herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.


PROJEKT

UCHWAŁA NR ... / ... / 2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ..................... 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej

przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się Regulamin Pracy Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Art. 46 pkt. 3 ustawy o zoz stanowi, że do zadań rady społecznej działającej przy szpitalu należy uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz jego przedłożenie do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład. Wobec powyższego, Rada Społeczna działająca przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Uchwałą Nr I/1/2007 w dniu 3 października 2007 roku uchwaliła w/w regulamin na lata 2007 - 2011 oraz zgodnie z ustawą przedstawiła do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

Opracowała:
Anna Trembecka
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych


Załącznik

do Uchwały Nr .. / ... /

Rady Powiatu

w Myśliborzu

z dnia ............... 2007r.


REGULAMIN PRACY RADY SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCEJ

PRZY SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY W BARLINKU

PAŹDZIERNIK 2007


REGULAMIN PRACY

Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

uchwalony 3 października 2007r.

W celu sprawnego wykonywania obowiązków nałożonych przepisami art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89) oraz zadań wynikających ze statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku, ustanawia się regulamin pracy Rady Społecznej w następującym brzmieniu:

§ 1

1. RADA SPOŁECZNA jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

2. RADĘ SPOŁECZNĄ powołuje oraz odwołuje Rada Powiatu.

3. W skład RADY SPOŁECZNEJ wchodzą:

 1. jako przewodniczący - Starosta lub osoba przez niego wyznaczona,

 2. jako członkowie - przedstawiciele wyłonieni przez Wojewodę, Radę Powiatu, Rady Miast oraz Rady Gmin.

4. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

§ 2

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje się nie później niż w terminie 14-stu dni od daty powołania Rady.

§ 3

1. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący Rady raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby.

2. Posiedzenia Rady Społecznej mogą być również zwoływane:

 1. na wniosek Dyrektora Zakładu,

 2. na wniosek podpisany przez co najmniej 3 członków Rady Społecznej.

3. Wniosek powinien być uzasadniony i zawierać propozycje porządku obrad.

4. Termin i porządek Rady ustala Przewodniczący Rady lub jego zastępca. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

5. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Społecznej wraz z porządkiem obrad i materiałami mającymi być przedmiotem posiedzenia powinny być przesłane co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia, z wyjątkiem posiedzeń zwołanych w trybie pilnym.

 1. Wnioski o zmianę lub uzupełnienia porządku obrad zgłaszają członkowie Rady do Przewodniczącego przed zatwierdzeniem porządku obrad.

§ 4

Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność 50% członków Rady + 1, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

§ 5

 1. Uchwały Rady Społecznej zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym chyba, że Rada na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków Rady postanowi w głosowaniu jawnym, że w danej sprawie głosowanie będzie tajne. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.

 2. Uchwała zawiera datę jej podjęcia, kolejny numer bieżący, numer protokołu.

§ 6

 1. Posiedzenia Rady Społecznej są protokołowane i każdy członek Rady może żądać: zaprotokołowania swojego wystąpienia oraz zgłoszonych wniosków, a także załączenia do protokołu pisemnego swojego wystąpienia.

 2. Obsługę administracyjno-biurową prowadzi wyznaczony pracownik Zakładu poprzez:

 1. zawiadamianie członków Rady o terminach posiedzeń,

 2. zawiadamianie innych osób zaproszonych na posiedzenie,

 3. protokołowanie posiedzeń Rady,

 4. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej Rady Społecznej (uchwała o powołaniu Rady, Statut Zakładu, protokoły, uchwały itp.),

 5. załatwianie innych spraw związanych z obsługą Rady lub na polecenie Przewodniczącego Rady.

§ 7

 1. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniu przedstawicieli samorządów medycznych lub inne osoby, które mogą uczestniczyć z głosem informacyjno-doradczym.

 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku bez prawa do głosowania w podejmowanych uchwałach.

 3. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy przedstawiciel organizacji związkowej działającej w Zakładu.

§ 8

Każdy członek Rady Społecznej może zgłosić uwagi do protokołu, które powinny być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady przed zatwierdzeniem protokołu.

§ 9

Do zadań RADY SPOŁECZEJ należy:

1. Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:

 1. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

 2. zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny, nowej aparatury i sprzętu medycznego,

 3. związanych z przekształcaniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

 4. przyznawaniem Dyrektorowi nagród,

 5. rozwiązywania stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej o zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Zakładu,

 6. programów restrukturyzacji i oddłużania.

2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

 1. planu finansowego i inwestycyjnego,

 2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

 3. kredytów bankowych lub dotacji,

 4. podziału zysku.

 1. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia przez Radę Powiatu.

 2. Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu.

 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

 4. Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków określających zakres działalności, w imieniu którego RADA SPOŁECZNA wykonuje swoje zadania.

 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

* 10

Przewodniczący i członkowie RADY SPOŁECZNEJ pełnią swoje obowiązki społecznie.

* 11

Kadencja RADY SPOŁECZNEJ trwa 4 lata.

* 12

Regulamin pracy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:39