herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi niepublicznej o długości 1,6 km od miejscowości Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z


PROJEKT

UCHWAŁA NR …/……/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ……………………. 2007 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi niepublicznej o długości 1,6 km od miejscowości Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się odcinek drogi niepublicznej od miejscowości Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z stanowiący działki Nr 153, 155 i 161 obręb Giżyn gmina Nowogródek Pomorski do kategorii drogi powiatowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski kilkakrotnie występował z wnioskiem do Zarządu Powiatu jak i Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zakwalifikowanie odcinka drogi (1,6 km o nawierzchni bitumicznej) od m. Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z do kategorii drogi powiatowej.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2007 r. zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu do rozpoczęcia procedury przejęcia tej drogi przez powiat.

Procedura została przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z póź. zm.), w załączeniu opinie zarządów sąsiednich powiatów.

Sporządziła:

Danuta Trybel

Dnia 19.07.2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2007 10:25