herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 25/2007


         • Protokół Nr 25/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 21 czerwca 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 4

Ad. 1

O godzinie 800 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

2. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

3.Maria Żukrowska - Mróz - Dyrektor SPZOZ Szpital

Powiatowy w Dębnie

4. Ryszard Mitek - Dyrektor SPZOZ Szpital

Powiatowy w Barlinku

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (załącznik Nr 2 protokołu) przyjęto jednogłośnie.

   • Ad. 3

Opinia i raport biegłego rewidenta dot. SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

(załącznik Nr 3 protokołu)

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek

poinformował, że zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2006 rok z uwzględnieniem bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2006 roku do 31.12.2006 r.

Z opinii biegłego rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie finansowe za 2006 rok rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2006 roku jak też wyniku finansowego za rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi zasadami w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Stwierdzone również zostało, że koniecznym jest uregulowanie statusu majątku trwałego (aktywów trwałych) w zakresie budynków i budowli tak, aby rachunek kosztów obejmował również pełne koszty amortyzacji tego majątku. Wystąpił również błąd podstawowy w kwocie 304.395,43 zł., który wynika z nie ujmowania w przeszłości pełnego zakresu kosztów i przychodów, a konieczność jego ujawniania w takiej postaci wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej został zgłoszony wniosek o wycofanie z planu pracy Rady Powiatu w miesiącu czerwcu tematu dot. sprawozdania z realizacji programów restrukturyzacyjnych Szpitala w Barlinku i w Dębnie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali, że przedłożone informacje są mało czytelne, zwierają niewiele istotnych informacji.

Poprosił dyrektora Szpitala żeby skontaktował sie z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i uzgodnił czego dokładnie Komisja oczekuje, żeby to zostało ujęte w informacjach o realizacji restrukturyzacji.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości opinie i raport biegłego rewidenta dot. SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Ad. 4

Sprawozdanie finansowe SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku za 2006 rok.

(załącznik Nr 4 protokołu)

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek

poinformował, że zgodnie z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 31.12.2006 r. dodatni wynik finansowy wyniósł 500.990,51 zł. Stan zobowiązań zwiększył się na koniec 2006 roku z tytułu przeksięgowania kwoty w wys. 888.504,40 zł. z pozycji „przychody przyszłych okresów” na konto kredytów i pożyczek. Zgodnie z korektą błędu podstawowego dodatni wynik finansowy za 2006 rok to kwota 443.312,86 zł.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie finansowe Szpitala w Barlinku, przedkładając na obrady sesji w m-cu czerwcu.

Ad. 5

Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o przesunięcie terminu spłaty odsetek od kredytu. (załącznik Nr 5 protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

poinformowała, że sytuacja finansowa szpitala w Dębnie jest bardzo trudna. Na obsługę kredytów miesięcznie wydawana jest kwota ok. 64 tys. zł, na spłatę odsetek od tzw. „13” miesięcznie wydawana jest kwota ok. 26 tys. zł. Średnio miesięczne koszty działalności podstawowej wynoszą 770.500 zł, natomiast przychody 681.800 zł. W związku z powyższym miesięcznie niedoszacowanie wynosi 59.600 zł.

Ogółem miesięcznie występuje brak środków finansowych w kwocie ok. 150.000 zł.

W związku z tym zachodzi potrzeba przesunięcia terminu spłaty odsetek za 2007 rok.

Inspektor Wydziału ZS - Anna Trembecka

poinformowała, że w związku z niewykonaniem kontraktu w 2006 roku Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył jego wartość na rok 2007, co skutkuje nadwyżką kosztów funkcjonowania na przychodami, a tym samym uniemożliwia racjonalne funkcjonowanie szpitala.

Spłata odsetek realna jest jedynie w przypadku wzrostu kontraktu.

Członek Zarządu - Krystyna Balcerzak

powiedziała, że każde przesunięcie spłaty odsetek powoduje zwiększenie kwoty zadłużenia i prowadzi do sytuacji, że coraz trudniej będzie spłacać odsetki w wyznaczonym terminie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił nie wyrazić zgody na przesunięcie terminu spłaty odsetek za 2007 rok, zgodnie z umową pożyczki z dnia 03.04.2006 r. do końca 2007 roku, w łącznej kwocie za I i II kwartał br. 39.106,25 zł. Za przesunięciem terminu spłaty odsetek nikt nie głosował, przeciw - 2 członków Zarządu, 2 wstrzymało się od głosu.

Ad. 6

Wnioski Sekretarza Powiatu w sprawie:

 1. zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem radnych. (załącznik Nr 6 protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem radnych nt. : „Prawa i obowiązki radnego” w kwocie 4.000 zł. Zabezpieczenie ww. Kwoty jest niezbędne do pokrycia kosztów związanych z zorganizowaniem szkolenia dla radnych powiatu, tj. zaplata firmie „Konsultant i Partnerzy Tomasz Bolonowski” za przeprowadzenie szkolenia i zapłata rachunku za wynajęcie sali w budynku Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ul. Kościelnej 9 w Myśliborzu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 4 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu.

 1. zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego. (załącznik Nr 7 protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na pokrycie kosztów związanych z organizacją Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 3.200 zł. Zabezpieczenie ww. kwoty jest niezbędne do pokrycia kosztów związanych z organizowaniem Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego w Hotelu „ALMA: w Barlinku, ul. Strzelecka. Związane jest to z zapłatą za wynajem sali oraz usługę gastronomiczną.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 4 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu.

 1. Zabezpieczenia środków finansowych na sporządzenie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. (załącznik Nr 8 protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na sporządzenie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu w kwocie 200.000 zł.

Wykonanie przedmiotowej dokumentacji jest niezbędne do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia biurowe Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, określenia kosztu przedsięwzięcia, pozyskania środków finansowych oraz przygotowania ewentualnej procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 4 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu.

 1. Zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w woj. Zachodniopomorskim. (załącznik Nr 9 protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego kwoty 109.904 zł. Zabezpieczenie ww. Kwoty niezbędne jest do realizacji projektu „Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim”.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 4 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu.

Ad. 7

Wniosek Naczelnika Wydziału GKN o przeprowadzenie ograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu. (załącznik Nr 10 protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku, w którym Naczelnik Wydziału GKN informuje, że w dniu 19 lutego br. został odwołany przetarg nieograniczony na dzień 23 lutego br. na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 (I piętro) z pomieszczeniem gospodarczym (piwnica) położonego we wsi Renice gmina Myślibórz wraz z współudziałem do gruntu stanowiący własność powiatu Myśliborskiego dlatego, że na ten lokal była umowa najmu dla Pani Eweliny S. na okres od 5.06.2006 r do dnia 5.06.2007 r. Lokal ten został w roku 2006 wyceniony przez rzeczoznawce majątkowego na kwotę 28.640 zł. (według stanu na m-c październik 2006 roku)

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 4 członków zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyraził zgodę na sprzedaż ww. lokalu, ustalając przy tym kwotę wartości lokalu na 90 tys. zł.

Jednocześnie wnioskuje żeby Naczelnik Wydziału GKN udzielił wyjaśnień czy sprzedaż tego lokalu dotyczy tylko działki siedliskowej czy również działek rolnych.

Ad. 8.

Wniosek Pani Teresy P. o przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. (załącznik Nr 11 protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 4 członków zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na okres 6 miesięcy.

Ad. 9

Wniosek Państwa Kazimierza i Ireny M. w sprawie sprzedaży mieszkania w Renicach Nr 9a/4.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił powyższy wniosek rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Zarządu po otrzymaniu opinii Naczelnika Wydziału GKN dot. sprzedaży ww. mieszkania.

Ad. 10.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. (załącznik Nr 12 protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie ( za głosowało - 4 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił skierować wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajęcia majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu do Naczelnika Wydziału GKN celem przygotowania projektu uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

ogłosił przerwę w posiedzeniu do godz. 14,00

Ad. 11

Wniosek Naczelnika Wydziału OKiS o przyznanie premii w wys. 20% dla dyrektora szkoły i placówki oświatowo - wychowawczej. (załącznik Nr 13 i 14 do protokołu).

W związku z dyskusją Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił przyznać premię za miesiąc czerwiec 2007 roku w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego dla Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Panu J. Jakubów oraz dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Panu A. Dobrowolskiemu.

Ad. 12

Wniosek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie o dofinansowanie. Załącznik Nr 15 do protokołu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapoznał członków Zarządu z treścią wniosku dot. dofinansowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w kwocie 3.800 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia właściwej opieki medycznej dla uczestników Motorowodnych Mistrzostw Europy i Motorowodnych Mistrzostw Polski, które odbędą się w dn. 23-24.06.2007 r. w MOS „Szkuner” w Myśliborzu. Dofinansowanie związane jest z pokryciem kosztów podstawienia karetek reanimacyjnych z obsługą medyczną podczas imprezy.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że w kalendarzu imprez zabezpieczona została kwota 2.000 zł. na Mistrzostwa Motorowodne, w związku z powyższym zaproponował przekazać dodatkowo kwotę 2.000 zł. i przeznaczyć kwotę 3.800 zł. na pokrycie kosztów podstawienia karetek reanimacyjnych wraz z obsługą medyczną podczas imprezy. Pozostałą kwotę w wys. 200 zł. organizatorzy Mistrzostw wykorzystają według własnych potrzeb.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przychylić się do propozycji Przewodniczącego Zarządu przekazując na Mistrzostwa Motorowodne łączną kwotę w wys. 4.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą medyczną i karetkami reanimacyjnymi. Za wnioskiem głosowało - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 13

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. zapytania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

zapoznał członków Zarządu Powiatu z treścią pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. zapytania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 14

Informacja Dyrektora Domy Pomocy Społecznej w Myśliborzu dot. planów zagospodarowania działek rolnych leżących przy DPS

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

zapoznał członków Zarządu Powiatu z informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu dot. planu zagospodarowania działek rolnych będących w użytkowaniu placówki. Załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad.14

Wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu dot. odszkodowania z tytułu zalania akt.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (za głosowało - 5 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wniosek o przekazanie w całości odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy, co pozwoli na dokonanie stosownego remontu.

Ad. 15

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawidłowej realizacji umowy i dofinansowanie projektu: ”Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały, przedkładając na obrady sesji.

Ad. 16

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym oraz planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały.

Poinformowała, że powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/78/2007 z dnia 11.06.2007 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 233/2007 z dnia 05 czerwca 2007 roku o zmniejszeniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (§2110) o kwotę 30.910 zł., w związku z reorganizacją Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

 2. Wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o dokonanie przeniesienia kwoty 1.510 zł. pomiędzy paragrafami z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia pracownikom interwencyjnym.

 3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 11.648 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 5.932 zł. pomiędzy paragrafami z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników.

 5. Wniosku Wicestarosty Powiatu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 14.978 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w wyniku dodatkowego zatrudnienia.

 6. Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 10.541 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne funkcjonariuszy.

 7. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie w budżecie dodatkowej kwoty w wysokości 4.000 zł. w rozdziale 75019 - Rady powiatów na pokrycie kosztów szkolenia dla radnych tj. opłata firmie „Konsultant i Partnerzy Tomasz Bolanowski”, oraz za wynajem Sali.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 4 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 25/47/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym oraz planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. (załącznik Nr 18 do protokołu).

Ad. 16

W sprawach różnych żadnych spraw nie poruszono.

Ad. 17

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1515

Protokołowała: Janina Sidor

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 11:14