herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


PROJEKT

Uchwała Nr / / 2007

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia ............. 2007 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 44b oraz art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89), w związku z §13 pkt.3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie, Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w następującym składzie:

  1. Przedstawiciel Starosty, jako Przewodniczący Rady Społecznej - ......................................

  1. Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - ………………………………

  2. Przedstawiciel Rady Powiatu - ............................................

  3. Przedstawiciel Rady Powiatu - ............................................

  4. Przedstawiciel Rady Powiatu - ............................................

  5. Przedstawiciel Miasta i Gminy Dębno - Andrzej Brzozowski

  6. Przedstawiciel Gminy Boleszkowice - Teresa Macyszyn

§2 Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§3 Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej wyznacza się w dniu 4 lipca 2007 roku o godz. 10.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

§4Traci moc uchwala Nr IX / 58 / 03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 czerwca 2003r.w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

§5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz §13 pkt.3 Statutu SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie, przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu, który utworzył zakład.

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej działającej dotychczas przy SP ZOZ w Dębnie oraz z zapisami ustawowymi, nakładającymi na powiat obowiązek podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej, dla której Powiat Myśliborski jest organem założycielskim niezbędne jest powołanie nowej rady społecznej z uwagi na potrzebę zachowania ciągłości i płynności decyzyjnej w sprawach dotyczących SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Opracowała: Anna Trembecka

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-06-2007 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2007 12:06