmiotowego dokumentu jest niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.

Przygotował: Mariusz Szeliga

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:48