herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 5/2007 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 24 maja 2007 roku.


 • Protokół Nr 5/2007

  • z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

  • w dniu 24 maja 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1520.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Edward Sawicki.

Posiedzenie protokołowała Janina Sidor.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

    • Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I kwartał br.

 5. Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał 2007 roku.

 6. Sprawozdanie z realizacji Strategii zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

 9. Zakończenie posiedzenia.

    • Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół został przyjęty.

    • Ad. 4

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I kwartał br.

     • Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

bardzo szczegółowo omówiła dochody i wykonanie budżetu powiatu myśliborskiego za I kwartał br. odnosząc się do działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnienie, na zadania.

Informacja ta stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

   • Ad. 5

Przystąpiono do omówienia informacji nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał 2007 roku.

Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał 2007 roku została przyjęta.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Odczytał informację dot. zgłoszonego wniosku przez radnego J. Winiarczyka o uzupełnienie sprawozdania z realizacji strategii powiatu myśliborskiego.

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że nie sprawdził, czy rzeczywiście sprawa wygląda tak jak odczytał Wicestarosta.

Wszystkie inwestycje zrealizowane powinny być ujęte , a także przedstawione te które ze strategii zostały zrealizowane.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 zostało przyjęte.

Ad. 6

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej

pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

b)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

d) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

   • Ad. 9

W sprawach różnych żadnych spraw nie poruszono.

    • Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Janina Sidor

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 11:05