herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do realizacji programów edukacyjnych


PROJEKT

UCHWAŁA NR ..../...../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ....................... 2007 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do realizacji programów edukacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem Powiatu Myśliborskiego do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Powiat Myśliborski realizować będzie następujące programy:

  1. Koło ogrodnicze „ Pałacowy Ogrodnik”

Miejsce realizacji: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

  • wartość ogółem 2 600,00 zł

  • dotacja celowa 1 820,00 zł

  • udział własny 780,00 zł , w tym: - wkład finansowy 400,00 zł

- aport rzeczowy 380,00 zł

  1. Warsztaty psychoedukacyjne „Czas na samodzielność ”

Miejsce realizacji: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

  • wartość ogółem 2 600,00zł

  • dotacja celowa 1 820,00 zł

  • udział własny 780,00 zł , w tym: - wkład finansowy 400,00 zł

- aport rzeczowy 380,00 zł

§ 2. Udział własny w programie, o którym mowa w § 1 będzie zabezpieczony

w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotowała:

Kornelia Walas

Podinspektor w Wydziale

Organizacji i Spraw Obywatelskich

UZASADNIENIE

W związku z przyznaną dotacją w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” na projekty pt.: Koło ogrodnicze „ Pałacowy Ogrodnik”, Warsztaty psychoedukacyjne „Czas na samodzielność”, zabezpiecza się wkład własny Powiatu Myśliborskiego, na który składa się wkład finansowy w kwocie: 800,00 zł i aport rzeczowy o wartości: 760,00 zł.

Uczestnicy programu pn.: Koło ogrodnicze „Pałacowy Ogrodnik” skierowany jest do 20 osobowej grupy uczniów. Obejmuje zajęcia, które będą prowadzone raz w tygodniu w formie wykładów i zajęć praktycznych w terminie od 03.09.2007 r. do 14.12.2007 r. Celem programu jest zdobycie wiedzy na temat ogrodnictwa i sadownictwa oraz możliwość zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Projekt pn.: Warsztaty psychoedukacyjne „Czas na samodzielność” skierowany jest do 20 osobowej grupy uczniów. Obejmuje zajęcia, które będą prowadzone raz w tygodniu w formie warsztatów w terminie od 03.09.2007 r. do 14.12.2007 r. Celem programu jest m. in.: motywacja uczniów do kontynuowania nauki, wzmocnienie samooceny, zdobycie umiejętności pisania podań, cv.

Przyznana dotacja oraz wkład własny Powiatu Myśliborskiego zostanie przeznaczony na zakup materiałów dydaktycznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do podpisania umów o dofinansowanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2007 10:25