herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .................... 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 roku Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/21/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku do uchwały:

    1. w punkcie II w brzmieniu: „II Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu na rok 2007” w kolumnie o liczbie porządkowej nr 1 oznaczonej „Termin realizacji” wykreśla się punkt w brzmieniu: „maj 2007 rok”, a wprowadza się punkt w brzmieniu „sierpień 2007 rok”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z § 55 ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego uprawnionym do dokonywania zmian w zatwierdzonym planie pracy Komisji Rewizyjnej jest Rada Powiatu, która dokonuje ich na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przygotowała:

Dagmara Sobocińska

Wydział Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-06-2007 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2007 12:06