Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ponowienie naboru na stanowisko audytora wewnetrznego


PONOWIENIE NABORU NA STANOWISKO

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 5. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

 6. Wykształcenie wyższe,

 7. Posiadanie certyfikatów:

 • Certified Internal Auditor (CIA),

 • lub Certified Goverenment Auditing Professional (CGAP),

 • lub Certified Information Systems Auditior (CISA),

 • lub Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

 • lub Certified Fraud Examiner (CFE),

 • lub Certification in Control Self Assessment (CCSA),

 • lub Certified Financial Services Auditior (CFSA),

 • lub Chartered Financial Analyst (CFA),

 • lub ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożenie egzaminu kontrolerskiego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

 • lub złożony z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli skarbowej,

 • lub uprawnienia biegłego rewidenta,

 • lub zaświadczenie Ministerstwa Finansów o złożonym egzaminie na audytora wewnętrznego z wynikiem pozytywnym.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Dwuletni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego lub w kontroli instytucjonalnej,

 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, samorządzie powiatowym,

 3. Umiejętność obsługi urządzeń informatycznych i biurowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynowanie właściwego i terminowego prowadzenia zadań w zakresie audytu wewnętrznego,

 2. Opracowywanie planów i sprawozdań:

   • rocznego planu audytu,

   • sprawozdania z wykonania planu audytu,

   • programów zadań audytowych,

   • Wykonywanie zadań audytowych,

   • Współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej,

   • IV. Wymagane dokumenty:

    1. Życiorys (CV),

    2. List motywacyjny,

    3. Dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły wyższej),

    4. Kopia dowodu osobistego,

    5. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

    7. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

    8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    9. Oświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

    10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 28 września 2007 roku do godz.1500 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - Audytor Wewnętrzny” na adres :

    Starostwo Powiatowe

    ul. Marcinkowskiego nr 2

    74-300 Myślibórz

    Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

    Dodatkowe informacje:

    Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

    Myślibórz, dnia 23 sierpnia 2007 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-08-2007 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2007 15:36