herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 9/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 14 maja 2007 roku


Protokół Nr 9/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym

w Myśliborzu w dniu 14 maja 2007 roku.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godz. 1400, a zakończyło o godz. 1515.

Posiedzeniu przewodniczyła Marianna Grabowska - Przewodnicząca Komisji, a protokołowała Dagmara Sobocińska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co upoważnia Komisję do podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

  4. Sprawy różne.

  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Marianna Grabowska zapytała członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 4

Przystąpiono do rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

Cała dokumentacja w tej sprawie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

poprosiła skarżącego o wyjaśnienie całej sprawy.

Skarżący - Zbigniew Gembarowski

powiedział, że skarga dotyczy bezczynności Starosty Myśliborskiego. Dnia 29 grudnia 2006 roku skierowałem wniosek do dokonania ujawnienia prawa do ewidencji gruntów nieruchomości w księdze wieczystej. Prawo to wynika z ustawy, a Sąd Rejonowy w Myśliborzu tylko potwierdził, że takie prawo istnieje od stycznia 2000 roku. Nie została mi udzielona odpowiedź na wniosek z dnia 29.12.2006 roku, dlatego też 7 marca 2007 roku skierowałem do Starostwa Powiatowego skargę na bezczynność, również bez odpowiedzi. Później była skarga do Wojewody, a Wojewoda przesłał mi pismo do wiadomości, że skarga została przesłana do Rady Powiatu w Myśliborzu. Chciałem tylko dodać, że prawo do ujawnienia w księdze wieczystej jest dla nas bardzo istotne. Sprawa jest niezwykle poważna. Starosta przesłał do Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu informacje sprzeczną co do naszego prawa do nieruchomości. My działamy na podstawie obowiązującego nas prawa, natomiast informacja, która została skierowana jest niezgodna z prawem. Burmistrz podjął decyzję niezgodną z prawem, działał bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Uważam, że wpis powinien być wykonany z urzędu i nie powinno być żadnych przeciwwskazań.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że z treści skargi wynika, że jest to skarga na bezczynność. Chodzi jedynie o to, że nie dostał Pan odpowiedzi na swoje pisma i skargi kierowane do Starostwa?

Skarżący - Zbigniew Gembarowski

powiedział, że chodzi mu tylko i wyłącznie o udzielenie odpowiedzi na pisma i skargi skierowane do Starostwa. Do dnia dzisiejszego nie ma jakiejkolwiek reakcji co do podjęcia czynności odnośnie wpisu do ewidencji, czy też nie podjęcia wyżej wymienionych czynności.

Członek Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy wpis do ewidencji gruntów jest podstawą do wymiaru podatkowego.

Skarżący - Zbigniew Gembarowski

powiedział, że są to jedyne dane potrzebne do złożenia zeznania podatkowego.

Radca prawny Starostwa - Adam Wojciechowski

powiedział, że prawo zatrzymania nie przysługuje Państwu Gembarowskim, ponieważ Starosta, które reprezentuje Skarb Państwa nie jest właścicielem nieruchomości. Kodeks Postępowania Cywilnego zakłada, że do czasu zakończenia postępowania cywilnego akt zbycia nie ma znaczenia dla obu stron. W związku z tym, że miał Pan wyrok Sądu Rejonowego w Myśliborzu, domaga się Pan takiego prawa, ale takie prawo już nie obowiązuje. Prawo to nie jest związane z nieruchomością, tylko z osobą. Wierzyciel przestał być właścicielem tej rzeczy, dlatego też nie ma Pan prawa upominać się, by taki wpis został dokonany. Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz przesłał do Urzędu Skarbowego taką, a nie inną informację, która jest zgodna z prawem i stanem faktycznym. Dlatego też Pana oczekiwania są bezprzedmiotowe. Następna sprawa, dotycząca braku jakiejkolwiek odpowiedzi: Dnia 21 lutego br. był Pan w Starostwie Powiatowym, w moim biurze, gdzie została przeprowadzona rozmowa, podczas, której został Pan poinformowany, że Starostwo nie podejmie żadnych działań, ponieważ jest to suwerenna decyzja Starosty i nie ma takich działań i przepisów, które mogłyby tą decyzje unieważnić. Odpowiedź została udzielona w formie ustnej, a termin udzielenia odpowiedzi został zachowany. Dowodem który potwierdzi, że odpowiedz została udzielona w formie pisemnej jest sporządzona przeze mnie notatka służbowa z dnia 21 lutego br. Chcę tylko dodać, że nie ma takich przepisów, które mówiłyby, że odpowiedź musi być udzielona w formie pisemnej.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

powiedziała, że na przyszłość należałoby jednak udzielać odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pisma, wnioski, czy też skargi w formie pisemnej.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu meritum sprawy uznała, że skarga jest bezzasadna, gdyż dnia 21 lutego 2007 roku skarżący przybył do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, w celu ustalenia czy Starosta wystąpił do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z wnioskiem o nadanie wyrokowi tego sądu z dnia 04.12.2006r. o sygn. akt. I C - 129/06 klauzuli wykonalności, gdzie został poinformowany przez radcę prawnego, że nie jest uprawniony, aby domagać się, aby Starosta wystąpił o nadanie przedmiotowemu wyrokowi klauzuli wykonalności oraz ujawnienia przysądzonego prawa zatrzymania w księdze wieczystej.

Ze skargi nie wynikało, że skarżący oczekiwał odpowiedzi na piśmie. Odpowiedź została udzielona w formie ustnej, a dowodem jest notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy, sporządzona dnia 21 lutego br. przez radcę prawnego - Adama Wojciechowskiego.

(notatka służbowa stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)

Ad. 5

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 6

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Dagmara Sobocińska

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Marianna Grabowska ...............................................

2. Danuta Patkowska ...............................................

3. Roman Czernielewski ...............................................

4. Tomasz Jarema ...............................................

5. Edward Sawicki ...............................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-06-2007 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2007 14:03