herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.


PROJEKT

UCHWAŁA NR ............

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ................. 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) w związku z § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach( Dz. U z 2005r. Nr 52, poz. 467 z póżn. zm.) Rada Powiatu postanawia co następuje:

§ 1. Rodzice, opiekunowie prawni dysponujący dochodami dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłat za posiłki w stołówce ośrodka na ich wniosek lub z urzędu.

§ 2. Odstąpienie z urzędu od ustalania odpłatności za posiłki następuje w przypadku gdy:

 1. dziecko zostało umieszczone w ośrodku na koszt Skarbu Państwa,

 2. Sąd obciążył rodziców zryczałtowaną opłatą z tytułu pobytu nieletniego w ośrodku
  i nakazuje płacić na rzecz Skarbu Państwa do kasy Sądu,

 3. nieznane jest miejsce pobytu rodziców lub rodzica,

 4. występuje upośledzenie umysłowe rodziców,

 5. oboje rodzice przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

 6. brak rodziców a ustanowiony nowy opiekun prawny w tutejszej lub innej placówce nie dysponuje dochodami wychowanka.

§ 3. Całkowicie można zwolnić rodziców lub opiekunów z odpłatności za posiłki w stołówce ośrodka, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 roku Nr 64 poz. 593
z późń. zm).

§ 4. Częściowo można zwolnić z odpłatności za posiłki w stołówce ośrodka w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryterium dochodowe, jednak występuje co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

 1. występują okoliczności powodujące istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny (zdarzenia losowe, klęska żywiołowa, sytuacja kryzysowa),

 2. przewlekłej choroby, niepełnosprawności lub innej okoliczności powodującej znaczny wzrost kosztów utrzymania,

 3. samotnego sprawowania opieki nad innymi dziećmi,

 4. ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

 5. sieroctwo,

 6. bezdomność,

 7. bezrobocie,

 8. alkoholizm i narkomania.

§ 5. Osoby, o których mowa w § 4 ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód rzeczywisty na 1 osobę w rodzinie wg kryterium określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (w %)

Wysokość zwolnienia z ustalonej opłaty w %

Ponad 100 do 130 %

70

131 do 150 %

60

151 do 170%

50

171 do 190 %

40

191 do 200 %

20

§ 6. Przy obliczaniu dochodu na 1 osobę w rodzinie, w składzie rodziny uwzględnia się to dziecko, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli rodzice lub opiekunowie ponoszą odpłatność za ich pobyt.

§ 7. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce za niepełny miesiąc pobytu dziecka w placówce ustala się w wysokości iloczynu 1/30 kwoty ustalonej i ilości dni pobytu.

§ 8. Wysokość opłaty po zastosowaniu częściowego zwolnienia zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 9. Rodzice lub opiekunowie dziecka są całkowicie zwolnieni z ponoszenia opłat za posiłki za dni, w których dziecko przebywało pod ich opieką za zgodą Sądu lub dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

§ 10. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat następuje na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

§ 11. 1. Decyzję administracyjną w sprawie zobowiązania do opłat za posiłki, odstąpienie od ustalenia opłat, całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za posiłki podejmuje Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach, działając z upoważnienia Starosty Myśliborskiego.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez właściwy organ pomocy społecznej lub innych dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziców dziecka i okoliczności, o których mowa w § 2, § 3, i § 4.

§ 12. Średni koszt posiłków ustala i wprowadza zarządzeniem Dyrektor MOW w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/285/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

PRZYGOTOWAŁ: Ryszard Czekała
Naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu
Myślibórz, dnia 13 września 2007 roku

UZASADNIENIE

Na podstawie § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach( Dz. U z 2005r. Nr 52, poz. 467 z póżn. zm.) określono zasady zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach. Równocześnie określono, iż organy prowadzące będą mogły zwalniać częściowo lub całkowicie z powyższych odpłatności.

Zaistniała potrzeba dostosowania zasad zwolnienia z opłat do rzeczywistych potrzeb i możliwości placówki oraz sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów wychowanków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-10-2007 14:26