Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR X/79/2007 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2008 rok


UCHWAŁA NR X/79/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kierunkowe założenia polityki budżetowej Powiatu Myśliborskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

U z a s a d n i e n i e

Kierunkowe założenia polityki budżetowej powiatu stanowią podstawowe źródło zadań do wykonania w 2008 roku przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu i ustaleniu wielkości nakładów finansowych.

Dokumentem wyjściowym jest projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego oraz dodatkowe zadania zgłoszone przez Naczelników Wydziałów w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb. Realizacja przyjętych założeń umożliwi bieżące zarządzanie rozwojem powiatu w obszarze polityki społecznej, inwestycyjnej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego. Powodzeniem realizacji wymienionych w załączniku do uchwały założeń będzie zabezpieczenie wymaganych wielkości środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego bądź z innych źródeł pozabudżetowych.

Załącznik

do Uchwały Nr X/79/2007

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 27 czerwca 2007 roku

KIERUNKOWE ZAŁOŻENIA POLITYKI BUDŻETOWEJ POWIATU

NA ROK 2008

I. POLITYKA SPOŁECZNA

 1. W zakresie oświaty i wychowania:

  • wspieranie finansowe szkół i placówek przy realizacji projektów unijnych, związanych z poprawa bazy dydaktycznej i materialnej.

  • zabezpieczenie środków na realizację programu współpracy z powiatem Markich - Oderland w zakresie oświaty.

  • dalsze wspieranie finansowe szkół w realizacji programu komputeryzacji bibliotek szkolnych.

  • wspieranie szkół i placówek w realizacji rozwoju sieci internetowej.

  • zabezpieczenie środków na fundusze stypendialne dla najzdolniejszych uczniów.

 1. W zakresie kultury i sztuki:

  • wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez dofinansowanie działalności miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej.

  • wspieranie różnych form działalności artystycznej (plenery, wystawy, pokazy, wernisaże dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

  • wspieranie rozwoju młodzieżowego ruchu artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przeglądów, turniejów i festiwali zespołów artystycznych.

  • zapewnienie środków na realizację powiatowego kalendarza imprez kulturalnych.

 1. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

  • wspieranie współfinansowania imprez sportowych o charakterze powiatowym.

  • zapewnienie środków na realizację powiatowego kalendarza imprez sportowych.

 1. W zakresie pomocy społecznej:

  • zabezpieczenie środków finansowych na realizację świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi porozumieniami,

  • utworzenie nowych zawodowych rodzin zastępczych,

  • opracowanie programu opieki nad dzieckiem i rodziną,

  • zabezpieczenie środków na dofinansowanie programów unijnych i innych w zakresie opieki społecznej,

  • przeprowadzenie remontów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

  • dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu.

II. POLITYKA INWESTYCYJNA

W zakresie drogownictwa, ochrony zdrowia i oświaty:

  • realizacja zadań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego.

III. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

  • podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania lub zbywania nieruchomości stanowiących własność powiatu.

IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

  • zapewnienie środków na funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego oraz popularyzację problematyki zagrożeń nadzwyczajnych i ochrony ludności oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

V. OCHRONA ŚRODOWISKA

  • realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
   i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

  • podejmowanie działań kontrolnych i decyzyjnych w celu ochrony środowiska i poprawy jego stanu.

  • zapewnienie środków na inwentaryzację lasów nie będących własnością Skarbu Państwa oraz nadzór nad tymi lasami.

  • zabezpieczenie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli na potrzeby związane z zalesieniem gruntów rolnych (ze środków ARiMR).

  • gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z ustawą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 15:30