herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 10/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 22 maja 2007 roku


Protokół Nr 10/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie

Powiatowym w Myśliborzu w dniu 22 maja 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1545.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Marianna Grabowska - Przewodnicząca.

Posiedzenie protokołowała Janina Sidor.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał 2007 roku.

 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 1. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji - Marianna Grabowska

zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z posiedzenia Nr 7 Komisji Rewizyjnej z dnia 2 kwietnia 2007 roku. Przewodnicząca Komisji zapytała - kto jest za przyjęciem protokołu Nr 7 z posiedzenia Komisji. Za głosowało - 5 członków komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia informacji nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał 2007 roku.

Członek Komisji - Tomasz Jarema

Poprosił o informację nt. szkoleń organizowanych dla bezrobotnych.

Dyrektor PUP w Myśliborzu - Beata Stachurska - Wołk

Poinformowała, że kryterium doboru tematyki szkoleń dla bezrobotnych stanowiły sygnały otrzymywane od pracodawców o poszukiwanych pracownikach w konkretnych zawodach.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 93 szkolenia indywidualne pod konkretne zatrudnienie i 11 szkoleń grupowych. Ogółem skierowano na szkolenia 252 bezrobotnych, z czego w okresie sprawozdawczym ukończyło 243 bezrobotnych.

Członek Zarządu - Danuta Patkowska

zapytała jaką PUP ma pewność, przyznając dotację na otwarcie działalności, że zostanie ona prawidłowo wykorzystana.

Dyrektor PUP w Myśliborzu - Beata Stachurska - Wołk

Osoby, które uzyskują dotacje są zobligowane do prowadzenia działalności przez 12 miesięcy.

Jednak najczęściej jest tak, że po 12 miesiącach działalność taka jest likwidowana.

Występują również przypadki złego wykorzystania dotacji , wówczas sprawa jest kierowana na drogę sądową.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

Powiedział, że jest duża grupa ludzi wykształconych, które nie mają pracy.

Ludzie wykształceni często nie maja dostępu do pewnego rodzaju informacji, które mogły by im pomóc w podjęciu pracy lub stworzenia działalności gospodarczej. Czy PUP informuje młodych ludzi o możliwościach otrzymania dotacji lub innych formach pomocy.

Zapytała również, czy była by możliwość przekazywania dla Pani Patkowskiej jako kierownika ZEAS-u w Dębnie informacji o miejscach pracy na lokalnym rynku.

Dyrektor PUP w Myśliborzu - Beata Stachurska - Wołk

Poinformowała, że zarówno propozycje pracy jak i różne formy pomocy finansowej (dotacje) na otwarcie działalności gospodarczej umieszczane są w biuletynie informacji publicznej Powiatowego Urzędu Pracy.

Jeśli zachodzi potrzeba taka informacja może być przekazywana również dla ZEAS-u w Dębnie.

PUP przekazuje taką informację do redakcji Gazety Lubuskiej, która następnie raz w tygodniu publikuje na łamach swojej gazety.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

Zapytała ile jest zatrudnionych osób w PUP w Myśliborzu.

Dyrektor PUP w Myśliborzu - Beata Stachurska - Wołk

W PUP jest zatrudnionych 48 osób w tym są dublowane stanowiska pracy ze względu na funkcjonujące filie Urzędu pracy w Barlinku i w Dębnie.

Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał 2007 roku została przyjęta.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty radny J.Winiarczyk zgłosił zastrzeżenia do przedłożonego sprawozdania z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju powiatu. Dokładnie wypunktował co nie zostało wpisane do sprawozdania.

Poprosiła o wyjaśnienia.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Odczytał informację dot. zgłoszonego wniosku przez radnego J. Winiarczyka o uzupełnienie sprawozdania z realizacji strategii powiatu myśliborskiego.

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 zostało przyjęte.

Ad. 6

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej

pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

b)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

d) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 7

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

 1. Członek Komisji - Danuta Patkowska

poruszyła dwie kwestie:

 • zaproponowała żeby posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywały się w poniedziałki. Często rozpatrywane są skargi wobec czego Komisja musi dodatkowo odbywać posiedzenia żeby rozpatrzyć skargę i przygotować projekt uchwały do przekazania na posiedzenia wszystkich Stałych Komisji. Posiedzenia w poniedziałki umożliwią rozpatrywanie skarg i przekazania pozostałym Komisją do przeanalizowania.

 • powiedziała, że informacja nt. umowy zawartej pomiędzy ZSP nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacja „Talent - Promocja - Postęp” została dostarczona wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej, ale nie przekazuje ona istotnych informacji, o które wnioskowała komisja. I

2. Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że informacja ta była analizowana na posiedzeniu

Zarządu Powiatu. Członkowie Zarządu stwierdzili, że przedstawiona

informacja jest bardzo ogólnikowa i nie zawiera niezbędnych informacji.

Należy zobowiązać dyrektora do przygotowania bardzo rzetelnej informacji,

która będzie zawierała szczegółowo koszty funkcjonowania, jak wygląda

sprawa opłat za energię, czynszu, kosztów ogrzewania, telefonów, media.

Czy rozliczanie kosztów energii elektrycznej odbywa się z jednego licznika,

czy też są dwa odrębne.

Zostało wystosowane pismo do Dyrektora żeby przygotował bardzo

szczegółową informację i przedłożył na posiedzenie Zarządu.

3. Członek Komisji - Edward Sawicki

poinformował, że zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniający

plan pracy Komisji Budżetu, ze względu na to, że Komisja w miesiącu

maju nie jest w stanie dokonać wizytacji zrealizowanych zadań

inwestycyjnych. Proponuje się przenieść ten temat do omówienia w m- cu

czerwcu.

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Janina Sidor

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Marianna Grabowska .....................................

2. Danuta Patkowska ....................................

3. Roman Czernielewski .....................................

4. Tomasz Jarema .....................................

5. Edward Sawicki .....................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-06-2007 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2007 14:03