Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze - Naczelnik w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NACZELNIKA

w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych

i Ochrony Informacji Niejawnych

...................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. wykształcenie wyższe,

 3. staż pracy - co najmniej 5 lat (w tym dwuletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub obrony cywilnej,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn)

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej lub wojskowe,

 2. posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do prac z dokumentami zawierającymi tajemnicę służbową (poufne),

 3. znajomość przepisów w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych,

 4. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,

 5. umiejętność opracowywania planów, kierowania ich realizacją oraz koordynowania działań różnych ogniw i podmiotów,

 6. umiejętność właściwej hierarchizacji zadań,

 7. operatywność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, inicjatywa,

 8. gotowość do działania poza nałożonymi zadaniami,

 9. umiejętność pracy w zespole oraz współdziałania z innymi ogniwami,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie opracowaniem, aktualizacją oraz realizacją planu obrony cywilnej powiatu, planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu na potrzeby obronne państwa, powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz powiatowego planu reagowania kryzysowego,

 2. gromadzenie informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach ich zapobiegania i przeciwdziałania,

 3. współpraca z urzędami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi biorącymi udział w przedsięwzięciach związanych z obroną cywilną na terenie powiatu,

 4. zapewnienie właściwej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gromadzenie bazy danych niezbędnych do reagowania kryzysowego,

 5. opracowywanie i aktualizacja dokumentów w ramach planowania obronnego,

 6. realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru,

 7. sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

 8. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,

 9. udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa oraz egzekwowanie ich zwrotu,

 10. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów,

 11. bieżące kontrolowanie postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły wyższej),

 4. Kopia dowodu osobistego,

 5. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. Oświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 września 2007 roku do godz.1000 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych” na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz, dnia 16 sierpnia 2007 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-08-2007 17:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-08-2007 17:00