herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat


PROJEKT

UCHWAŁA Nr ...../...../........

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .............. 2007 roku

w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę lokalu użytkowego o powierzchni 626,15 m2 obejmującego pomieszczenia położone na II, I piętrze i części parteru wraz z współudziałem do gruntu w udziale do 44/100 części położonego w budynku znajdującym się na działce nr 313 o powierzchni 0,4171 ha położonej w obrębie 1 m. Myślibórz stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 9532 na nieruchomość zabudowaną o powierzchni 1808 m2, położoną w obrębie 3 m. Myślibórz oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 374, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 1669, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

§ 2. Zamiana, o jakiej mowa w § 1, może nastąpić bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku, gdy wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego będzie wyższa od wartości nieruchomości otrzymanej w zamian od Skarbu Państwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Skarb Państwa jest już współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej działką nr 313 przy ul. Spokojnej w udziale do 18/100 części ( III piętro budynku ), który to współudział został oddany w trwały zarząd Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Powierzchnia jaką zajmuje Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna jest za mała dla prawidłowej działalności Stacji ( brak pomieszczeń na laboratorium ). Lokalizacja Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w dwóch budynkach położonych na przeciwległych stronach miasta dezorganizuje jej pracę. Dokonanie zamiany nieruchomości umożliwi poprawienie warunków pracy Stacji.

Na wniosek Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Starosta Myśliborski wystąpił z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości. Zarządzeniem nr 320/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. Wojewoda Zachodniopomorski wyraził zgodę.

Wartość zamienianych nieruchomości wg wyceny rzeczoznawców majątkowych wynosi :

  • lokalu nr 2 wraz z współudziałem do gruntu w części 44/100 położonego na działce nr 313 stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego - 618.000,00 zł,

  • nieruchomości zabudowanej działki nr 374 stanowiącej własność Skarbu Państwa - 564.000,00 zł.

W związku z powyższym zdaniem Zarządu Powiatu w Myśliborzu powyższa zamiana nieruchomości jest w pełni uzasadniona.

Przygotował:

Mirosław Lach

Geodeta Powiatowy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2007 10:25