Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR X/78/2007 w sprawie określenia trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie, przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbywaniu, wydzierżawianiu lub wynajęciu majątku trwałego


UCHWAŁA NR X/78/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie określenia trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie, przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbywaniu, wydzierżawianiu lub wynajęciu majątku trwałego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2000r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotne (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1 Ustala się tryb i zasady postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu w Myśliborzu, w sprawie zakupu, przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Tracą moc:

 1. Uchwała Nr XXXV / 265 / 2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego;

 2. Uchwała Nr XLI / 305 / 2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbywania wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Powiat Myśliborski.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 oraz art. 53 ust. 2 ustawy o zoz publiczny zakład opieki zdrowotnej może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego, zbyć aktywa trwałe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddać je w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot, który utworzył zakład. W związku z powyższym uchwała określa jednoznaczne kryteria w zakresie wykorzystywania środków trwałych będących w dyspozycji zakładów opieki zdrowotnej. Jednocześnie uchwała ma na celu uporządkowanie zasad wydzierżawiania, najmu oraz przyjmowania darowizn przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie.

Załącznik
do Uchwały Nr X/78/ 2007
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 czerwca 2007 roku

Rozdział 1

Zasady ogólne

§1 Celem zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu w Myśliborzu, określa się zasady zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasady zbywania, wynajmu i dzierżawy majątku trwałego tych zakładów.

§2 Przez użyte w treści uchwały wyrażenie ,,zakład” rozumie się samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Rozdział 2

Zasady przyjęcia darowizny lub zakupu aparatury i sprzętu medycznego

§3 Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić pod warunkiem, że:

 1. przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich,

 2. uprzednio została sporządzona opinia techniczno - ekonomiczna o przedmiocie darowizny uwzględniająca ocenę warunków wykorzystania darowanej aparatury, stan techniczny oraz przystosowanie pomieszczeń w zakładzie dla darowanej aparatury lub sprzętu,

 3. przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej,

 4. przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych,

 5. umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej,

 6. przyjęcie darowizny może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia darczyńcy, że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny.

§4 Bez zgody organu założycielskiego dyrektor zakładu może przyjąć darowiznę aparatury lub sprzętu medycznego do wartości nie przekraczającej 3.000 EURO.

§5 Za zgodą Zarządu Powiatu zakład może przyjąć darowiznę aparatury lub sprzętu medycznego do wartości nie przekraczającej 15.000 EURO.

§6 Zgoda Rady Powiatu jest konieczna w przypadku przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego, których wartość przekracza 15.000 EURO.

§7 Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego, dla których konieczne jest wyrażenie zgody organu założycielskiego musi zawierać opinię Rady Społecznej i musi być podane do jego wiadomości.

§8 Wniosek dyrektora zakładu dotyczący wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego, dla którego wymagana jest zgoda Zarządu lub Rady Powiatu powinien zawierać wykaz aparatury lub sprzętu medycznego oraz opinię Rady Społecznej.

§9 Nabywana w drodze zakupu i przyjmowana w ramach darowizny aparatura i sprzęt medyczny powinny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologie i zużycie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

§10 Zakup aparatury lub sprzętu medycznego przez zakład może być dokonany jeżeli taki zakup uzasadniają potrzeby statutowe, powinien być zgodny z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych i możliwościami organizacyjno - technicznymi Zakładu w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu medycznego oraz gdy wydatkowanie środków na ten cel nie grozi utratą płynności finansowej

§11 Bez zgody organu założycielskiego dyrektor zakładu może dokonać zakupu aparatury lub sprzętu medycznego, których wartość nie przekracza 3.000 EURO.

§12 Za zgodą Zarządu Powiatu może dokonać zakupu aparatury lub sprzętu medycznego, których wartość nie przekracza 15.000 EURO.

§13 Zgoda Rady Powiatu jest konieczna w przypadku zakupu aparatury lub sprzętu medycznego, których wartość przekracza 15.000 EURO.

§14 Wniosek dyrektora zakładu dotyczący wyrażenia zgody na zakup aparatury lub sprzętu medycznego, dla którego wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu, powinien zawierać:

 1. wykaz aparatury i sprzętu medycznego oraz szacunkową cenę,

 2. opinię Rady Społecznej,

 3. uzasadnienie zakupu,

 4. wykaz źródeł środków finansowych.

Rozdział 3

Zasady postępowania przy zbyciu, wydzierżawianiu lub wynajęciu majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych

§15.1 Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego zakładu powinno odbyć się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, tj. m.in. przy uwzględnieniu celowości obrotu majątkiem trwałym oraz sporządzeniu przez zakład i uwzględnieniu analizy technicznej, ekonomicznej i szacunkowej planowanego przedsięwzięcia.

§15.2 Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego zakładu nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten zakład.

§15.3 Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego zakładu powinno być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16 W przypadku planowanej zamiany majątku trwałego, Zarząd Powiatu może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu dokonania zbycia w drodze przetargu mając na uwadze:

 1. celowość dokonania zamiany,

 2. porównywalną wartość majątku trwałego mającego być przedmiotem zamiany,

 3. kwotę ewentualnej dopłaty, którą poniesie zakład w związku z dokonaną czynnością zamiany.

 4. zasady prawidłowej gospodarki, o których mowa w § 15

§17 Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego zakładu nie może być dokonane na rzecz:

 1. osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w zakładzie,

 2. kierownika zakładu i jego zastępców,

 3. podmiotów utworzonych przez zakład oraz podmiotów, w których zakład lub osoby pełniące funkcje kierownicze w tym zakładzie posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.

§18 Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego ruchomego o wartości do 2000 zł lub nieruchomości o powierzchni do 50 m. kw. na rzecz jednego podmiotu wymaga każdorazowego powiadomienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu o zamiarze dokonania tej czynności.

§19 Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego ruchomego o wartości powyżej 2000 zł lub nieruchomości o powierzchni powyżej 50 m. kw. na rzecz jednego podmiotu wymaga każdorazowej zgody Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

§20 1.Umowę najmu i dzierżawy należy zawierać w formie pisemnej z zastrzeżeniem sankcji nieważności.

2.W umowie dzierżawy należy w szczególności określić:

 1. stawkę, formę płatności oraz zasady waloryzacji czynszu

 2. okres zawarcia umowy

 3. okres wypowiedzenia umowy liczony pełnymi miesiącami kalendarzowymi

 4. w jakim stanie przedmiot dzierżawy ma być zwrócony po zakończeniu dzierżawy

 5. prawa i zakres poddzierżawy.

3. W umowie najmu należy określić w szczególności:

 1. wysokość, termin płatności oraz sposób waloryzacji czynszu

 2. przeznaczenie wynajmowanego lokalu

 3. zastrzec obowiązek uiszczania opłat dodatkowych za świadczenie dodatkowych związanych z eksploatacją

 4. określić czas obowiązywania umowy

 5. zastrzec, że najemca może dokonać ulepszeń i zmian w przedmiocie najmu tylko za pisemną zgodą wynajmującego

 6. zastrzec, iż podnajmu lub oddania w użytkowanie osobie trzeciej można dokonać jedynie za pisemną zgodą wynajmującego

 7. zastrzec prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

  1. zwłoki z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności

  2. używania w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.

§21 Nie dokonuje się najmu oraz dzierżawy majątku trwałego na rzecz podmiotów świadczących usługi mające charakter konkurencyjny w stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład.

§22 Niniejsze zasady nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbycia, dzierżawy lub najmu majątku trwałego w zakresie w jakim obejmują zakład.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 15:29