herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 5/2007 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 23 maja 2007 roku.


 • Protokół Nr 5/2007

  • z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 23 maja 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1435 .

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Tomasz Jarema.

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na posiedzeniu nieobecny radny Ryszard Święcicki.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Informacja na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i za I kwartał 2007 roku.

 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawie:

  1. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel,

  2. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

  3. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

  4. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

7. Sprawy różne

8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Tomasz Jarema zapytał członków Komisji, czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 18 kwietnia 2007 roku.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania bądź uwagi do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

Protokół Nr 4/2007 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 18 kwietnia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Informacja na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i za I kwartał 2007 roku.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższej informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym zapytał, kto jest za przyjęciem informacji na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i za I kwartał 2007 roku

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Informacja na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i za I kwartał 2007 roku została przyjęta.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego sprawozdania?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym zarządził głosowanie. Za przyjęciem sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (Joanna Stąsiek).

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

Ad. 6

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawie:

 1. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

 1. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

 1. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

 1. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

Ad. 7

W sprawach różnych poruszono temat zadłużenia Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie

    • Wiceprzewodniczący Komisji - Stanisław Mitręga

powiedział, że za późno zostały podjęte pewne działania co do wyprowadzenia szpitali z zadłużenia. Jeszcze w I kadencji, kiedy byłem radnym zadłużenie szpitali w porównaniu do zadłużenia na dzień dzisiejszy było bardzo małe. Wtedy już powinny zostać podjęte pewne działania, by to zadłużenie zmalało, a nie wzrosło. Na dzień dzisiejszy koszty wzrosły, a nie uległy minimalizacji.

    • Członek Komisji - Joanna Stąsiek

powiedziała, że problem szpitali, który trwa od dłuższego czasu nie minie, dopóki nie zmienią się ustawy i rozporządzenia. Jest to problem, który dotknął nie tylko nasz powiat i nasze szpitale, ale cały kraj. My - radni musimy w jakiś sposób pomóc Dyrektorom szpitali. Musimy zabiegać, o to by szpitale nie zostały zlikwidowane; lobbować, by zwiększyły się kontrakty. Należy głęboko się zastanowić, jak pomóc wyjść szpitalom z długów.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

powiedział, że do roku 2012 oba szpitale muszą osiągnąć standardy, bo inaczej zostaną zlikwidowane. Trudno jest teraz szpitalom się rozwijać, ponieważ co roku - miesięcznie muszą spłacać kredyty i odsetki od tych kredytów. Zamiast się rozwijać spłacają długi. Należy szukać środków na rozwój szpitali z innych źródeł.

   • Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godzinie 1435.

Protokołowała

Dagmara Sobocińska

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 11:07