herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 29/2007


Protokół Nr 29/2007
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 1 sierpnia 2007 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Marcinkowskiego 2


Stan Członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad.1
O godzinie 830 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu
2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu
3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu
4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu
5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:
1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu
2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu
3. Anna Trembecka - Inspektor ds. Zdrowia i Spraw
Społecznych

Ad.2
Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.


Ad.3

Zapoznano się z wnioskiem Sekretarza Powiatu w sprawie:

  1. upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku do występowania jako inwestor zadania (wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił upoważnić Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku - Panią Dorotę Bartosiewicz do występowania jako inwestor zadania: „Remont kuchni z zapleczem, aneksów i pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Dziecka przy ul. Polana Lecha 2 w Barlinku”.

  1. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2007 roku na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001 (wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł w dziale 750, rozdział 75020, § 4300, które wynikają z umowy Nr 85/07/2007 zawartej w dniu 17 lipca 2007 roku pomiędzy P.W. Centrum Kształcenia Ustawicznego „MERCURY” z siedzibą w Wągrowcu, na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001.

  1. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2007 roku na pokrycie kosztów związanych z aneksem do umowy zlecenia Nr 20/2007 na świadczenie usług prawniczych z zakresu tworzenia dokumentacji prawnej, usług doradztwa prawnego i informacji prawnej z zakresie prawa polskiego i europejskiego oraz pomoc w konstruowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z tzw. funduszy europejskich (wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 11.956,00 zł w dziale 750, rozdział 75020, § 4300, które wynikają z umowy zlecenia Nr 20/2007 zawartej dnia 26.02.2007r. z Firmą „GALOR.EU” - Przemysław Galor, z siedzibą w Szczecinie, na pokrycie kosztów związanych z aneksem do umowy zlecenia na świadczenie usług prawniczych z zakresu tworzenia dokumentacji prawnej, usług doradztwa prawnego i informacji prawnej z zakresie prawa polskiego i europejskiego oraz pomoc w konstruowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z tzw. funduszy europejskich.


Ad.4
Przystąpiono do omówienia informacji dotyczącej zobowiązań i wyniku finansowego na dzień 31.05.2007 roku SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie. (załącznik Nr 6 do protokołu)

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka
przedstawiła w/w informację.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.


Ad.5
Przystąpiono do omówienia informacji dotyczącej zobowiązań i wyniku finansowego na dzień 30.06.2007 roku SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie. (załącznik Nr 7 do protokołu)

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka
przedstawiła w/w informację.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz
zapytał, jak wygląda sprawa kosztów w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie i czym spowodowany był ich wzrost w ostatnim czasie.

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka
powiedziała, że koszty to głównie usługi obce i generalnie największym kosztem były koszty transportu. W związku z tym, że od sierpnia blok operacyjny był remontowany i zabiegów było dużo mniej, szpital zmuszony był przewozić pacjentów do ościennych szpitali, do Pyrzyc, do Szczecina. Na to nie mieliśmy wpływu, gdyż tych pacjentów trzeba było zabezpieczyć i przewieźć do innych szpitali. Trwało to prawie rok czasu, dlatego te koszty tak wzrosły.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz
powiedział, że dobrze byłoby, gdyby Dyrektor szpitala w Dębnie przygotował dokładną informację, rozbijając poszczególne pozycje kosztów i przychodów, ze szczególnym uwzględnieniem laboratorium.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
powiedział, że po połączeniu szpitali personel średni zostanie zwiększony jeżeli chodzi o usługi obce. Jedynie administracja zostanie zmniejszona, bo liczba lekarzy pozostanie na takim samym poziomie. Następnie poinformował Członków Zarządu, że Szpital w Pyrzycach definitywnie wycofał się z rozmów dotyczących połączenia szpitali. W tej chwili mówimy o połączeniu tylko dwóch szpitali, Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.


Ad.6
Przystąpiono do omówienia informacji dotyczącej wykonania planów finansowych za I półrocze 2007 roku SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie. (załącznik Nr 8 do protokołu)

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka
przedstawiła w/w informację.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) przyjął powyższą informację.


Ad.7
Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o wyrażenie zgody na zbycie majątku trwałego poprzez kasację. (załącznik Nr 9 do protokołu).

Inspektor d. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka
przedstawiła treść wniosku wraz ze swoim stanowiskiem.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyraził zgodę na zbycie majątku trwałego SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie poprzez kasację.


Ad.8
Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Stacja uzdatniania wody lokalnego ujęcia, znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w Dębnie. (załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) negatywnie ustosunkował się do w/w wniosku z uwagi na fakt, iż w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 w paragrafie 6260 - „dotacje z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” pozostała kwota 15.000 zł, zaś wnioskowana kwota, to 160.000 zł.

Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił zastanowić się nad innym rozwiązaniem w/w sprawy.


Ad.9
Zapoznano się z wnioskiem Zarządu Powiatu w Myśliborzu skierowanym do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie dotyczącym wydania opinii w związku z zamiarem rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. (załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił skierować w/w wniosek do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.


Ad.10
Zapoznano się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w Myśliborzu o zwiększenie w budżecie 2007 roku kwoty zaplanowanej na zakup tablic rejestracyjnych. (załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok kwoty w wysokości 70.000 zł, na zakup tablic rejestracyjnych.


Ad.11
Zapoznano się z wnioskiem Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu o dofinansowanie kolonii dla najuboższych dzieci z okolic Myśliborza i grupy dzieci z Domu Dziecka w Świebodzinie. (załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w wniosku.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska
powiedziała, że powiat nie może dofinansować kolonii, gdyż nie jest to zadanie powiatu. Nie posiadamy środków finansowych w budżecie na finansowanie tego typu zadań.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
powiedział, że chciałby w jakiś sposób pomóc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dla grupy dzieci, o których mowa, jednakże rozumie, że jest to niemożliwe, mając na uwadze brak możliwości prawnych W związku z powyższym zaproponował oddalić wniosek.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, 2 członków Zarządu wstrzymało się od głosu) postanowił oddalić powyższy wniosek.


Ad.12
Zapoznano się z wnioskiem Pani Eweliny Sobkowskiej, zam. Renice 9A/5 o zweryfikowanie ceny lokalu mieszkalnego (którego jest najemcą), wyznaczonej do przetargu ograniczonego. (załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w wniosku.

Po czym, poinformował Członków Zarządu, że Pani Ewelina Sobkowska zleciła specjaliście wykonanie dokładnych kosztorysów, następnie wyceniła mieszkanie o powierzchni 100 m2 na kwotę 30.000 zł netto. W związku z tym, że w przetargu podana została kwota 90.000 zł, po odliczeniu kosztów remontu, które wynoszą 30.000 zł, proponuję wycenić w/w mieszkanie na kwotę 60.000 zł.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik
powiedział, że Pani Ewelina Sobkowska, która została zatrudniona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach, jako nauczycielka języka niemieckiego przedstawiła mi jako Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego obraz całej sytuacji. Stan techniczny mieszkania w dniu otrzymania był bardzo zły, dlatego też musiała wykonać szereg niezbędnych prac remontowych. W związku z powyższym proponuję wycenić w/w mieszkanie na kwotę 55.000 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu) postanowił wycenić lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku nr 9A w miejscowości Renice, którego najemcą jest Pani Ewelina Sobkowska na kwotę 60.000 zł.


Ad.13
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego w drodze rokowań.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w projektu uchwały.

Po czym zaproponował, aby Przewodniczącym Komisji Przetargowej został Członek Zarządu Powiatu, w osobie Pani Joanny Stąsiek. (która wyraziła zgodę)

Pozostali Członkowie Zarządu jednogłośnie zgodzili się z w/w propozycją.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił wykreślić z projektu uchwały w w/w sprawie: § 2 w brzmieniu: „Ustalić cenę wywoławczą w wysokości ............. zł + 22% Podatek VAT”.

Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął Uchwałę Nr 29/60/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego w drodze rokowań (załącznik Nr 15 do protokołu).


Ad.14
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił treść w/w projektu uchwały.

Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął Uchwałę Nr 29/61/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej (załącznik Nr 16 do protokołu).


Ad.15
W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

1) Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
przedstawił projekt umowy użyczenia pomieszczeń stołówki Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. (załącznik Nr 17
do protokołu).

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt w/w umowy użyczenia do zaopiniowania pod względem prawnym przez radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Kolejno:

2) Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra
poinformował Członków Zarządu, że najprawdopodobniej pod koniec miesiąca
sierpnia zaistnieje potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej. O szczegółach dotyczących
terminu i tematyki obrad Członkowie Zarządu zostaną odpowiednio wcześniej
poinformowani.


Ad. 16
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1040.


Protokołowała:

Dagmara Sobocińska

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ............................................
4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ............................................
5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ..........................................

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-08-2007 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 30-08-2007 11:32