herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 14 czerwca 2007 do 11 lipca 2007 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2007 roku Zarząd:

1) Zapoznał się z informacją dot. przeprowadzonych kontroli finansowych przez

Wydział Kontroli Starostwa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie,

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach, w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie i w Domu Dziecka w Barlinku.

2) Omówił wyniki z przeprowadzonych konkursów na dyrektorów placówek

oświatowych na:

- dyrektora ZSP Nr 1, ul. Szosowa 2 w Barlinku.

- dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku , ul. Jeziorna 8.

- dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu

- dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Myśliborzu

3) Zapoznał się z informacją nt. wyniku finansowego i zobowiązań SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 30 kwietnia 2007 roku.

Stan zobowiązań ogólnych wynosi 22.437.705 zł. i zwiększyły się o 422.742 zł. w porównaniu z miesiącem poprzednim, w tym:

 • Zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 6.652.153 zł i zmniejszyły się o 199.418 zł w porównaniu z miesiącem marcem br.

 • Zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 15.785.552 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem marcem br. o 622.160 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.716.282 zł i zwiększyły się o 90.260 zł w tym:

 • Zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 193.201 zł i zwiększyły się o 88.842 zł w porównaniu z miesiącem poprzednim,

 • Zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.523.081 zł. i zwiększyły się o 1.418 zł w porównaniu z miesiącem marcem 2007 roku.

W przypadku Szpitala w Barlinku ponadlimity na dzień 30 kwietnia wynoszą 39.842 zł, narastający w skali roku - 279.729 zł.

W szpitalu w Dębnie wartość usług ponadlimitowych na dzień 30 kwietnia 2007 roku wynosi 71.857 zł. narastająco w skali roku - 298.336 zł.

Za kwiecień 2007 r. SPZOZ wykazuje zysk w wysokości 16.474 zł, narastająco w skali roku zysk wynosi 781 zł.

SPZOZ Dębno za kwiecień wykazuje stratę w wysokości 14.301 zł, w skali roku strata wynosi 333.028 zł

4) Rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora PZD w Myśliborzu o wyrażenie zgody na odsprzedaż drewna z wycinki drzew. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek na odsprzedaż drewna z wycinki drzew (24 topól) przy drodze powiatowej Nr 2103Z na odcinku Sitno -Otanów.

b) Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o wyrażenie zgody na podjęcie studiów Podyplomowych. W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o wyrażenie zgody na podjęcie Studiów Podyplomowych w zakresie Turystyki i Hotelarstwa na Akademii Morskiej w Gdyni oraz wydania skierowania na ww studia z równoczesną zgodą na sfinansowanie części kosztów studiów w ramach dofinansowania z posiadanych w budżecie szkoły własnych środków na dokształcanie.

5) Przeanalizował materiały na obrady sesji Rady Powiatu:

- sprawozdanie finansowe SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

- informację o realizacji programów restrukturyzacyjnych Szpitala Powiatowego

w Barlinku i w Dębnie.

6) Przeanalizował projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZOZ Szpital Powiatowy

w Dębnie

b)zmieniającą uchwałę w sprawie planu Komisji Rewizyjnej.

c) kierunkowych założeń polityki budżetowej na 2008 rok.

d) zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2007 rok.

Na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2007 roku Zarząd:

 1. zapoznał się z opinią i raportem biegłego rewidenta dot. SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

 2. Przeanalizował sprawozdanie finansowe SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku za 2006 rok.

 3. Rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o przesunięcie terminu spłaty odsetek od kredytu. Zarząd Powiatu postanowił nie wyrazić zgody na przesunięcie terminu spłaty odsetek za 2007 rok, zgodnie z umową pożyczki z dnia 03.04.2006 r. do końca 2007 roku, w łącznej kwocie za I i II kwartał br. 39.106,25 zł.

 2. Wniosek Naczelnika Wydziału GKN o przeprowadzenie ograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu. W dniu 19 lutego br. został odwołany przetarg nieograniczony na dzień 23 lutego br. na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 (I piętro) z pomieszczeniem gospodarczym (piwnica) położonego we wsi Renice gmina Myślibórz wraz z współudziałem do gruntu stanowiący własność powiatu Myśliborskiego dlatego, że na ten lokal była umowa najmu dla Pani Eweliny S. na okres od 5.06.2006 r do dnia 5.06.2007 r. Lokal ten został w roku 2006 wyceniony przez rzeczoznawce majątkowego na kwotę 28.640 zł. (według stanu na m-c październik 2006 roku)

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż ww. lokalu, ustalając przy tym

kwotę wartości lokalu na 90 tys. zł.

c) Pani Teresy P. o przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w

budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu

mieszkalnego w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na okres

6 miesięcy.

d) Komisji Rewizyjnej w sprawie przygotowania projektu uchwały

w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia majątku

trwałego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu postanowił skierować wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący

przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania

i wynajęcia majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu do

Naczelnika Wydziału GKN celem przygotowania projektu uchwały w tej

sprawie.

e) Naczelnika Wydziału OKiS o przyznanie premii w wys. 20% dla dyrektora

szkoły i placówki oświatowo - wychowawczej. Zarząd Powiatu j przyznał

premię za miesiąc czerwiec 2007 roku w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego dla Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz dla

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

f) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie o dofinansowanie.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zwróciła się z prośbą

o dofinansowanie w kwocie 3.800 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia

właściwej opieki medycznej dla uczestników Motorowodnych Mistrzostw

Europy i Motorowodnych Mistrzostw Polski. Dofinansowanie związane jest z

pokryciem kosztów podstawienia karetek reanimacyjnych z obsługą medyczną

podczas imprezy. Zarząd Powiatu postanowił przekazać na Mistrzostwa

Motorowodne łączną kwotę w wys. 4.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów związanych z obsługą medyczną i karetkami reanimacyjnymi.

g) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu dot. odszkodowania z

tytułu zalania akt.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przekazanie w całości

odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania składnicy akt

Powiatowego Urzędu Pracy, co pozwoli na dokonanie stosownego remontu.

4) Zapoznał sie z informacją:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot.

zapytania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony

Środowiska i Rolnictwa w sprawie badań laboratoryjnych

b) Dyrektora Domy Pomocy Społecznej w Myśliborzu dot. przyszłych planów

zagospodarowania działek rolnych leżących przy DPS.

5) Zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyrażenia zgody na ustanowienie prawidłowej realizacji umowy i

dofinansowanie projektu: ”Szkoła równych szans - programy rozwojowe

dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego

Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

6) Podjął uchwałę Nr 25/47/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie

zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie

wykonawczym oraz planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

a) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/78/2007 z dnia 11.06.2007 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 233/2007 z dnia 05 czerwca 2007 roku o zmniejszeniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (§2110) o kwotę 30.910 zł., w związku z reorganizacją Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

b) Wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o dokonanie przeniesienia kwoty 1.510 zł. pomiędzy paragrafami z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia pracownikom interwencyjnym.

c) Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 11.648 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

d)Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 5.932 zł. pomiędzy paragrafami z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników.

f) Wniosku Wicestarosty Powiatu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 14.978 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w wyniku dodatkowego zatrudnienia.

g)Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 10.541 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne funkcjonariuszy.

h) Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie w budżecie dodatkowej kwoty w wysokości 4.000 zł. w rozdziale 75019 - Rady powiatów na pokrycie kosztów szkolenia dla radnych tj. opłata firmie „Konsultant i Partnerzy Tomasz Bolanowski”, oraz za wynajem Sali.

Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca Zarząd Powiatu:

 1. przeanalizował umowę zawartą w dniu 23.08.2004 roku pomiędzy ZSP nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp wraz z aneksami do umowy.W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora do przedłożenia szczegółowej informacji kosztów oraz przedstawienia faktur potwierdzających wydatki inwestycyjne i remontowe poniesione przez Fundację.

 1. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia magazynowego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia magazynowego na części i materiały elektryczne wydzielonego z węzła ciepłowniczego przy ul. Północnej 15 Panu Mariuszowi M. na okres 1 roku.

3) Zapoznał się z wnioskiem Prezesa Zarządu BOMET S.A. w Barlinku

o rozłożenie na raty płatności wynikającej z wyroku sądowego

z możliwością umorzenia odsetek. Wpłynął wniosek Zarządu ZUO

„BOMET” S.A. w Barlinku z prośbą o rozłożenie na raty płatności

wynikającej z wyroku sądowego na cztery równe raty z możliwością

umorzenia odsetek.

 1. Podjął uchwały:

a) Nr 26/48/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

- wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.707 zł. uzyskaną ze sprzedaży odpadów użytkowych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup ciągnika do Obwodu Drogowego Myśliborzu.

- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.769 zł. uzyskaną za obsługę PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za sprawdzenie 8 kosztorysów budowlanych przy likwidacji barier architektonicznych, wydatki rzeczowe, na opłaty porto za przekazy pocztowe oraz na szkolenia pracowników.

- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków kwotę 4.714 zł. w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu o refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w wysokości 15.000 zł. na zadania: „Rębak do gałęzi z podajnikiem hydraulicznym” (10.000 zł.) oraz na „Zakup drzewek do nasadzeń przy drogach powiatowych powiatu myśliborskiego” (5.000 zł.),

- Domu Dziecka w Barlinku w wysokości 1.500 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Edukacja ekologiczna Jestem Zdrowy - jestem bezpieczny, dbam o higienę osobistą i czystość w domu”.

- wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.566 zł. uzyskaną z częściowej refundacji płac dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, ze sprzedaży złomu, wyżywienia pracowników oraz za media opłacane z 2 wynajmowanych mieszkań, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz na wyjazd edukacyjny 25 wychowanków na wycieczkę do Krakowa i okolic.

- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł. uzyskaną z działalności stołówki szkolnej z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz na podatek od towarów i usług,

- wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o odwrotne przekazanie kwoty 1.564 zł. uzyskanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu jako refundację za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- umowy Nr 8/2.1a/2006/2503/02 z dnia 31 maja 2007 roku zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku i Powiatem Myśliborskiem o dofinansowanie Projektu „Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2, Działanie 2.1. schemat a), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.100 zł. jako rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych środków) w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych oraz płatnika składek.

 • - w związku z otrzymanie zawiadomienia o zatwierdzeniu kwot dofinansowania realizowanych przez Powiat Myśliborski projektów: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myśliborskiego w roku szkolnym 2006/2007” oraz „Stypendia unijne dla studentów powiatu myśliborskiego w roku akademickim 2006/2007”.

 • b) Nr 26/49/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 • Zmian dokonano na podstawie:

 • Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 2.800 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych,

 • Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie kwoty 269 zł. w budżecie powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pomiarami oświetlenia i hałasu Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie w związku z dopuszczeniem obiektu do użytkowania w ramach zakończonej inwestycji PN. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia”.

 • Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie kwoty 3.200 zł. w budżecie powiatu na pokrycie kosztów związanych z organizacją Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego.

 • Decyzji Zarządu o dofinansowaniu w wysokości 1.000 zł. udziału Małgorzaty Patroś w Mistrzostwach Europy w Salonikach oraz Mistrzostwach Świata w Cascais w Portugalii w ramach promocji Powiatu Myśliborskiego,

 • Decyzji Zarządu o zwiększeniu dotacji dla Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Barlinku na 2007 rok o kwotę 123.183 zł.

 • Decyzji Zarządu o zabezpieczenie kwoty 2.000 zł. w Kalendarzu Imprez Sportowych na dofinansowanie organizacji zabezpieczenia medycznego Motorowodnych Mistrzostw Europy oraz Motorowodnych Mistrzostw Polski.

 • Zawiadomienia Instytucji Wdrażającej o zatwierdzeniu kwot dofinansowania realizowanych przez Powiat Myśliborski projektów: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myśliborskiego w roku szkolnym 2006/2007” oraz „Stypendia unijne dla studentów powiatu myśliborskiego w roku akademickim 2006/2007”.

 • Zmiany w układzie wykonawczym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 1.885 zł. na zadanie - utrzymanie grupy interwencyjnej..

c) Nr 26/50/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu myśliborskiego w drodze rokowań.

d) Nr 26/51/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

e) Nr 26/52/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu.

 1. Zapoznał sie z informacją Naczelnika Wydziału OSR dot. czynności wskazanych przez Zarząd Powiatu podczas posiedzenia w dniu 6.06.2007 roku. W dniu 22 czerwca br. Wydział OSR wystosował pismo do firmy „EKO-MYŚL” Sp. z o.o., która jest właścicielem wysypiska odpadów z zapytaniem czy na składowisko odpadów w miejsc. Dalsze wywożone są nocą niebezpieczne odpady, a także z prośbą o przesłanie regulaminu pracy składowiska odpadów stałych w m. Dalsze.

Wydział OSR otrzymał kserokopie regulaminu pracy składowiska odpadów stałych w m. Dalsze, a także odpowiedź na problemowe zapytanie, w którym zawarta była informacja,że dostawy odpadów niebezpiecznych na wysypisko śmieci nie miały i nie mają miejsca w godzinach nocnych.

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca Zarząd Powiatu:

 • Zarząd wystosował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 roku, nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w celu podjęcia następujących uchwał:

a) przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do realizacji programów

edukacyjnych.

b) zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 • Rozpatrzył wnioski:

a) Naczelnika Wydziału OKiS o wytypowanie trzech przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie. Zarząd Powiatu wytypował trzech przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie w osobach:

 1. Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji

 2. Danuta Patkowska - członek

 3. Joanna Stąsiek - członek

b) Naczelnika Wydziału OKiS o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu garażu na terenie ZSP nr 2 w Myśliborzu. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek wyrażając zgodę na przedłużenie najmu garażu dla Pana T.Szyszki na okres 1 roku.

c) Kuratorium Oświaty w Szczecinie o sfinansowanie zakupu 20 egz. Czerwcowego wydania Zachodniopomorskiego Miesięcznika Oświatowego „Refleksje” W czerwcowym numerze miesięcznika „Refleksje” zaprezentowany został Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, w którym ukazany został dorobek kadry wychowawczej i podopiecznych placówki. Koszt zakupu 20 egz. miesięcznika wynosi 120 zł. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup 20 egz. czerwcowego wydania zachodniopomorskiego miesięcznika oświatowego „Refleksje” i przekazanie ich dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

d) Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myśliborzu o zwiększenie kwoty dofinansowania IV powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myśliborzu o zwiększenie kwoty dofinansowania IV powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych o kwotę 169,76 zł.

e) Wniosek Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu o przesunięcie środków inwestycyjnych przeznaczonych za zadanie:”Rozbudowa jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Myśliborzu.” Wniosek Komendanta PSP w Myśliborzu podyktowany jest otrzymaną informacją z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie o przyznaniu większej kwoty środków na rozbudowę niż pierwotnie zakładano w planie oraz koniecznością wyremontowania istniejącej części budynku, który nie był przewidziany w inwestycji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie środków inwestycyjnych w wys. 100.000 zł. - zadanie własne- przeznaczonych na zadanie „Rozbudowa jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Myśliborzu”, na zadanie pod nazwą „Modernizacja istniejącego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Myśliborzu.

f) Wniosek Firmy INWEST-PROJEKT o przedłużenie umowy.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na anektowanie

ostatecznego terminu realizacji umowy Nr 6/2007 na opracowanie

projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostu i jazu na

rzece Myśli w miejsc. Zarzecze w ciągu drogi powiatowej nr

2121Z Wierzbnica - Zarzecze - Myśliborzyce do 30 września 2007 roku.

g) Wniosek Burmistrza MiG Dębno o udostępnienie pomieszczeń

stołówki ZSP Nr 1 w Dębnie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na

udostępnienie pomieszczeń stołówki ZSP nr 1 w Dębnie na

potrzeby żywienia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej od

1 września br. do chwili zakończenia remontu stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1

w Dębnie. Warunki wynajmu stołówki ustalone zostaną przez dyrektora ZSP Nr 1

w Dębnie.

 • 3) Zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału dot. Wynajmu

pomieszczeń Internatu ZSP nr 1 w Barlinku. . Zarząd podjął decyzję żeby po otrzymaniu informacji nt. umowy zawartej pomiędzy ZSP nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp, dokonać kontroli dot. wszystkich zawartych umów użyczenia pomieszczeń Internatu przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

 • 4) Rozpatrzył pismo Wójta Gminy Nowogródek Pom. w sprawie

 • uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego. Zarząd

 • Powiatu postanowił:

 1. pozytywnie uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogódek Pom. w miejsc. Kinice obszaru wyznaczonego uchwałami Rady Gminy Nowogódek Pom. Nr XXXII/193/2006 i Nr XXXII/194/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku oraz Nr VIII/46/2006 z dnia 11 czerwca 2007 roku, gdyż na obszarze objętym planem nie występują zadania o znaczeniu ponad lokalnym - powiatowym.

 2. nie uzgodnił bez uwag projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pom. w miejsc. Giżyn obszaru wyznaczonego uchwałą Nr XXXII/189/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku.

Zarząd Powiatu zobowiązał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu do przeprowadzenia kontroli dot. sprawdzenia zgodności planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Giżyn w odniesieniu do uchwały Nr XXXII/189/2006 Rady Gminy w Nowogródku Pom.

 • 5) Podjął uchwały:

 • a) Nr 27/53/2007w sprawie zmiany budżetu i układu

wykonawczego, zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

 • Zmian dokonano na podstawie:

a) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/93/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 260/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 750.000 zł. z tego w:

b)§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -

50.000 zł., z przeznaczeniem na remont dachu oraz wymianę okien w Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

c) § 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez powiat - 700.000 zł. z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji prowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

d)Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/91/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 258/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 2.547 zł. z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta Pana Aleksego Gołębiowskiego.

e)Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/97/2007 z dnia 05 lipca 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 272/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 132.131 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Myśliborzu Wydział Cywilny z dnia 4 grudnia 2006 roku syg. akt IC 126/06 w sprawie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 2 m. Myślibórz, ul. I-go Maja oznaczonej jako działka 404/5 i 404/6.

 1. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu finansowego w kwocie 500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia zdrowotnego dla Pana Ireneusza Dąbrowskiego.

 2. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 1.450 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. prowizji bankowych i opłat pocztowych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

 3. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup rozszerzonego programu płacowego oraz środków czystości a także o dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej szkoleń dla nauczycieli.

 • b) Nr 27/54/2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • c) Nr 27/55/2007 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii

 • drogi powiatowej. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Zarządu dróg

 • Powiatowych w Stargardzie Szcz. w zakresie przekwalifikowania z kategorii drogi

 • powiatowej na drogę gminną ulicy Parkowej w miejsc. Dobrzany.

Na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2007 roku Zarząd:

1. Rozpatrzył wnioski:

a) Wydziału OKiS o przyznanie premii w wys. 20% dla dyrektora szkoły i placówki oświatowo-wychowawczej. Zarząd Powiatu postanowił przyznać premię za miesiąc lipiec 2007 roku w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego dla Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych oraz dla Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie. Jednocześnie postanowił żeby uzgodnić z radcą prawnym i przygotować

wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie w punkcie dot. wysokości przyznawania premii.

b) Wniosek Dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na dokonanie naboru dwóch oddziałów w Technikum Nr 2. Poinformował, że przeprowadzona dotychczas rekrutacja wskazuje na duże zainteresowanie młodzieży kształceniem w zawodzie technik hotelarstwa i istnieje możliwość naboru dwóch klas w tym zawodzie. Zdaniem dyrektora Szkoły stworzenie dwóch klas w zawodzie technik hotelarstwa jest uzasadnione i korzystne zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i finansowego szkoły oraz umożliwi młodzieży kształcenie w wybranym przez siebie zawodzie. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek na dokonanie naboru do dwóch oddziałów w technikum nr 2 w zawodzie technik hotelarstwa w zamian za jeden oddział technik handlowiec.

 1. Wniosek Dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Agencją Programu Leonardo da Vinci celem realizacji programu „Rozwijanie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii”. Zarząd Powiatu postanowił udzielić pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP Nr1 w Barlinku Panu Ryszardowi Syroce do zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr PL/07/LLP-LdV/IVT/140274 pt. „Rozwijanie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii” realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci na rok 2007.

d) Wniosek Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych zwrócił się z prośbą o zatrudnienie w czasie wakacji (w miesiącu lipcu i sierpniu) Pana Włodzimierza W - nauczyciela z zawodu. Zatrudnienie tego pracownika jest możliwe gdyż w czasie wakacji zaplanowane są grupy młodzieżowe i obozy letnie, natomiast nauczyciele Ośrodka w tej chwili są na urlopach.

 • Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek przyznając

Dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.976

zł.

e) Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Dyrektor Poradni wnioskuje o przyznanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z planowanym wypłaceniem odprawy emerytalnej dla dyrektora jednostki w m-cu sierpniu br. w kwocie 13.613 zł. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

f) Wniosek Naczelnika GKN o zabezpieczenie środków finansowych w

budżecie powiatu na wycenę nieruchomości w kwocie 100 tys.zł. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika GKN o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na wycenę nieruchomości.

g) Wniosek Dyrektora PZD w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków remontowych. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków remontowych na poszczególne zadania:

 1. remont chodnika w Boleszkowicach na długości 336 m przy drodze powiatowej Nr 2136Z na kwotę 75 000, 00 zł.

 2. odwodnienie drogi w miejscowości Mostkowo na kwotę 50. 000,00 zł.

Jednocześnie Zarząd postanowił odrzucić zadanie; remont drogi powiatowej Nr 2156Z w miejsc. Rychnów na długości mb. na kwotę 120.000 zł.

2) Zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie dot. wykonania zaleceń pokontrolnych. Zarząd podjął decyzję żeby w placówce tej dokonać rekontrolę.

3) Podjął następujące uchwały:

a) Nr 28/56/2007w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

- wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 200.000 zł. w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku przy ul. Północnej w Myśliborzu,

- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zabezpieczenie kwoty 135.000 zł. w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok z przeznaczeniem na gruntowny remont łazienek oraz utworzenie i wyposażenie aneksów kuchennych w Domu Dziecka w Barlinku. Zabezpieczenie w/w kwoty stanowiącej 50% wartości inwestycji konieczne jest w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w wysokości 135.000 zł.

b) Nr 28/57/2007w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

a) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/103/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Nr 283/2007 z dnia 06 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody na 2007 rok, dokonano zmian w planie dotacji celowych w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany polegających na:

 1. zmniejszeniu Powiatowi dotacji celowej w §6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.000 zł.

 2. zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na zakup opon zimowych do samochodu służbowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu,

 3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/123/2007 z dnia 20 lipca 2007 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Nr 314/2007 z dnia 19 lipca 2007 roku o przyznaniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (§2130) w wysokości 96.498,05 zł z przeznaczeniem na realizację Programów:

 • „W drodze ku dorosłości” - 1.920,00 zł.

 • „Stajemy się coraz lepsi” - 5.320,00 zł.

 • „Ratownictwo przedmedyczne i sporty obronne - aktywizującym elementem w wychowaniu młodzieży” - 2.550,00 zł.,

 • „Poprzeczka wyżej” - 41.400,00 zł.

 • „Sposób na maturę” - 25.200,00 zł.

 • „Zajęcia pozalekcyjne” - 20.108,05 zł.

W ramach Rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.

 1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. ”Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 2120Z i 2122Z w m. Nawrocko”. Zarząd pozytywnie ustosunkował się powyższego wniosku.

 2. Wniosku Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o dokonanie przesunięcia środków finansowych w wysokości 74 zł. pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w §4270 - zakup usług remontowych na dokonanie konserwacji kserokopiarki.

 3. Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o przesunięcie kwoty 100.000 zł. przeznaczonej na zadanie „Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Myśliborzu” na zadanie pn.: „Modernizacja istniejącego budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Myśliborzu”.

h) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/111/2007 z

dnia 13 lipca 2007 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Nr 291/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku o przyznaniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (§2110) w wysokości 13.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów modernizacji na terenach wiejskich.

 1. c) Nr 28/58/2007 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu

 2. Naprawczego Domu Dziecka w Barlinku na lata 2007 - 2010.

 3. d) Nr 28/59/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu

 4. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni

 5. Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie.

4) Zaopiniował projekty uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

a) wyrażenia na przejęcie w formie darowizny nieruchomości zabudowanej od Gminy Barlinek.

b) zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi niepublicznej o długości 1,6 km od miejscowości Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z.

 1. rozpatrzył wniosek Zarządu Powiatu skierowany do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Dębnie o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie.

Zarząd Powiatu ustalił, że zostanie przeprowadzona rozmowa z dyrektorem

Szpitala Powiatowego w Dębnie nt. złożenia rezygnacji ze stanowiska dyrektora

oraz zaproponować odpowiednie stanowisko pracy.

Postanowił wstrzymać się od podjęcia decyzji w tej sprawie na tym posiedzeniu Zarządu. Dalsze dyskusje w tej sprawie będą prowadzone na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2007 roku Zarząd:

1) Zapoznał się z informacją dotyczącą zobowiązań i wyniku finansowego na dzień

31.05.2007 roku i 30.06.2007 roku SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

Stan zobowiązań ogólnych na dzień 31.05.2007 roku wynosi 24.199.182 zł. i zwiększyły się o 1.761.477.742 zł. w porównaniu z miesiącem poprzednim, w tym:

 • Zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 8.853.977 zł. (wynika to z braku wykazywanych przez Szpital do V.2007 pozycji „zobowiązania i rezerwy na zobowiązania” przychodów przyszłych okresów z tytułu przewidzianych do umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne, składek PFRON po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz funduszu załogi. ) zł i zwiększyły się o 2.201.824 zł w porównaniu z miesiącem kwietniem br.

 • Zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 15.345.205 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem kwietniem br. o 440.347 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.956.833 zł i zwiększyły się o 240.551 zł.

Stan zobowiązań ogólnych na dzień 30.06.2007 roku wynosi 23.975.815 zł. i zmniejszyły się o 223.367 zł. w porównaniu z miesiącem poprzednim, w tym:

 1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem SPZOZ Barlinka wynoszą 8.908.981 zł i zwiększyły się o 55.004 zł w porównaniu z miesiącem majem br.

 2. Zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 15.066.834 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem majem br. o 278.371 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.028.682 zł i zwiększyły się o 71.849 zł.

2) Przeanalizował informacje dotycząca wykonania planów finansowych za I półrocze

2007 roku SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

3) Rozpatrzył wnioski:

a) Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o wyrażenie zgody na zbycie majątku trwałego poprzez kasację. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

b) Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Stacja uzdatniania wody lokalnego ujęcia, znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w Dębnie. Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do w/w wniosku z uwagi na fakt, iż w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 w paragrafie 6260 - „dotacje z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” pozostała kwota 15.000 zł, zaś wnioskowana kwota, to 160.000 zł. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił zastanowić się nad innym rozwiązaniem w/w sprawy.

c) Pani Eweliny S., zam. Renice 9A/5 o zweryfikowanie ceny lokalu mieszkalnego (którego jest najemcą), wyznaczonej do przetargu ograniczonego. Pani Ewelina S. zleciła specjaliście wykonanie dokładnych kosztorysów, następnie wyceniła mieszkanie o powierzchni 100 m2 na kwotę 30.000 zł netto. W związku z tym, że w przetargu podana została kwota 90.000 zł, Zarząd Powiatu postanowił od tej kwoty odliczyć koszty remontu w wys. 30.000 zł. i wycenić ww. mieszkanie na kwotę 60.000 zł.

4) Wystosował wniosek do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie dotyczący wydania opinii w związku z zamiarem rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

5) Podjął następujące uchwały:

a) Nr 29/60/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego w drodze rokowań.

b) Nr 29/61/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej. Dotyczy to zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z Mostkowo - Sulimierz - etap II”.

6) Upoważnił Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku do występowania jako inwestor zadania „Remont kuchni z zapleczem, aneksów i pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Dziecka przy ul. Polana Lecha 2 w Barlinku”.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 31-08-2007 11:33