Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 27/54/2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


UCHWAŁA NR 27/54/2007

 • ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 11 lipca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Lecha Mieszko, nauczyciela Zespołu Szkół przy MOW w Renicach powołuje się Komisję w następującym składzie:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego

a. Ryszard Patkowski - Przewodniczący Komisji

 1. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

a. stosownie do upoważnienia

 1. dyrektor szkoły

a. Mariusz Zalewski

 1. eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej

a. Izabela Grzegolska

b. Henryk Marchlewicz

 1. przedstawiciel związku zawodowego NSZZ „Solidarność”

a. Paweł Zabiszak

§ 2. Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 17.07.2007r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 3. Dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Komorowskiej, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kp. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku powołuje się Komisję w następującym składzie:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego

a. Ryszard Patkowski - Przewodniczący Komisji

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

a. stosownie do upoważnienia

3) dyrektor szkoły

a. Ryszard Syroka

4) eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej

a. Urszula Nowysz

b. ks. Marek Jaworski

5) przedstawiciel związku zawodowego NSZZ „Solidarność”

a. stosownie do upoważnienie

§ 4. Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 25.07.2007r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 5. Dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ks. Zenona Kapłona, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie powołuje się Komisję w następującym składzie:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego

  1. Ryszard Czekała - Przewodniczący Komisji

 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

  1. stosownie do upoważnienia

 3. wicedyrektor szkoły

  1. Jolanta Koronacka

 4. eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej

  1. Urszula Nowysz

  2. Ks. Marek Jaworski

5) przedstawiciel związku zawodowego ZNP w Dębnie

    1. Stosownie do upoważnienia

§ 6. Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 7.08.2007r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 7. Dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Danuty Pyza, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie powołuje się Komisję w następującym składzie:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego

  1. Ryszard Czekała - Przewodniczący Komisji

 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

  1. stosownie do upoważnienia

 3. wicedyrektor szkoły

  1. Jolanta Koronacka

 4. eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej

  1. Jolanta Lejman

  2. Mirosław Kwiatkowski

§ 8. Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 20.08.2007 o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 9. Dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Jagiełło-Trif, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kp. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku powołuje się Komisję w następującym składzie:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego

a. Ryszard Czekała - Przewodniczący Komisji

 1. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

  1. stosownie do upoważnienia

 2. wicedyrektor szkoły

  1. Grzegorz Zieliński

 3. eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej

  1. Jolanta Lejman

  2. Mirosław Kwiatkowski

§ 10. Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 20.08.2007r. o godz. 1130 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 11. Organizacja pracy Komisji oraz przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego określa Regulamin Komisji Egzaminacyjnej, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Witold Wojtkiewicz - Wicestarosta .............................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .............................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .............................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ............................................................

Załącznik

do uchwały Nr 27/54/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 11 lipca 2007 roku

REGULAMIN KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

DS. NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO POWOŁANEJ PRZEZ ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

§ 1. Organizacja pracy komisji.

1. Posiedzenie komisji jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków.

2. Prawomocność posiedzenia stwierdza Przewodniczący Komisji przed przystąpieniem do innych czynności.

3. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodniczący proponuje przyjęcie przez Komisję niniejszego Regulaminu Pracy Komisji.

4. Pozostałe decyzje w sprawach proceduralnych nie uregulowanych w rozporządzeniu MENiS
w sprawach uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zapisami niniejszego Regulaminu, Komisja rozstrzyga w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

5. Posiedzenia Komisji są zamknięte.

 1. Wszystkich członków Komisji obowiązuje zasada zachowania niejawności obrad.

 2. Przewodniczący odpowiada za przebieg obrad Komisji oraz za całość dokumentacji związanej
  z postępowaniem egzaminacyjnym /tj. protokół Komisji, wniosek o nadanie stopnia oraz dokumenty załączone do wniosku/.

§ 2. Postępowanie egzaminacyjne.

 • A. Egzamin

1. Komisja przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

1) dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego,

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące:

   1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewolucji własnych działań, a także oceniania ich i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętności samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

   2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

   3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

   4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

   5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

  1. Każdy z członków Komisji egzaminacyjnej ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10 pkt.

  2. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym, że jeżeli liczba członków Komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

  3. Nauczyciel zdaje egzamin, przed Komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

  4. Każdy z członków Komisji dokonuje pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów.

  5. Z przebiegu pracy Komisji sporządzany jest protokół zawierający w szczególności uzyskaną przez nauczyciela punktację wraz z jej uzasadnieniem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-07-2007 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2007 14:28