herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR …/ …/ 2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA …............. 2007 ROKU

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/29/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, w załączniku Nr 13 zmienia się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotowała:
Janina Sidor
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Uzasadnienie:

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został opracowany na podstawie planowanego wykonania w 2006 roku. Faktyczne wykonanie przychodów w 2006 roku było wyższe od zakładanego, co spowodowało zwiększenie stanu początkowego na 2007 rok o kwotę 671.531 zł.

Planowane na 2007 rok przychody pozostają na dotychczasowym poziomie 800.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków do wysokości 1.430.000 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące funduszu planuje się w kwocie 780.000 zł, (zwiększono o kwotę 270.000 zł),

  2. na wydatki inwestycyjne funduszu planuje się przeznaczyć kwotę 550.000 zł, (zwiększono o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego niezbędnego do wyjazdów w teren związanych z wykonywaniem i kontrolą prac geodezyjnych, sprawdzania stanu znaków i urządzeń geodezyjnych, oraz na zakup komputerów i sprzętu).Załącznik


do Uchwały Nr …/ …/2007

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia ….............. 2007 roku

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM

I KARTOGRAFICZNYM

Plan finansowy funduszu celowego na 2007 rok

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

Wyszczególnienie

Plan

dotychczasowy

Zmiany

Plan

po zmianach

Zmniejszenie

( - )

Zwiększenie

( + )

   

Stan stan środków obrotowych na początek roku

342 000

671 531

1 013 531

Przychody

800 000

-

-

800 000

§ 0830 - wpływy z usług

760 000

-

-

760 000

§ 0920 - pozostałe odsetki

40 000

-

-

40 000

SUMA BILANSOWA (dochody)

1 142 000

-

671 531

1 813 531

SUMA BILANSOWA (wydatki)

1 142 000

-

671 531

1 813 531

Wydatki

880 000

-

520 000

1 430 000

Wydatki bieżące

580 000

-

270 000

780 000

§ 2960 - przelewy redystrybucyjne

160 000

-

20 000

180 000

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

10 000

-

50 000

60 000

§ 4300 - zakup usług pozostałych

260 000

-

60 000

320 000

§ 4430 - różne opłaty i składki

-

-

20 000

20 000

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

10 000

-

15 000

25 000

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

-

25 000

25 000

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

140 000

-

80 000

220 000

Wydatki majątkowe

300 000

-

250 000

550 000

§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy

300 000

-

250 000

550 000

Stan środków obrotowych na koniec roku

262 000

-

151 531

413 531

Przygotował: Mariusz Dąbrowski
Zatwierdził: Mirosław Lach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:32