herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 35 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2008


Zarządzenie Nr 35

Starosty Myśliborskiego

z dnia 03 sierpnia 2007 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2008

Na podstawie uchwały Nr XXX/225/01 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego,
zarządzam co następuje:

§1. Naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, inspekcji, straży, będący dysponentami poszczególnych działów w budżecie, opracowują materiały do projektu - prognozy budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok, w szczegółowości określonej niniejszym zarządzeniem.

§2. Projekt budżetu dysponenci opracowują na podstawie:

 1. Uchwalonych kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2008 rok
  (uchwała Nr X/79/07 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku),

 2. stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marż i opłat, obowiązujących w dniu 1 lipca 2007 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2008 roku oraz nowych zamierzeń,

 3. przyjętych zadań przez powiat zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

 4. planu działania Rady Powiatu,

 5. wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 lipca 2007 roku,

 6. istniejącej w dniu 30 czerwca 2007 roku sieci placówek finansowanych z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2007 i 2008 roku,

 7. przewidywanego wykonania wydatków do końca 2007 roku,

 8. aktualnego stanu prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu.

 9. założeń dotyczących wzrostu cen na 2008 rok stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 roku Nr 107 poz.726) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 123 poz. 856) z uwzględnieniem późniejszych zmian.

§4. Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w 2008 roku dołączają szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§5. 1. Dysponenci wykazani w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w terminie do 10 września 2007 roku, przedłożą Skarbnikowi Powiatu projekty budżetów (prognozy) w danym dziale, który obejmuje:

 1. zestawienie dochodów - wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z zakresu zadań przez ten wydział, jednostkę realizowanych wraz z uszczegółowieniem źródeł,

 2. zestawienie wydatków - wg. działów, rozdziałów i paragrafów, a w szczególności:

 1. wydatki inwestycyjne §6050, 6060
  w tym: zakup wszelkich przedmiotów stanowiących środki trwałe, jeżeli zostały zaliczane do pierwszego wyposażenia nowych obiektów,

 2. ulepszenie istniejących środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja),

 3. wydatki na zakupy środków trwałych o charakterze wyposażenia, dokonywane do obiektów innych niż nowo budowane, nie są planowane w ramach wydatków inwestycyjnych, ale
  w ramach wydatków bieżących,

 4. wydatki na ważniejsze zadania remontowe (szczegółowo każdy projektowany remont),

 5. wielkości wynagrodzeń osobowych pracowników,

 6. wielkość etatów w przeliczeniu na pełne,

 7. wielkość wydatków bieżących,

 8. wydatków na fundusz świadczeń socjalnych
  <podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz.168 z późniejszymi zmianami)>

i) pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne 17,19%) §4110,

 1. składka na fundusz pracy 2,45% §4120.

 1. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2008 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych, przyjmuje się dane:

 1. plan na 2007 rok,

 2. wykonanie za I półrocze 2007 roku,

 3. przewidywane wykonanie do końca 2007 roku,

 4. potrzeby na 2008 rok z uwzględnieniem zgłoszonych, a nie uwzględnionych w budżecie roku 2007.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35

Starosty Myśliborskiego

z dnia 03 sierpnia 2007 roku

Założenia dotyczące wzrostu cen na 2008 rok.

Dochody:

Prognozuje się, że PKB w 2007 roku wzrośnie realnie o 5,5%.

 • dochody budżetowe (podatki i opłaty) szacować należy średnio-wyżej o ok. 5% od planowanych w 2007 roku mając na uwadze bazę podatkową,

 • pozostałe szacunki dochodów własnych każdy kierownik planuje wg obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez te wydziały, jednostki organizacyjne.

Wydatki:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników (uwzględniając podwyżki, które miały miejsce w 2007 roku) należy doprowadzić do stanu rocznego łącznie z wszystkimi elementami (zasadnicze, wysługa lat, premia i dodatki),

 • w tabelach kalkulacyjnych należy uwidocznić wynagrodzenia wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007 roku plus wzrost wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec pracowników.

Wzrost płac należy planować o 2,3% łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń (jest to wartość prognozowana na 2008 rok, która może ulec zmianie z chwilą otrzymania ostatecznych kwot do budżetu).

UWAGA: w działach 801 - Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze), 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dotyczy nauczycieli -zgodnie z Kartą Nauczyciela.

 • pozostałe wydatki bieżące planować należy na poziomie kwot bazowych planu budżetu na 2007 rok.

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Za przygotowane materiały planistyczne do projektu budżetu na 2008 rok czyni się odpowiedzialnymi naczelników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35

Starosty Myśliborskiego

z dnia 03 sierpnia 2007 roku

Projekty planów finansowych złożą:

 1. dyrektorzy jednostek,

 2. dysponenci funduszy celowych:

 • Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

 • Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 • Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 • Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

 1. dysponenci rachunków dochodów własnych,

 2. dysponenci gospodarstwa pomocniczego,

Instytucje kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu opracowuje projekt planu na rok 2008 zadaniowo z opisem szczegółowym.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „SZKUNER” w Myśliborzu przygotowuje projekt planu organizowanych imprez powiatowych (powiatowo gminnych), które będą częścią powiatowego kalendarza imprez sportowych młodzieży szkolnej.

Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje, straże i wydziały do przygotowania materiałów i współpracy między wydziałami oraz wydziałem finansowym na zasadach współodpowiedzialności za przedkładany Zarządowi i Radzie Powiatu projekt dochodów i wydatków budżetowych na 2008 rok.

Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje, straże i wydziały do ujęcia po stronie dochodów budżetowych w sporządzanych planach finansowych na rok 2008 wszystkich źródeł.
Prognoza dochodów powinna być szacowana bardzo starannie i wyczerpująco, nie należy pominąć żadnego źródła dochodów.

Wszystkie pozycje wykazane w projekcie budżetu i poszczególnych częściach (dochody, wydatki, remonty, inwestycje, gospodarstwo pomocnicze, fundusze celowe), winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami tekstowymi, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem , jak również poparte przepisami prawa.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-08-2007 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-08-2007 15:51