herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku


PROJEKT  

UCHWAŁA NR ...../...../........

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ................... 2007 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku

  Na podstawie art.12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr V/48/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 lutego 2007 roku. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się przeznaczenia środków w ogólnej kwocie 1.179.631,00 zł. na

następujące zadania:”

 

  1. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Rehabilitacja społeczna 1.159.631,00 zł.”  

3) w § 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 358.433,00 zł”

 

  1. w § 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 308.778,00 zł”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  Przewodniczący Rady 

  Józef Głuszko  

 Uzasadnienie:  

  Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Myśliborzu.

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na realizację których samorząd powiatowy przeznacza w danym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu w Myśliborzu w oparciu o przekazaną informację przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Informację o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2007 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, dokonała na mocy Pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 7 sierpnia 2007 roku znak WF/1045w/2007 - podziału dodatkowo przyznanych środków.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Myśliborzu proponuje dokonać następujących zmian:

  1. Zwiększenie dotychczasowej kwoty przeznaczonej w ogólnym planie o kwotę 158.433,00 zł (dotychczasowy plan 1.021.198,00).

W wyniku zwiększenia w Uchwale Nr V/48/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w §1 kwotę

1.021.198 zł” zastępuje się kwotą 1.179.631,00 zł.

  1. Zwiększenie dotychczasowej kwoty na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej o kwotę 158.433,00 zł.

W wyniku czego w Uchwale Nr V/48/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w § 1 pkt 2 kwotę „1.001.198,00 zł” zastępuje się kwotą 1.159.631,00 zł”

  1. Zwiększenie o kwotę 58.433,00 zł (dotychczasowy plan 300.000,00 zł) środków przydzielonych za zadanie „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”.

W wyniku czego w Uchwale Nr V/48/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. § 1 w punkcie 2 litery b. Kwotę „300.000,00” zastępuje się kwotą „358.433,00”

  1. Zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. (dotychczasowy plan 208.778,00) środków przydzielonych na zadanie „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.

W wyniku czego w Uchwale Nr V/48/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w punkcie 2 litera e, kwotę „208.778,oo zł” zastępuje się kwotą „308.778,00 zł”  

Opracowała:

Beata Kołodziejek

Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie

w Myśliborzu

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:27