herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 5/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 21 maja 2007 roku.


Protokół Nr 5/2007

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 21 maja 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1520 .

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski.

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na posiedzeniu nieobecny radny Ryszard Święcicki.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Informacja na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i za I kwartał 2007 roku.

 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawie:

  1. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel,

  2. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

  3. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

  4. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego,

7. Sprawy różne

8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski zapytał członków Komisji, czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 16 kwietnia 2007 roku.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania bądź uwagi do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

Protokół Nr 4/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 16 kwietnia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego sprawozdania?

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za rok 2006 należałoby uzupełnić o kilka znaczących zapisów. M.in. wymianę okien, drzwi i dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ulicy Za Bramką 8 w Myśliborzu. Nie zostało nic wspomniane o remoncie sali gimnastycznej i ogrzewaniu, które zostało zrobione w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ulicy Szosowej 2 w Barlinku. Należałoby ująć również remont dachu w ZSP Nr 3 przy ulicy Strzeleckiej w Myśliborzu oraz remont sali gimnastycznej ZSP Nr 1 przy ulicy Zachodniej 4 w Dębnie. W tej szkole zostało wszystko zrobione, pozostało jedynie ocieplić dach, a ta inwestycja nie została ujęta w sprawozdaniu z realizacji strategii. Nie ma również w sprawozdaniu kwestii dotyczących remontu budynku Starostwa przy ulicy Spokojnej 13 w Myśliborzu, jak również remontu wejścia głównego do budynku przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu. Uważam, że są to ważne sprawy i należałoby je wpisać do sprawozdania z realizacji strategii.

Członek Komisji - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok zostanie uzupełnione o kwestie, które poruszył radny Janusz Winiarczyk.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że zastanawia się nad formą przygotowania sprawozdania z realizacji strategii. W przyszłości sprawozdanie powinno być przygotowywane w formie zbiorczej, przez poszczególne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne. Pod wersją, którą otrzymaliśmy podpisał się jedynie opracowujący to sprawozdanie, który opracował je na podstawie materiałów dostarczonych przez poszczególne wydziały i jednostki. Myślę, ze gdyby sprawozdanie zostało przygotowane przez poszczególne wydziały i jednostki w razie poprawek wiadomo byłoby, kto ma je nanieść. Należałoby się zastanowić w jakiej formie w przyszłości opracować takie sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są jeszcze pytania bądź uwagi do powyższego sprawozdania?

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, 2 radnych wstrzymało się od głosu (Danuta Patkowska, Janusz Winiarczyk).

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

Ad. 5

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: informacja na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i za I kwartał 2007 roku.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższej informacji?

Członek Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że po wstępnym przeanalizowaniu informacji zauważyłam, że liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku jest niepokojąca. To nie są małe cyfry. Należałoby coś zrobić w tej materii. Czy są podejmowane jakieś działania zmierzające do zlikwidowania tak dużej liczby bezrobotnych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu - Beata Stachurska - Wołk

powiedziała, że w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy widnieją przede wszystkim osoby, które są trwale bezrobotne. Zarejestrowane są nawet powyżej 6-ciu lat. Są to przede wszystkim osoby mało mobilne, przeważnie bez większego wykształcenia. Takim osobom trudno jest znaleźć pracę, ponieważ wszyscy wiemy, że pracodawcy niechętnie przyjmują do pracy ludzi bez wykształcenia. Mamy dużo ofert pracy, ale nie możemy ich zrealizować, bo ludzie niechętnie podejmują pracę albo wcale nie chcą pracować. Najwięcej pracowników poszukuje się z grupy: robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników usług osobistych i sprzedawców oraz pracowników przy pracach prostych. Może nie są to bardzo dobre oferty pracy, ale zdarza się tak, że są naprawdę lepsze oferty, (choć jest ich stosunkowo mniej), a ludzie i tak nie chcą pracować.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy możliwe jest zlikwidowanie bezrobocia do końca. A jeśli tak, to w jaki sposób możemy to zrobić, jak pomóc ludziom i jak zlikwidować to zjawisko.

Członek Komisji - Józef Głuszko

zapytał, czy fakt, że ludzie nie chcą pracować to nie jest przypadkiem punkt widzenia tylko z jednej strony. Może ludzie chcą pracować, ale nie mają możliwości. Bo tak naprawdę należałoby się zastanowić co mamy do zaoferowania tym ludziom. Tak naprawdę nic konkretnego.

Wiceprzewodniczący Komisji - Janusz Fabiańczyk

powiedział, że był na spotkaniu z mieszkańcami pewnej wsi, zaproponował ludziom pracę w ramach robót publicznych na miejscu i za godziwą stawkę, ale omówili. Stwierdzili, że chcą dojeżdżać do pracy, nie chcą pracować za takie pieniądze w miejscu zamieszkania. Po odliczeniu kosztów dojazdu zarobiliby te same pieniądze. Wniosek jest prosty: ludzie nie chcą pracować, a jeżeli już chcą i szukają pracy, to ich wymagania są bardzo wysokie, za wysokie jak na wykształcenie i kwalifikacje, które posiadają.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu - Beata Stachurska - Wołk

powiedziała, że bardzo ważnym zadaniem do zrealizowania zarówno dla Powiatowych Urzędów Pracy, jak i tych wyższych w hierarchii urzędów jest: zmienić sposób myślenia społeczeństwa na temat bezrobocia i bezrobotnych. Bezrobotni to ludzie, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, którzy poszukują pracy, ale z różnych przyczyn tej pracy nie mogą znaleźć. A nie tak jak się przyjęło, że za ludzi bezrobotnych uważa się tych wszystkich, którzy widnieją w rejestrach Urzędów Pracy, którzy są trwale bezrobotni. Przychodzą do urzędu również ludzie, którzy potrzebują się zarejestrować by mieć ubezpieczenie, czy też jakieś świadczenie pieniężne. Taka osoba również widnieje w ewidencji osób bezrobotnych, i już w takiej sytuacji to bezrobocie nam wzrasta. Takich przypadków jest bardzo dużo, jest to bardzo duży problem, którego jak na razie nie możemy rozwiązać. Musimy zmienić myślenie, świadomość społeczeństwa na temat bezrobotnych.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

powiedziała, że Ośrodki Pomocy Społecznej bardzo mocno współpracują z Powiatowymi Urzędami Pracy. Jako pracownik OPS-u widzę ile ludzi jest bezrobotnych, trwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, bez jakichkolwiek środków do życia. Takim ludziom jest naprawdę ciężko w życiu. Niektórzy szukają pracy, ale ze względu na niskie wykształcenie takiej pracy nie mogą znaleźć. Jest też gro patologii, ludzie pracują na czarno, a w urzędzie pracy rejestrują się, gdyż potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to zjawisko masowe, którego na dzień dzisiejszy nie możemy zahamować.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu - Beata Stachurska - Wołk

powiedziała, że jeżeli uda się zmienić te rzeczy, o których była mowa to bezrobocie może spaść nawet o 30%. Tak naprawdę prawdziwego bezrobocia jest ok. 20%, reszta bezrobocia to kłamstwo, które należałoby wyeliminować najpierw na szczeblu krajowym, dopiero później na szczeblach wojewódzkich i powiatowych.

Członek Komisji - Stanisław Mitręga

powiedział, że ciężko o cokolwiek pytać. Gdy spojrzy się na wszystkie zestawienia, tabele to widać, jak to wszystko się zmienia i jak kształtuje się bezrobocie. Problem jest tej natury, że my uczymy młodych ludzi nieróbstwa. Mają wszystko pod nosem, nie chce im się uczyć, nie czytają książek, oglądają bezmyślnie telewizję, siedzą przed komputerem i grają w różnego rodzaju gry, a wykształcenie powoli ucieka. Wiadomo, przecież że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest znaleźć pracę bez jakiegokolwiek wykształcenia. Uważam, że trzeba wpajać młodym ludziom te zasady, tak, aby zrozumieli, że wykształcenie w życiu człowieka stanowi wielką wartość, bez której w dzisiejszych czasach ciężko jest przetrwać.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są jeszcze pytania bądź uwagi do powyższej informacji?

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem informacji na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i za I kwartał 2007 roku

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Informacja na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i za I kwartał 2007 roku została przyjęta.

Podczas głosowania nieobecny radny Wojciech Wojtkiewicz i radny Ryszard Święcicki.

Ad. 6

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawie:

 1. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

zapytał, czy Rada Powiatu w poprzedniej kadencji nie podjęła uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel?

Członek Komisji - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że uchwała w wyżej wymienionej sprawie nie została podjęta. Była jedynie podpisana umowa o współpracy pomiędzy oba powiatami: Powiatem Myśliborskim reprezentowanym przez Starostę Janusza Winiarczyka i Powiatem Soltau-Fallingbostel reprezentowanym przez Starostę Hermanna Söder'a. Porozumienie zostało podpisane 2 lutego 2005 roku w niemieckiej miejscowości Bad Fallingbostel.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

 1. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

 1. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 1 radny (Ferdynand Łukasik), nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

 1. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapoznał członków Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

Następnie zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki.

Ad. 8

W sprawach różnych poruszono temat:

 1. Inwestycji sportowych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa w wyniku dyskusji doszli do wniosku, że na terenie miasta Myślibórz powinna znajdować się hala sportowo - widowiskowa, z tego względu, że jest to miasto powiatowe, które do chwili obecnej nie posiada takiego obiektu. Obiektów sportowych na terenie Powiatu Myśliborskiego powinno być znacznie więcej, ale w Myśliborzu jest to szczególnie potrzebne. Radny Stanisław Mitręga poinformował członków komisji, że obecnie w Barlinku jest robiony projekt na tzw. „zielone boiska” i warto by się zastanowić nad zleceniem przygotowania boiska również w Myśliborzu. Członkowie komisji stwierdzili, że warto by było się zastanowić w jaki sposób pozyskać środki na w/w inwestycje.

 1. Termomodernizacji stropu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

Członkowie Komisji stwierdzili, że dokończenie remontu sali gimnastycznej, tj. termomodernizacji stropu w sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 przy ulicy Zachodniej 4 w Dębnie powinno odbyć się jak najszybciej. Po wykonaniu takiego remontu sala gimnastyczna będzie już w pełni wyremontowana i gotowa do użytku.

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godzinie 1520.

Protokołowała

Dagmara Sobocińska

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa

Publicznego i Drogownictwa

Roman Czernielewski

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-06-2007 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 20-06-2007 14:02