herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości zabudowanej od Gminy Barlinek


PROJEKT

UCHWAŁA Nr ....../...../........

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ............ 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości zabudowanej od Gminy Barlinek

Na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie nieodpłatnie od Gminy Barlinek w formie darowizny nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działki nr 579/6 o powierzchni 0,0330 ha i nr 579/4 o powierzchni 0,0323 ha położonej w obrębie 2 m. Barlinek.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 jest zajmowana przez Filię Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotował:

Mirosław Lach

Geodeta Powiatowy

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Myśliborzu w dniu 27 kwietnia 2007 r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Myśliborskiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 579/6 i nr 579/4 stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w obrębie 2 m. Barlinek, która jest zajmowana przez Filię Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu. Pismem z dnia 10.05.2007 r. znak: RGM.III.7016-1/2007 Burmistrz Miasta i Gminy Barlinek pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku informując jednocześnie, że skieruje do Rady Miejskiej w Barlinku stosowny projekt uchwały w tej sprawie. Rada Miejska w Barlinku Uchwałą nr X/82/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. wyraziła zgodę na dokonanie przez Gminę Barlinek darowizny na rzecz Powiatu Myśliborskiego przedmiotowej nieruchomości.

W celu poprawy warunków obsługi mieszkańców gminy Barlinek zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu w Myśliborzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2007 10:24