herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 24/2007


         • Protokół Nr 24/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 14 czerwca 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

o godzinie 800 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2.Adam Baik - Inspektor Wydziału Kontroli

3. Maria Żukrowska - Mróz - Dyrektor Szpitala w Dębnie

4. Ryszard Mitek - Dyrektor Szpitala w Barlinku

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (załącznik Nr 2 protokołu) przyjęto jednogłośnie.

   • Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 23/2007 z dnia 6 czerwca 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przedstawienie informacji nt. przeprowadzonych kontroli finansowych.

Inspektor Wydziału Kontroli - Adam Baik

poinformował, że w roku bieżącym przeprowadzona została kontrola problemowa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie, w której stwierdzono wiele nieprawidłowości. W sprawozdaniach Rb - 28S w roku 2006 i 2007 oraz w sprawozdaniu Rb - 49 „Bilans jednostki” za 2006 rok, wykazane dane pozostają zgodne z ewidencją księgową prowadzoną techniką ręczną, natomiast ewidencja księgowa nie jest zgodna z dowodami źródłowymi (księgowymi).

Ponadto, dokonano przekroczenia zatwierdzonego rocznego planu w zakresie wydatkowania środków, jako odpis na ZFŚS.

Podczas kontroli stwierdzono, że w IV kwartale 2006 roku oraz w m-cu marcu i kwietniu br. nie zostały zapłacone składki ubezpieczenia społecznego.

Stwierdzono brak ewidencji księgowej księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych w br. Nie zostały otworzone księgi rachunkowe na 2007 rok.

Poinformował, że w dniu wczorajszym Starosta został zawiadomiony o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, naruszeniu art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz zawiadomiony o tym, iż w stosunku do Pani księgowej toczy się postępowanie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu pod Nadzorem Prokuratury Rejonowej w oparciu o art. 284Kodeksu karnego.

Kolejno poinformował, że główna księgowa placówki zgodnie z art. 52 ustawy o Kodeksie Pracy została zwolniona i zobligowana do naprawienia szkody, jej zadaniem jest wprowadzenie danych księgowych do księgi głównej.

Ponadto został już ogłoszony konkurs na stanowisko głównej księgowej Poradni w Dębnie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

stwierdził, że dyrektor Poradni obejmując stanowisko kierownika jednostki powinna zorientować się czy zatrudniane w placówce osoby posiadają niezbędne kwalifikacje.

Kolejno poinformował, że w poprzedniej kadencji rady powiatu co roku w m-cu styczniu przedkładane były informacje nt. przeprowadzanych kontroli , występowały pewne nieprawidłowości, które zawsze kończyły się omówieniem ich i ewentualnym pouczeniem osób odpowiedzialnych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych za całość gospodarki finansowej jest odpowiedzialny kierownik jednostki, w tym za wykonanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że wygląda na to, że dyrektor Poradni miała duże zaufanie do głównej księgowej, skoro nie sprawowała kontroli i pozwalała na to, że na czekach był tylko podpis księgowej.

W wyniku dyskusji ustalono, że należy przeprowadzić z panią dyrektor rozmowę, dzięki której zostanie podjęta decyzja co do jej osoby na stanowisku dyrektora.

Inspektor Wydziału Kontroli - Adam Baik

poinformował, że w roku bieżącym przeprowadzona została również kontrola w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie i w Domu Dziecka w Barlinku.

Kontrola w MOW Renice została przeprowadzona jako kontrola kompleksowa łącznie z pracownikiem Wydziału OKiS Starostwa Powiatowego. W wyniku kontroli stwierdzono, że jednostka prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy i oszczędny.

Stwierdzone nieprawidłowości nie są nieprawidłowościami, które mogły by mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Ośrodka.

Kontrola Domu Dziecka w Barlinku została przeprowadzona jako sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2006 roku.

W Domu Dziecka nie wykonano wszystkich zaleceń dot. wykonania korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS. Deklaracje sporządzane są w jednostkach na bieżąco.

W ZSP Nr 1 w Dębnie przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dot. wykonania zaleceń pokontrolnych z 2006 roku.

Nie wykonano ich w całości. Zalecenia, które nie zostały wykonane są to drobne uchybienia nie mające wpływu na gospodarkę jednostki.

Zarząd Powiatu postanowił, żeby na najbliższą sesję został do porządku obrad wprowadzony punkt. dot. kontroli przeprowadzonych w roku 2007.

Ad. 5

Omówienie wyników z przeprowadzonych konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że w dniu 11 czerwca odbyły sie 2 konkursy:

 • na dyrektora ZSP Nr 1, ul. Szosowa 2 w Barlinku. Zostały złożone 2 oferty;

Pana Ryszarda Syroki i Tomisława Cieślewicza, które po sprawdzeniu obie spełniały wymogi i przeszły do II etapu konkursu.

W związku z przedstawieniem koncepcji dalszego prowadzenia placówki oraz

zadanymi pytaniami, w głosowaniu tajnym konkurs został rozstrzygnięty.

Akceptację Komisji na kandydata na dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku uzyskał

Pan Ryszard Syroka.

 • na dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku , ul. Jeziorna 8.

Zostały złożone 3 oferty. W wyniku dokonanej oceny ofert, jedna została odrzucona - Pani Ewy Difort - Olejniczak ze względu nie spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. W związku z powyższym do drugiego etapu konkursu przeszło 2 kandydatów.

W związku z przedstawieniem koncepcji dalszego prowadzenia placówki oraz

zadanymi pytaniami, w głosowaniu tajnym konkurs został rozstrzygnięty.

Akceptację Komisji na kandydata na dyrektora ZSP Nr 3 w Barlinku uzyskał Pan Tomisław Cieślewicz.

W dniu 12 czerwca br. również odbyły się dwa konkursy:

 • na dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu. Do konkursu przystąpiło 5 kandydatów. W wyniku otwarcia i analizy ofert, 2 oferty zostały odrzucone ze względu na braki formalne: Pana Zbigniewa Lewandowskiego i Pana Mirosława Przyborowskiego, natomiast 1 kandydat nie zgłosił się do konkursu - Pan Adam Mickiewicz. Do konkursu przystąpił Pan Bolesław Kalinowski z Myśliborza

i Pan Ryszard Szymczyk - dotychczasowy dyrektor jednostki.

W związku z przedstawieniem koncepcji dalszego prowadzenia placówki oraz

zadanymi pytaniami, w głosowaniu tajnym konkurs został rozstrzygnięty.

Akceptację Komisji na kandydata na dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu uzyskał Pan Ryszard Szymczyk.

 • na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Myśliborzu została

złożona 1 oferta Pani Wioletty Warachowskiej z Myśliborza, która spełniała

wymogi formalne i została dopuszczona do II etapu konkursu.

Po przedstawieniu koncepcji prowadzenia placówki oraz w wyniku pytań,

w głosowaniu tajnym konkurs został rozstrzygnięty.

Akceptację Komisji na kandydata na dyrektora Porani Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu uzyskała Pani Wioletta Warachowska.

Ad. 6

Informacja nt. wyniku finansowego i zobowiązań SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 30 kwietnia 2007 roku.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek

przedstawił wynik finansowy oraz stan zadłużenia szpitala na dzień 30 kwietnia br. według załącznika Nr 3 do protokołu.

Dyrektor poinformował również, że w ostatnim czasie dużym problem jest wzrost cen leków, które drożeją 5-8%. Obecnie w szpitalu w dużej mierze stosowane są zamienniki leków, które są dużo tańsze. Jeżeli wzrost cen leków będzie następował w najbliższym czasie w Szpitalu w Barlinku nastąpi dość znaczny wzrost kosztów.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

przedstawiła wynik finansowy oraz stan zadłużenia szpitala na dzień 30 kwietnia br. według załącznika Nr 3 do protokołu.

Informacja nt. wyniku finansowego i zobowiązań SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 30.04 br. została przyjęta.

Ad. 7

Sprawozdanie finansowe SPZOZ szpital Powiatowy w Dębnie.

załącznik Nr 4 do protokołu.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

poinformowała o wyniku finansowym i stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 roku według załączonego sprawozdania finansowego szpitala. Powiedziała, że wystosowała pismo do dyrektora NFZ oddział w Szczecinie w sprawie renegocjacji kontraktu. Otrzymała odpowiedź, że rozmowy będą prowadzone po I półroczu br. Obecny kontrakt jest na niskim poziomie co wynika z niewypracowania w 2006 roku kontraktu w całości spowodowanego remontem bloku operacyjnego i z tego tytułu obniżeniem wartości kontraktu na rok 2007.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował sprawozdanie finansowe SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Ad. 8

Informacja o realizacji programów restrukturyzacyjnych Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie.

załącznik Nr 5 do protokołu.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek

poinformował o realizacji zadań programu restrukturyzacji finansowej wynikającej z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego dot. roszczeń pracowników w związku z ustawą 203, spłaty zobowiązań i kosztów egzekucyjnych wobec ZUS, realizacji ugód z wierzycielami cywilnoprawnymi. Poinformował również o realizacji zadań wynikających z programu naprawczego firmy „PROMOTOR”.

Na koniec swojej wypowiedzi poinformował, że oba programy zostały zakończone wraz z upływem roku 2006. Pozostała tylko do uregulowania jedna rata ugody cywilnoprawnej w kwocie 70 tys. zł, ale zostanie to uregulowane w końcu czerwca br. Będzie wtedy możliwe wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o zakończeniu restrukturyzacji.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

poinformowała o podjętych działaniach w zakresie zmniejszenia kosztów biorąc pod uwagę zmiany organizacji funkcjonowania laboratorium, wprowadzanie ścisłego budżetowania oddziałów, przeprowadzania zmian organizacyjnych w zakresie utrzymania czystości, restrukturyzacji zatrudnienia oraz zwiększenia przychodów.

W wyniku dyskusji sprawozdania z realizacji programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

w Barlinku i w Dębnie zostały zaopiniowane pozytywnie.

Ad. 9

Wniosek Dyrektora PZD w Myśliborzu o wyrażenie zgody na odsprzedaż drewna z wycinki drzew. Załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) zaopiniował wniosek na odsprzedaż drewna z wycinki drzew (24 topól) przy drodze powiatowej Nr 2103Z na odcinku Sitno -Otanów.

Ad. 10

Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o wyrażenie zgody na podjęcie studiów Podyplomowych. Załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie ( za - 5 członków zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) zaopiniował wniosek dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o wyrażenie zgody na podjęcie Studiów Podyplomowych w zakresie Turystyki i Hotelarstwa na Akademii Morskiej w Gdyni oraz wydania skierowania na ww studia z równoczesną zgodą na sfinansowanie części kosztów studiów w ramach dofinansowania z posiadanych w budżecie szkoły własnych środków na dokształcanie.

Ad. 11

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZOZ szpital Powiatowy w Dębnie.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

odczytał treść projektu uchwały.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie, przedkładając na obrady sesji.

Ad. 12

Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie planu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

odczytał treść projektu uchwały.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie planu Komisji Rewizyjnej, przedkładając na obrady sesji.

Ad. 13

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

odczytał treść projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poinformowała, że powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.707 zł. uzyskaną ze sprzedaży odpadów użytkowych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup ciągnika do Obwodu Drogowego Myśliborzu.

 2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.769 zł. uzyskaną za obsługę PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za sprawdzenie 8 kosztorysów budowlanych przy likwidacji barier architektonicznych, wydatki rzeczowe, na opłaty porto za przekazy pocztowe oraz na szkolenia pracowników.

 3. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków kwotę 4.714 zł. w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu o refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 4. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w wysokości 15.000 zł. na zadania: „Rębak do gałęzi z podajnikiem hydraulicznym” (10.000 zł.) oraz na „Zakup drzewek do nasadzeń przy drogach powiatowych powiatu myśliborskiego” (5.000 zł.),

- Domu Dziecka w Barlinku w wysokości 1.500 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Edukacja ekologiczna Jestem Zdrowy - jestem bezpieczny, dbam o higienę osobistą i czystość w domu”.

 1. wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.566 zł. uzyskaną z częściowej refundacji płac dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, ze sprzedaży złomu, wyżywienia pracowników oraz za media opłacane z 2 wynajmowanych mieszkań, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz na wyjazd edukacyjny 25 wychowanków na wycieczkę do Krakowa i okolic.

 2. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł. uzyskaną z działalności stołówki szkolnej z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz na podatek od towarów i usług,

 3. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o odwrotne przekazanie kwoty 1.564 zł. uzyskanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu jako refundację za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2007 rok., przedkładając na obrady sesji.

Ad. 15

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej na 2008 rok.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

odczytał treść projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poinformowała, że Kierunkowe założenia polityki budżetowej powiatu stanowią podstawowe źródło zadań do wykonania w 2008 roku przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu i ustaleniu wielkości nakładów finansowych.

Dokumentem wyjściowym jest projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego oraz dodatkowe zadania zgłoszone przez Naczelników Wydziałów w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb. Realizacja przyjętych założeń umożliwi bieżące zarządzanie rozwojem powiatu w obszarze polityki społecznej, inwestycyjnej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego. Powodzeniem realizacji wymienionych w załączniku do uchwały założeń będzie zabezpieczenie wymaganych wielkości środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego bądź z innych źródeł pozabudżetowych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej na rok 2008, przedkładając na obrady sesji.

Ad. 16

W sprawach różnych Wicestarosta Powiatu Wojciech Wojtkiewicz poinformował Członków Zarządu o ostatnim spotkaniu Zespołu ds. Szpitali. Zespół ten zaproponował, aby wydelegować na konferencję nt. „Hospital - Management - Wyzwania 2007” w Warszawie jako przedstawiciela Zespołu Pana Stefana Urbicha .

Zarząd Powiatu przychylił się i postanowił sfinansować koszty konferencji.

Ad. 17

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz.1130

Protokołowała: Janina Sidor

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 11:13