herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 30/2007


Protokół Nr 30/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 16 sierpnia 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 3

Ad. 1

O godzinie 1330 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

2. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

3. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

2. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (załącznik Nr 2 protokołu) przyjęto jednogłośnie.

   • Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 27/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad.4

Wnioski Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu roku 2007 w sprawie:

a) wymiany pokrycia dachowego oraz docieplenie stropodachów na budynku głównym i sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Dębnie. Załącznik Nr 3 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku. Poinformowała, że wniosek dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 123.272 zł. na wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie stropodachu na budynku sali gimnastycznej, docieplenie stropodachu na budynku głównym oraz nadzór inwestorski. Zabezpieczenie ww. kwoty jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót oraz wykonana przedmiotowej inwestycji.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział , że w roku bieżącym należy zabezpieczyć środki finansowe do wykonania robót zabezpieczających przed zaciekaniem dachów. W tym roku należy skupić się na remontach doraźnych i niezbędnych, natomiast przygotowywać dokumentację na przyszły rok.

W całości zadanie zostanie wykonanie w chwili pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Audyt na to zadanie został już wykonany.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

poinformowała, że zgadza się z propozycją Wicestarosty, skoro środki finansowe zostaną pozyskane z zewnątrz to zadanie to należy zapisać w budżecie powiatu na 2008 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) negatywnie ustosunkował się do przedłożonego wniosku nie wyrażając zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu br. w kwocie 123.272 zł. Jednocześnie postanowił zapisać to zadanie w budżecie powiatu na 2008 rok.

b) remontu połaci dachu budynku głównego oraz sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Dębnie. Załącznik Nr 4 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku. Poinformowała, że wniosek dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 2.000 zł. na remont połaci dachu budynku głównego oraz sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Dębnie. Zabezpieczenie ww. kwoty jest niezbędne do wykonywania robót zabezpieczających przed zaciekaniem dachów.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w roku 2007 w wys. 2.000 zł. na remont połaci dachu budynku głównego oraz sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Dębnie.

c) zakupu druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie. Załącznik Nr 5 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku. Poinformowała, że wniosek dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 92.231 zł. na zakup druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie. Zabezpieczenie ww. kwoty jest niezbędne do podpisania nowej umowy na zakup przedmiotowych druków, której termin realizacji obejmuje 2008 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

d) opracowania audytu energetycznego budynku sali gimnastycznej ZSP nr 3 w Myśliborzu. Załącznik Nr 6 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku. Poinformowała, że wniosek dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 3.000 zł na opracowanie audytu energetycznego budynku sali gimnastycznej ZSP Nr 3 w Myśliborzu, który jest niezbędny przy ubieganiu się o środki z kredytu termodernizacyjnego.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu roku 2007 w kwocie 3.000 zł. na wykonanie audytu energetycznego.

e) modernizacji budynku sali gimnastycznej ZSP nr 3 w Myśliborzu Załącznik Nr 7 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku. Poinformowała, że wniosek dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 446.448 zł. na modernizację budynku sali gimnastycznej ZSP Nr 3 w Myśliborzu.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że zadanie to nie jest wpisane do budżetu. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania środków unijnych na to zadanie, o kredyt też nie można się starać ponieważ nie został jeszcze opracowany audyt.

Zaproponowała, żeby w roku bieżącym opracować tylko audyt, natomiast zadanie to wprowadzić do budżetu roku 2008.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) negatywnie ustosunkował się do wniosku nie zabezpieczając w budżecie powiatu bieżącego roku środków finansowych w kwocie 446.448 zł. na modernizację budynku sali gimnastycznej ZSP Nr 3 w Myśliborzu. Jednocześnie postanowił zadanie to wprowadzić do budżetu powiatu na 2008 rok.

f) bieżącą obsługę prawną Starostwa Powiatowego Załącznik Nr 8 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku. Poinformowała, że wniosek dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 20.000 zł na bieżącą obsługę prawną Starostwa Powiatowego. Zabezpieczenie ww. Kwoty jest niezbędne w związku ze zmianą obsługi prawnej Starostwa, rozwiązaniem umów o pracę z dotychczasowymi radcami prawnymi i zawarciem umowy - zlecenia na bieżącą obsługę prawną z kancelarią Adwokacką w Gorzowie Wlkp.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek zabezpieczając w budżecie powiatu na 2007 rok kwotę 20.000 zł.

Ad. 5

Wnioski Sekretarza Powiatu o dokonanie zmian w planie dochodów - wydatków w jednostce. Załącznik Nr 9 i 10 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła wnioski w kolejności jak niżej:

a) wniosek o zwiększenie w dziale 750, rozdz. 75020 i § 4010,4110 i 4120 w ogólnej kwocie 2.772.944 zł. Powyższych zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia planu budżetu Starostwa i zatrudnienie, dodatkowo dwóch osób na stanowiska specjalistyczne tj. w Wydziale geodezji i ochronie środowiska, zatrudnienie 4 osób w ramach prac interwencyjnych, nieplanowana wypłata dwóch nagród jubileuszowych pracownikom starostwa, dokonanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla sekretarza Powiatu oraz ekwiwalentu pieniężnego za zwolnienie ze świadczenia pracy dla dwóch pracowników starostwa odchodzących z pracy na emeryturę, powołania sekretarza powiatu z dniem 01.02 br. w trakcie stosunku pracy poprzedniego sekretarza, zwiększenia wynagrodzenia pracownikowi pełniącemu obowiązki w wydziale kontroli, w związku ze zwolnieniem lekarskim naczelnika wydziału kontroli, a z dniem 31.07 br. rozwiązaniem umowy o pracę, przeangażowanie podinspektora wydziału kontroli na stanowisko audytora wewnętrznego.

b) wniosek o zwiększenie w dziale 750 rozdział 75019 § 4750 w wys. 850 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych do Biura Obsługi Rady.

W związku z dyskusją Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) zaopiniował powyższe wnioski.

Ad. 6

Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie analizy SPZOZ szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie. (Załącznik Nr 6 do protokołu)

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił treść wniosku.

Powiedział, że przygotowanie analizy stanu bieżącego i przyszłego szpitali będzie potrzebne przy podejmowaniu decyzji związanej z dalszym funkcjonowaniem obu powiatowych szpitali. Dzięki temu przedstawione zostaną dobre i złe strony łączenia szpitali.

Wicestarosta poinformował, że prowadzone są rozmowy z dyrektorem Szpitala Brodnicko - Grudziąckiego Panem Nowakiem, który ma doświadczenie w tych sprawach ponieważ dzięki jego działaniom zostały połączone dwa szpitale na takiej samej zasadzie na jakiej my chcemy przeprowadzić w naszych szpitalach, a także z innymi firmami, które posiadają doświadczenie w tych sprawach i są zainteresowane wykonaniem analizy.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek o zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie analizy SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie w kwocie 40.000 zł.

Ad. 7

Wniosek Naczelnika Wydziału GKN o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2007 rok niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego - umowy zamiany.

Załącznik Nr 7 do protokołu

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił treść wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie ( za głosowało - 3 członków zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzyma) pozytywnie zaopiniował wniosek o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie 5.300 zł. do zawarcia aktu notarialnego - umowy zamiany nieruchomości zabudowanej.

Ad. 8

Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o przekazanie środków uzyskanych z ubezpieczenia na odnowienie sal lekcyjnych oraz pomieszczeń, które w wyniku zalania uległy zniszczeniu. Załącznik Nr 8 do protokołu

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił treść wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) zaopiniował wniosek wyrażając zgodę na przekazanie środków uzyskanych z ubezpieczenia na odnowienie sal oraz pomieszczeń.

Ad. 9

Informacja Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu dotycząca wysokości zadłużenia lokatorów wynajmujących lokale mieszkalne w budynku przy ul. Północnej 15. (załącznik Nr 9 do protokołu)

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił treść informacji.

Z uwagi na to, że administratorem Bursy Szkolnej jest dyrektor ZSP Nr 2 w Myśliborzu Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych płatności za wynajem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Ad. 10

Wniosek Komendanta Hufca ZHP w Myśliborzu o nieodpłatne przekazanie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. (załącznik Nr 10 do protokołu)

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił treść wniosku.

Poinformował, że komputery, które można przekazać dla ZHP są sprzętem przestarzałym, których nie można zmodyfikować i są zbyt powolne na potrzeby Starostwa.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek o nieodpłatne przekazanie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Ad. 11

Przedstawienie umowy użyczenia stołówki w ZSP nr 1 w Dębnie. (załącznik Nr 11 do protokołu)

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił treść umowy użyczenia.

Po szczegółowym zapoznaniu się Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do treści przedłożonej umowy.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła treść projektu uchwały.

Poinformowała, że powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/136/2007 z dnia 06 sierpnia 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 345/2007 z dnia 03 sierpnia 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 200.379 zł. z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

 2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/142/2007 z dnia 09 sierpnia 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 353/2007 z dnia 08 sierpnia 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 135.000 zł. z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Barlinku.

 3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/141/2007 z dnia 09 sierpnia 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 350/2007 z dnia 08 sierpnia 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 26.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-208.

 4. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania przez Gminę Dębno Szpitala w Dębnie - remont 2 łazienek na oddziale ZOL w wysokości 29.684 zł.

 5. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 850 zł. z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

 6. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 2.356 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych w ramach projektu „ Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myśliborskiego w roku szkolnym 2006/2007”.

 7. Wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków finansowych w kwocie 20.000 zł. pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w związku z koniecznością zabezpieczenia zakupu usług remontowych (zostanie wykonany kompleksowy remont pokoi dziecięcych, wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą, oraz malowanie tych pokoi).

 8. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 950 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

 9. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg w Myśliborzu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 80.000 zł. z przeznaczeniem na remont chodnika w Boleszkowicach przy drodze powiatowej Nr 2136Z.

 10. Decyzji Zarządu o przyznaniu dodatkowych środków finansowych w kwocie 6.195 zł. na modernizację tablicy rozdzielczej i instalacji komputerowej oraz wymianę drzwi frontowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Dębnie.

 11. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 1.100 zł. z przeznaczeniem na zakup tuszu do drukarek oraz pozostałych usług tj. prowizji bankowych.

 12. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 3.500 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług bankowych, pocztowych, wywozu nieczystości, drobnych napraw, usterek, konserwacji oraz opłat dotyczących dostępu do sieci Internet.

 13. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na remont połaci dachu budynku głównego oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 30/62/2007w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. Załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapoznał z treścią projektu uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 30/63/2007w sprawie

wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. Załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad korzystania z majątku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił treść uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 30/64/2007 w sprawie ustalenia zasad korzystania z majątku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu Załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.15

Omówienie spraw kadrowych w Szpitalu Powiatowym w Dębnie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Poinformował, że odbyło się posiedzenie Rady Społecznej w Dębnie, podczas którego rozpatrzony został wniosek Zarządu Powiatu o odwołanie z funkcji dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. Odbyła się szeroka dyskusja w tym temacie i zdecydowaną większością Rada Społeczna podjęła uchwałę pozytywnie opiniując wniosek Zarządu.

Szpital jest zadłużony, ale nie jest to wina tylko obecnego dyrektora, gdyż Pani Maria przyjmując stanowisko dyrektora wiedziała, że szpital jest zadłużony i sytuacja szpitala nie jest optymistyczna.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej była sugestia żeby zmian kadrowych w Szpitalu w Dębnie dokonać bardzo szybko, nie tracić czasu na zastanawianie się.

Zastępca dyrektora Szpitala w Dębnie Pani J. Żydkiewicz - Moździerz poinformowała, że z chwilą odwołania Pani Marii z funkcji dyrektora ona złoży rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora.

Odwołując dyrektora Szpitala trzeba natychmiast powołać kolejnego, ponieważ w Krajowym Rejestrze Sądowym upoważnienie ma tylko obecny dyrektor i nie może dojść do sytuacji, w której nie będzie osoby upoważnionej.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął następujące uchwały:

1) Nr 30/65/2007 w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę ze stanowiska Dyrektora

SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. Załącznik Nr 15 do protokołu.

2) Nr 30/66/2007 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora SPZOZ Szpital

Powiatowy w Dębnie. Załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 16

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapoznał z treścią projektu uchwały.

W wyniku dyskusji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

b) zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapoznał z treścią projektu uchwały.

W wyniku dyskusji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

c) wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości zabudowanej od Gminy Barlinek.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapoznał z treścią projektu uchwały.

W wyniku dyskusji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapoznał z treścią projektu uchwały.

W wyniku dyskusji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na realizację tych zadań w 2007 roku.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapoznał z treścią projektu uchwały.

W wyniku dyskusji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 17

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Poinformowała, że w miesiącu sierpniu zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 rok będą wykupywane pierwsze serie obligacji, a analiza wykonania budżetu za 8 miesięcy pozwoli na ustalenie kwoty kredytu, która również jest zaplanowana w uchwale budżetowej na 2007 rok. Jeżeli będą to inwestycje - nastąpi częściowe uruchomienie obligacji. Będzie to przedmiotem obrad sesji w miesiącu wrześniu.

Ad. 18

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1530

Protokołowała: Janina Sidor

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

2. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

3. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-09-2007 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2007 11:31