herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../.....

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .................... 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 62.124 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 45.624 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 45.624 zł.

§0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 1.574 zł.

§0970- wpływy z różnych dochodów

o kwotę 44.050 zł.

dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

o kwotę 16.500 zł.

rozdział 92695 - Pozostała działalność

o kwotę 16.500 zł.

§2710- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 16.500 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 34.374 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 34.374 zł.

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 34.374 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 21.113 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 8.051 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 1.130 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 4.080 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 96.498 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 78.424 zł.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 16.500 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 10.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 6.000 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 500 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 61.924 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 11.113 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 6.131 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 630 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 29.050 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 15.000 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.574 zł.

rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

o kwotę 1.574 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 992 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 258 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 26 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 298 zł.

dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

o kwotę 16.500 zł.

rozdział 92695 - Pozostała działalność

o kwotę 16.500 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 16.500 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.050 zł. uzyskaną z ubezpieczenia budynku z przeznaczeniem na odnowienie sal i pomieszczeń, które w wyniku zalania uległy zniszczeniu.

  2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów z działalności schroniska w wysokości 1.574 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

  3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych w planie w wysokości 34.374 zł. z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału - Internaty i bursy szkolne do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące oraz rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe w związku z likwidacją Internatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

  4. Umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczenia na siłownię - wyposażenie w sprzęt i urządzenia sportowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach”.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-09-2007 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 14:08