herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.


PROJEKT

UCHWAŁA Nr ... / ... / 07

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ..................... 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej

przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się Regulamin Pracy Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Art. 46 pkt. 3 ustawy o zoz stanowi, że do zadań rady społecznej działającej przy szpitalu należy uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz jego przedłożenie do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład. Wobec powyższego, Rada Społeczna działająca przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Uchwałą Nr II/2/2007 w dniu 10 sierpnia 2007 roku uchwaliła w/w regulamin na lata 2007 - 2011 oraz zgodnie z ustawą przedstawiła do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

Opracowała:
Anna Trembecka
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Załącznik
do Uchwały Nr .. / ... /
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia ............... 2007r.

R E G U L A M I N

P R A C Y

R A D Y S P O Ł E C Z N E J

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

w Dębnie


R E G U L A M I N

pracy RADY SPOŁECZNEJ Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

uchwalony 10.08.2007 roku

W celu sprawnego wykonywania obowiązków nałożonych przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89) oraz zadań wynikających ze Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie ustanawia się regulamin pracy Rady Społecznej w następującym brzmieniu:

* 1.

1. RADA SPOŁECZNA jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady

Powiatu oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

2. RADĘ SPOŁECZNĄ powołuje oraz odwołuje Rada Powiatu.

3. W skład RADY SPOŁECZNEJ wchodzą:

 1. jako przewodniczący - Starosta lub osoba przez niego wyznaczona,

 2. jako członkowie - przedstawiciele wyłonieni przez Wojewodę, Radę Powiatu, Radę Miasta i Radę Gmin.

4. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

* 2.

1. Posiedzenie RADY SPOŁECZNEJ zwołuje Przewodniczący Rady raz na

kwartał lub częściej w razie potrzeby.

2. Posiedzenia RADY SPOŁECZNEJ mogą być zwoływane:

 1. na wniosek Dyrektora Zakładu,

 2. na wniosek podpisany przez co najmniej 3 członków RADY SPOŁECZNEJ.

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i propozycję porządku obrad.

4. Termin i porządek posiedzenia RADY SPOŁECZNEJ ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem.

5. Zawiadomienia o posiedzeniach RADY SPOŁECZNEJ wraz z porządkiem

obrad i materiałami powinny być przesłane co najmniej na 7 dni przed terminem.

Wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad zgłaszają członkowie Rady do Przewodniczącego przed zatwierdzeniem porządku obrad.

6. Każdy członek Rady może zgłosić uwagi do protokołu, które powinny być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady przed zatwierdzeniem protokołu.

7. Posiedzenia RADY SPOŁECZNEJ odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie lub miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

8. Obsługę administracyjno - biurową prowadzi Dział Organizacji i Nadzoru w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Dębnie poprzez:

 1. zawiadamianie członków RADY o zarządzanym posiedzeniu oraz przygotowanie,

 2. zawiadamianie innych osób zaproszonych o terminie posiedzenia,

 3. protokołowanie posiedzeń,

 4. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej RADY SPOŁECZNEJ,

 5. załatwianie innych spraw związanych z obsługą RADY na polecenie Przewodniczącego RADY.

* 3.

1. W posiedzeniach plenarnych RADY SPOŁECZNEJ uczestniczy Dyrektor

Zakładu oraz przedstawiciele działających w Zakładzie organizacji związkowych.

2. Przewodniczący RADY może zapraszać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli samorządów zawodów medycznych lub inne osoby, które mogą uczestniczyć z głosem informacyjno - doradczym.

* 4.

1. Podejmowanie uchwał następuje przy obecności co najmniej 4 członków

RADY w tym Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego.

2. Uchwały RADY SPOŁECZNEJ zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że w danej sprawie głosowanie będzie tajne.

W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek co najmniej 2 członków RADY biorących udział w posiedzeniu.

4. Uchwała zawiera datę jej podjęcia, kolejny numer bieżący, numer protokołu.

* 5.

Do zadań RADY SPOŁECZEJ należy :

 1. Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:

 1. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

 2. zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny, nowej aparatury i sprzętu medycznego

 3. związanych z przekształcaniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

 4. przyznawaniem Dyrektorowi nagród,

 5. rozwiązywania stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej o zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Zakładu,

 6. kwartalnego sprawozdania z realizacji programu restrukturyzacji i oddłużenia.

 1. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

 1. planu finansowego i inwestycyjnego,

 2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

 3. kredytów bankowych lub dotacji,

 4. podziału zysku.

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia przez Radę Powiatu.

4. Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu.

5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

6. Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków określających zakres działalności, w imieniu którego RADA SPOŁECZNA wykonuje swoje zadania.

7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

* 6.

Przewodniczący i członkowie RADY SPOŁECZNEJ pełnią swoje obowiązki społecznie.

* 7.

Kadencja RADY SPOŁECZNEJ trwa 4 lata.

* 8.

Regulamin pracy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:42