herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../....../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ......................... 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 154.228 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 2.439 zł.

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 1.639 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 1.639 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 800 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 800 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 150.000 zł.

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 150.000 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 150.000 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.789 zł.

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 1.789 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 1.789 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 3.765.000 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 1.350.000 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 1.350.000 zł.

§6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.012.500 zł.

§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 337.500 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 700.000 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 700.000 zł.

§6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 525.000 zł.

§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 175.000 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 512.500 zł.

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 512.500 zł.

§6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 384.375 zł.

§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 128.125 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.202.500 zł.

rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.202.500 zł.

§6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.018.125 zł.

§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 184.375 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 889.728 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 50.000 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 50.000 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 50.000 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 105.300 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 105.300 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 105.300 zł.

dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 259.611 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 259.611 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 130.120 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 22.030 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 4.005 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 103.456 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 5.439 zł.

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 1.639 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 1.639 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 3.800 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 3.800 zł.

dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 46.000 zł.

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 46.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 46.000 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 404.000 zł.

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 404.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 54.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 239.600 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 110.000 zł.

§4280 - zakup usług zdrowotnych

o kwotę 400 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 19.378 zł.

rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 13.613 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 13.613 zł.

rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.976 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.976 zł.

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 3.789 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 2.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 1.789 zł.

§4. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 3.029.500 zł.

§9310 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

o kwotę 3.029.500 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1) Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w wysokości 3.428 zł. na zadania: „Edukacja ekologiczna-Wycieczka trans-graniczna” (1.789 zł.) oraz na „Wycieczka do Szczecina i Międzyzdrojów” (1.639 zł.),

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie w wysokości 800 zł.
z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wycieczka edukacyjna do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach”.

2) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów
i wydatków o kwotę 150.000 zł. uzyskaną z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zakup opału oraz na badania profilaktyczne pracowników,

3) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie wydatków o kwotę 254.000 zł. na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej oraz na zakup oleju opałoweo,

4) Wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie planu wydatków w rozdz.75020 - Starostwa Powiatowe o kwotę 14.456 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001 (2.500 zł.) oraz na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług prawniczych z zakresu tworzenia dokumentacji prawnej, usług doradztwa prawnego i informacji prawnej w zakresie prawa polskiego i europejskiego oraz pomoc w konstruowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z tzw. Funduszy europejskich (11.956 zł.),

5) Wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego zabezpieczenie kwoty 70.000 zł. w budżecie Powiatu na zakup tablic rejestracyjnych w związku ze zwiększeniem się liczby rejestrowanych pojazdów,

6) Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Obrotu Nieruchomościami
o zabezpieczenie kwoty 100.000 zł. w budżecie Powiatu na wycenę nieruchomości Powiatu Myśliborskiego oraz kwoty 5.300 zł. na opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego .

7) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 2.000 zł. z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych napraw poszycia dachowego.

8) Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 3.000 zł. w budżecie powiatu na opracowanie audytu energetycznego budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu.

9) Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 175.155 zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (156.155 zł.) oraz na opłatę za obsługę prawną Powiatu (19.000 zł.) w związku z zatrudnieniem dodatkowo dwóch osób na stanowiska specjalistyczne w wydziale geodezji i ochrony środowiska, zatrudnienie 4 osób w ramach prac interwencyjnych, nieplanowaną wypłatę dwóch nagród jubileuszowych pracownikom Starostwa, dokonanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za zwolnienie ze świadczenia pracy dla dwóch pracowników Starostwa odchodzących na emeryturę , dokonanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla Sekretarza Powiatu, powołanie Sekretarza Powiatu w trakcie trwania stosunku pracy poprzedniego Sekretarza, przeangażowanie podinspektora wydziału kontroli na stanowisko audytora wewnętrznego.

10) Wniosku Inspektora ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zabezpieczenie kwoty 46.000 zł. w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na opracowanie analizy SP ZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie w zakresie połączenia, funkcjonowania, ekonomicznego i merytorycznego przygotowania Szpitali do krajowej sieci szpitali oraz doradztwa organizacyjno-prawnego (40.000 zł.) a także na doradztwo organizacyjno-prawne w zakresie funkcjonowania SP ZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie (6.000 zł.)

11) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 13.613 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z planowanym wypłaceniem odprawy emerytalnej dla dyrektora jednostki,

12) Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 1.976 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z zatrudnieniem pracownika w czasie wakacji (lipiec i sierpień) w zawiązku z przebywaniem na urlopach nauczycieli ośrodka.

13) Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, §4270 - zakup usług remontowych o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na odwodnienie drogi w miejscowości Mostkowo.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2007 10:26