herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 40 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ustalenia składu oraz regulaminu pracy


0x08 graphic
Zarządzenie Nr 40

Starosty Myśliborskiego

z dnia 4 września 2007 r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ustalenia składu oraz regulaminu pracy.

Na podstawie art. 17 ust. 4. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Powołuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”,

w składzie :

  1. Przewodniczący Zespołu - Starosta Myśliborski;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Wicestarosta Myśliborski,

 1. Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. planowania - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

 2. Zastępca Szefa Zespołu ds. ratownictwa - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

 3. grupy robocze o charakterze stałym, stanowiące Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

a) grupa planowania cywilnego w składzie:

- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i

Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego - kierownik

grupy,

- Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i

Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego,

- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w

Myśliborzu,

b) grupa monitorowania, prognoz i analiz:

 • Kierownik Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

 • dyżurna służba dyspozytorska Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu,

 1. Grupy robocze o charakterze czasowym:

a) grupa operacji i organizacji działań w składzie:

 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - kierownik grupy,

 • Komendant Powiatowy Policji,

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii,

 • Kierownik Wojewódzkiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział Myślibórz,

 • Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,

 • 0x08 graphic
  koordynator Pogotowia Ratunkowego,

b) grupa zabezpieczenia logistycznego :

 • Skarbnik Powiatu - kierownik grupy,

 • Kierownik sekcji ds. Kwatermistrzostwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

 • Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego,

c) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej :

 • Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego- kierownik grupy.

 • Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,

 1. Przewodniczący Zespołu, uwzględniając bieżące potrzeby w zakresie organizacji działań, może uzupełniać skład grup roboczych, zapraszając do udziału w ich pracach przedstawicieli określonych instytucji, służb i organizacji, a także specjalistów i ekspertów.

§ 2. Osoby do składu Zespołu wyznaczą imiennie organy, kierownicy jednostek

organizacyjnych i naczelnicy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu,

których przedstawicieli wyszczególniono w § 1 ust. 1 pkt 6.

§ 3. 1. Pracami grup wchodzących w skład powiatowego Zespołu kierują :

 1. grupami o charakterze stałym - Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Naczelnik

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji

Niejawnych Starostwa Powiatowego,

2) grupami o charakterze czasowym - zastępca szefa Zespołu - Komendant

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

§ 4. 1. Za ogólne przygotowanie i koordynację działań grup roboczych powiatowego Zespołu

odpowiada Przewodniczący Zespołu, a za przygotowanie specjalistyczne i realizację

zadań poszczególnych grup roboczych odpowiadają zastępcy Przewodniczącego

Zespołu.

§ 5. 1. Siedzibą pracy Zespołu w czasie obowiązywania sytuacji kryzysowej jest

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu lub sala posiedzeń

w siedzibie Starostwa.

2. Na wypadek niemożliwości użytkowania do prac Zespołu Powiatowego Centrum

Zarządzania Kryzysowego, zapasowym miejscem pracy Zespołu będzie siedziba

Zastępca szefa Zespołu Starostwa Powiatowego przy ul. Marcinkowskiego 2 w

Myśliborzu.

 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu zapewni awaryjne ruchome centrum kierowania.

§ 6. Pomieszczenia :

- służby dyżurnej,

- operacyjne do pracy i ćwiczeń Zespołu,

- zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego,

0x08 graphic
spełniające warunki techniczne do pracy Zespołu oraz możliwość korzystania z

systemów łączności przewodowej i informatycznej zapewni, każdy w swoim zakresie,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, Naczelnik

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji

Niejawnych oraz starszy informatyk w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

§ 7. Środki finansowe na działania Zespołu uwzględni, w odpowiednim dziale budżetu

starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Skarbnik Powiatu.

§ 8. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewni Wydział Zarządzania Kryzysowego,

Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w

Myśliborzu.

§ 9. Szczegółowy zakres działania oraz zasady funkcjonowania i zadania Zespołu określa

„Regulamin bieżących prac oraz działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w sytuacjach zdarzeń kryzysowych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 25 Starosty Myśliborskiego z dnia 30.06.2003 r. w sprawie

powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, ustalenia składu i

regulaminu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1

3

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-09-2007 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2007 12:31