herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 74.820 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 19.058 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 19.058 zł.

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 4.058 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 5.000 zł.

§6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 10.000 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 1.088 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 1.088 zł.

§0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 1.088 zł.

dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 8.649 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 8.649 zł.

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

o kwotę 8.649 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 22.714 zł.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 4.714 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 4.714 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 18.000 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 18.000 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 8.978 zł.

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 8.978 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 2.010 zł.

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 636 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 4.832 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 1.500 zł.

dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 12 769 zł.

rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 12.769 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 12 769 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.564 zł.

rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.564 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 1.564 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 74.820 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 27.707 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 27.707 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 22.707 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 22.714 zł.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 4.714 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.931 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 686 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 97 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 18.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 11.700 zł.

§4530 - podatek od towarów i usług (VAT)

o kwotę 1.300 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 22.835 zł.

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 10.066 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 4.110 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 722 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.500 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 3.734 zł.

rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 12.769 zł.

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 1.869 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000 zł.

§4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 1.900 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.564 zł.

rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.564 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.350 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 214 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.707 zł. uzyskaną ze sprzedaży odpadów użytkowych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup ciągnika do Obwodu Drogowego Myśliborzu.

  2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.769 zł. uzyskaną za obsługę PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za sprawdzenie 8 kosztorysów budowlanych przy likwidacji barier architektonicznych, wydatki rzeczowe, na opłaty porto za przekazy pocztowe oraz na szkolenia pracowników.

  3. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków kwotę 4.714 zł. w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu o refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

  4. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w wysokości 15.000 zł. na zadania: „Rębak do gałęzi z podajnikiem hydraulicznym” (10.000 zł.) oraz na „Zakup drzewek do nasadzeń przy drogach powiatowych powiatu myśliborskiego” (5.000 zł.),

- Domu Dziecka w Barlinku w wysokości 1.500 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Edukacja ekologiczna Jestem Zdrowy - jestem bezpieczny, dbam o higienę osobistą i czystość w domu”.

  1. wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.566 zł. uzyskaną z częściowej refundacji płac dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, ze sprzedaży złomu, wyżywienia pracowników oraz za media opłacane z 2 wynajmowanych mieszkań, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz na wyjazd edukacyjny 25 wychowanków na wycieczkę do Krakowa i okolic.

  2. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł. uzyskaną z działalności stołówki szkolnej z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz na podatek od towarów i usług,

  3. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o odwrotne przekazanie kwoty 1.564 zł. uzyskanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu jako refundację za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-06-2007 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2007 12:07