herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu


projekt

UCHWAŁA Nr  ……….
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia ……….

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

 
         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art.97 ust. 5 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493, z 2006 r. Nr 135 poz. 950, Nr 144 poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 )


   Rada Powiatu w Myśliborzu
uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się następujące szczegółowe zasady odpłatności w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,   a znajdującym się przy ulicy Północnej 15

§ 2 1.  Całodobowy pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej jest odpłatny. Koszt pobytu jednej osoby za dobę ustala się na 30 zł.

2.      Na koszt pobytu składają się:

1)   nocleg,

2)   artykuły pościelowe, koce, ręczniki,

3)   opieka specjalistyczna i opieka socjalna,

4)   inne działania pracowników socjalnych konieczne dla zażegnania zaistniałej sytuacji kryzysowej.

§ 3 Do odpłatności za pobyt, z zastrzeżeniem § 4 i 5 zobowiązane są osoby korzystające z pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni małoletnich.

§ 4. 1. Za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej nie ponoszą opłat osoby, których dochód dla osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego przepisami art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami )

2.   W przypadku częściowego ponoszenia odpłatności za pobyt przez osobę zobowiązaną, różnicę między kwotą należną pokrywa gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

3.    Szczegółowe zasady odpłatności oraz współpracy w zakresie pomocy osobom wymagającym interwencji kryzysowej może określać umowa zawarta przez Zarząd Powiatu z poszczególnymi gminami.

§ 5 Częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności może nastąpić, jeśli wysokość dochodu  osoby kierowanej do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przekracza kwotę, o której, mowa w § 4 ust. 1 przy zachowaniu następujących zasad

1)      kwota zwolnienia osoby kierowanej do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości od 75% do 99% kwoty należnej, jeżeli dochód na osobę wynosi od 100% do 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej;

2)      kwota zwolnienia osoby kierowanej do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości od 50% do 74% kwoty należnej, jeżeli dochód na osobę wynosi od 151% do 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej;

3)      kwota zwolnienia osoby kierowanej do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości od 10 % do 49% kwoty należnej, jeżeli dochód na osobę wynosi od 201% do 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej.

§ 6.  Szczegółową wysokość odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w uzgodnieniu z osobą kierowaną oraz ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.

§ 7  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu

§ 8  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko


UZASADNIENIE

Stosownie do zapisu art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Rada Powiatu  w drodze uchwały określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Wysokość opłaty za pobyt została ustalona w oparciu o kalkulację sporządzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Zgodnie z niniejsza uchwałą szczegółową wysokość odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej danej osoby ustalać będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Myśliborzu w oparciu o kryterium dochodowe danej osoby oraz uregulowania zawarte w treści niniejszej uchwały i ustawie o pomocy społecznej.              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-06-2007 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2007 12:07