herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 30/64/2007 w sprawie ustalenia zasad korzystania z majątku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu


UCHWAŁA Nr 30/64/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 16 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania z majątku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zasady korzystania z majątku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu zwanego w dalej Ośrodkiem.

§2. O sposobie korzystania z majątku, o którym mowa w §1 decyduje Dyrektor Ośrodka w oparciu o zasady ustalone niniejszą uchwałą.

§3.1.Korzystanie z majątku o którym mowa w §1 odbywa się w oparciu o cennik przyjmowany uchwałą Zarządu Powiatu na dany rok kalendarzowy.

2. Projekt cennika przedstawia Dyrektora Ośrodka w terminie do końca września każdego roku.

§4.1.Wyraża się zgodę na odpłatne korzystanie przez członków Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Szkuner” w Myśliborzu, zwanego dalej Klubem z bazy Ośrodka.

2. Istnieje możliwość korzystania przez członków Klubu z bazy Ośrodka nieodpłatnie - za ekwiwalentnym odpracowaniem na rzecz Ośrodka poprzez dokonywanie bieżących remontów jachtów turystycznych lub innych usług szkutniczych.

3. Rozliczenia finansowego z realizacji powyższych remontów będzie dokonywać Dyrektor Ośrodka, uwzględniając aktualne ceny korzystania z bazy ośrodka i ilość godzin pracy członka klubu. Wartość 1 godziny pracy członka klubu określona zostaje w cenniku o którym mowa w §3.

§5. Każdorazowe korzystanie przez Klub z bazy Ośrodka w celach komercyjnych wymaga podpisania stosownej umowy.

§6. Ośrodek zobowiązany jest do składania Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku informacji o współpracy Ośrodka z Klubem.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu

Wojciech Wojtkiewicz

1. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................................

2. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................................

3. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-09-2007 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-09-2007 14:05