herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


PROJEKT

UCHWAŁA NR / / 2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ....................

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz.89) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie zgodnie z aneksem Nr 10 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XVII/133/2000 w dniu 23 lutego 2000 roku.

Mając na uwadze zwiększenie możliwości kontraktowania usług medycznych z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie poprzez utworzenie nowych oddziałów i specjalistycznych poradni, Dyrektor SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie złożył wniosek o zatwierdzenie zmian w Statucie

Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 17 października 2007 roku Uchwałą Nr /.../... uchwaliła zmiany w Statucie, przyjęła tekst jednolity i przedłożyła zmiany wynikające z Aneksu Nr 10 do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Myśliborzu.

Opracowała: Anna Trembecka
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych


 


A N E K S NR 10

z dnia ……………………

do STATUTU Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Uchwalonego przez Radę Powiatu w dniu 23 luty 2000 r

(Uchwała nr XVII/133/2000)

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U Nr 91 , poz. 408 z późn. zm.) postanawia się dokonać zmian w statucie w sposób następujący:

§1

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

- § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Zakład jest wpisany do rejestru sądowego za numerem 0000004798 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS”

§2

II CELE I ZADANIA ZAKŁADU

- § 4 dodaje się pkt.10 o brzmieniu:

„ Opieka nad rodziną i matką z dzieckiem

- § 5 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„ Zakład udziela świadczeń zdrowotnych, w szczególności osobom ubezpieczonym

w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ i innych oddziałach, oraz wszystkim

osobom w sytuacjach nagłych zachorowań związanych z wypadkiem, zatruciem,

urazem, stanem zagrożenia życia lub porodu”.

§3

IV ORGANY ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

- §11 pkt.1a otrzymuje brzmienie:

„ Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa ( tylko w przypadku, gdy dyrektorem nie jest

lekarz) „

- §11 pkt.1d otrzymuje brzmienie:

„ Ordynatorów lub innych lekarzy wyznaczonych do kierowania oddziałami

szpitalnymi, kierowników komórek organizacyjnych.”

- §11 pkt.2 po słowie „ zakładu” dodaje się zapis

„ W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go osoba upoważniona lub wyznaczony

zastępca.”

- §12 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„ Stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy cywilnoprawnej

z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Powiatu”

- §12 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„ Dyrektor może powoływać organy opiniodawczo - doradcze”

- §12 pkt.3 skreśla się.

- §14 otrzymuje brzmienie:

„W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne

1. Szpital 143 łóżka

w tym:

a) oddział wewnętrzny 49 łóżek

w tym łóżka intensywnej opieki kardiologicznej 4

b) oddział dziecięcy 22 łóżka

w tym pododdział gastroenterologii dziecięcej 4 łóżka

c) oddział położniczo - ginekologiczny 21 łóżek

d) oddział chirurgii ogólnej wraz z blokiem operacyjnym 37 łóżek

w tym pododdział ortopedyczno-urazowy 5 łóżek

e) sala intensywnej opieki medycznej 2 łóżka

f) oddział neonatologiczny 2 inkubatory

g) oddział nefrologiczny ze stacją dializ 10 łóżek

h) szpitalne centrum przyjęć i diagnostyki 2 łóżka

2. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy 20 łóżek

3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

a) poradnia gastroenterologiczna dorosłych i dzieci

b) poradnia kardiologiczna

c) poradnia endokrynologiczna

d) poradnia alergologiczna

e) poradnia chirurgiczna

f) poradnia onkologiczna

g) poradnia nefrologiczna

h) poradnia urazowo-ortopedyczna

i) poradnia preluksacyjna

4. Inne komórki organizacyjne w opiece szpitalnej

a) apteka szpitalna

b) szpitalny bank krwi

c) dział diagnostyki obrazowej

d) pracownia endoskopii

e) pracownia gastroskopii

f) pracownia badań wysiłkowych

g) szkoła rodzenia

5. Ponadto w skład Zakładu wchodzą

a) dział finansowo- księgowy

b) dział kadr i płac

c) dział organizacji i nadzoru

d) dział techniczno- gospodarczy

e) dział żywienia

6. Samodzielne stanowiska:

a) kapelan

b) inspektor ds. bhp, ppoż

c) radca prawny

d) stanowisko ds. zamówień publicznych i obrony cywilnej

e) informatyk "

7. Strukturę organizacyjną przedstawia załącznik nr 1 , który stanowi integralną

część Statutu.

8. Szczegółowe zadania jednostek organizacyjnych określają regulaminy.

§4

GOSPODARKA FINANSOWA

- §21 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„ Decyzję o likwidacji Zakładu podejmuje organ założycielski po zasięgnięciu opinii

Rady Społecznej Szpitala”.

§5

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:46