herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 19/2007


Protokół Nr 19/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 10 maja 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 900 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Maria Żukrowska - Mróz - Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy

w Dębnie

4. Ryszard Mitek - Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy

w Barlinku

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (załącznik Nr 2 protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z posiedzenia Zarządu Nr 17/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku oraz protokół Nr 18/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 19/40/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji przetargowej.

Jednocześnie ustalił, że przy powoływaniu kolejnych komisji przetargowych w skład komisji każdorazowo będzie delegowany Członek Zarządu.

Ad. 5

Informacja dotycząca zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 31.03.2007 rok.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz - przedstawiła informację dot. zobowiązań i wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Dębnie - według załącznika Nr 4 do protokołu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapytał w wyniku czego wzrosły zobowiązania ogólne w Szpitalu w Dębnie w porównaniu z roku 2006 w kwocie 2.641.000 zł.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

wyjaśniła mówiąc, że w roku 2006 nie było kredytu z Reifaizen Bank on był uruchomiony dopiero pod koniec października, nie było też kredytu uruchomionego przez Starostwo. Natomiast wzrost pomiędzy lutym a marcem 2007 roku kwota 708 tys. zł. to tutaj są wynagrodzenia, które płaciliśmy dopiero w m. kwietniu, w roku ubiegłym płaciliśmy do końca miesiąca. Ze względu na zmianę Regulaminu Wynagradzania przesunęliśmy termin wypłacania do 10 każdego miesiąca. Tutaj zostały zaksięgowane również faktury, które zostały zakupione kolumny 164.780 i kable 11.000. Jest tutaj również rata ubezpieczenia OC, którą płacimy co 3 miesiące.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy dyrektor Szpitala w Dębnie zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2006.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

Poinformowała, ze nie zapoznała się z tym dokumentem, ponieważ go nie otrzymała.

Pani biegła nie przekazała nam tej opinii i raportu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, co z korektą, w wyniku sprawozdania dokonano korekty błędu podstawowego. W kosztach roku 2006 są koszty które powinny być zaksięgowane w roku 2006. Starta wynosi 870tys. zł, ale z kolei te koszty które były w roku 2005 one wpływają na wynik. Nie wiem czy w związku z tym trzeba będzie robić korektę.

Nie zaksięgowano kosztów, wobec tego nie pokazano faktycznie ponoszonych kosztów. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

Koszty ponosiliśmy faktycznie w 2006 roku. W tym głównie mieszczą się „13” i ustawa „203'.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek - przedstawił informację dot. zobowiązań i wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Barlinku - według załącznika Nr 4 do protokołu.

Zobowiązania mają tendencję spadkową, są też niższe aniżeli na koniec ubiegłego roku.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał jak wygląda sytuacja rozliczenia się z Wojewodą.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek

Poinformował, że ostatnie raty płaci do m-ca czerwca i przystępujemy do składania wniosku o zakończenie, ewentualnie spłacamy różnice co do pożyczki, reszta do umorzenia.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

Wojewodę poinformowaliśmy, że wywiążemy się do końca listopada. Zakończenie restrukturyzacji przypada na dzień 1.12.br.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

stwierdziła, że Zarząd Powiatu powinien dawać wytyczne dla Pani Dyrektor. Winą należy obciążyć cały poprzedni zarząd, Radę oraz Radę Społeczną przy Szpitalu w Dębnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o zobowiązaniach szpitala w Barlinku i w Dębnie

Ad. 6

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

W związku z tym, że dyrektor szpitala w Dębnie nie otrzymała informację dot. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił omówić ten dokument na innym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 7

Przystąpiono do oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu w kolejności wymienionej niżej:

a) informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał roku 2007.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu - Beata Stachurska

Przedstawiła informację nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał roku 2007. załącznika Nr 5 do protokołu.

Poinformowała również, że od dłuższego czasu zastanawia się nad działaniem PUP, ponieważ aktualnie w Urzędzie jest bardzo dużo ofert pracy. Wiele osób odmawia przyjęcia pracy z różnych względów. Najważniejszym czynnikiem są niskie pobory. Ludzie nie są zainteresowani pracą na stałe.

Jeżeli chcielibyśmy zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym roku w powiecie myśliborskim występowało by 1% bezrobocie.

W ubiegłym roku nastawiliśmy się na długotrwale bezrobotnych. Jeśli mówimy o jakości tych osób, zdecydowana większość nie spełnia wymogów pracodawcy.

Poinformowała również, że podjęła decyzję, że od miesiąca maja bezrobotnym bez prawa do zasiłku nie będzie wyznaczało się terminu wizyt. Osoby z prawem do zasiłku mają obowiązek przyjść. Dotychczas wizyty te były wyznaczane co 3 miesiące. W ten sposób sprawdzimy komu zależy na pacy, osoby zainteresowane będą aktywne i będą przychodziły.

Następną rzeczą którą jak najprędzej trzeba zrobić to zmiana kierunków nauczania. W 2006 roku w powiecie 1066 osób ukończyło szkoły ponadgimnazjalne, średnie i zawodowe. W grupie tej największy odsetek stanowią absolwenci szkół średnich LO i LP nie posiadające zawodu czyli 672 osoby. Osoby te najczęściej podejmują naukę w szkołach wyższych, pozostałe znajdują prace na lokalnym rynku pracy lub szukają wsparcia w PUP. Znikomą część stanowią osoby kończące szkoły zawodowe. Przykładem tu jest zawód murarza. Złożonych ofert pracy było 135, a osób które ukończyły szkołę tylko 24, z czego na dzień 31.10.2006 roku w PUP zarejestrowanych było tylko 3 osoby.

Członek Zarządu - Krystyna Balcerzak

Przez takie wyznaczanie wizyt co 3 m-ce dzieje się tak, że ludzie przychodzą do PUP odnotowują wizytę i wyjeżdżają za granicę. Osoby, które nie wstawią się do PUP w wyznaczonym terminie otrzymują karę na 3 m-ce i w tym czasie również wyjeżdżają za granicę. Po trzech miesiącach wraca, ponownie się rejestruje i znów widnieje jako bezrobotny.

Poinformowała również, że w PUP w Myśliborzu zatrudnione są osoby nieprzyjazne dla petentów, źle traktują ludzi, nie są chętni udzielać pomocy. Powinno się to zmienić.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

powiedziała, że w gminie Dębno wspólnie z PUP prowadzone są prace społeczno - użyteczne. W kosztach w 80% partycypuje PUP, natomiast gmina w 20%, godzina pracy kosztuje 6 zł. Do Gminy należy ustalenie zakresu prac oraz organizacja. Osoby do prac społeczno - użytecznych typowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z informacji wynika, że jest małe zainteresowanie ze strony gmin.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Powiedział, że PUP w roku bieżącym powinien położyć nacisk na zmianę koncepcji pracy w Urzędzie z uwzględnieniem tego o czym mówiła Pani dyrektor, wspólnie z samorządem powiatowym i dyrektorami szkół zmienić kierunki kształcenia, a także w dużej mierze zwiększyć dostęp do informacji głównie dla osób kończących szkolę, informować o możliwości pozyskania środków unijnych.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

b) sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2006.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższe sprawozdanie.

c) projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Poinformował, że podjęcie uchwały związane jest ze złożeniem przez radnego Janusza Fabiańczyka do Przewodniczącego Rady rezygnacji funkcji z członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.

d) projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Poinformował, że podjęcie uchwały związane jest ze złożeniem przez radnego Ryszarda Święcickiego do Przewodniczącego Rady rezygnacji funkcji z członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, bezpieczeństwa Publicznego i drogownictwa.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.

Ad. 8

Informacja dot. realizacji umowy Nr 1/2010/05 zawartej pomiędzy ZSP Nr 1 w Barlinku a szczecińską Fundacją „Talent - Promocja - Postęp”. załącznika Nr 6 do protokołu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Stwierdził, że przedstawiona informacja jest bardzo ogólnikowa i nie zawiera niezbędnych informacji. Należy zobowiązać dyrektora do przygotowania bardzo rzetelnej informacji, która będzie zawierała szczegółowo koszty funkcjonowania, jak wygląda sprawa opłat za energię, czynszu, kosztów ogrzewania, telefonów media. Czy rozliczanie kosztów energii elektrycznej odbywa się z jednego licznika, czy też są dwa odrębne.

Wystosować pismo do Dyrektora żeby przygotowała taką informację i przedłożył na posiedzenie Zarządu.

Ad. 9

Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych. (załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału OKiS.

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił pozytywnie zaopiniować ( za - 5, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 10.446 zł. na przygotowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie systemu alarmowego w związku z zakwalifikowaniem szkoły w projekcie Ministra Edukacji Narodowej „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - edycja 2007 r.”

Ad. 10

Rozpatrzono wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o wytypowanie przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) ustalił, że do wszystkich Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek deleguje: Wicestarostę Powiatu Wojciecha Wojtkiewicza - jako przewodniczącego komisji, radną Krystynę Balcerzak i radnego Ferdynanda Łukasika jako członków Komisji.

Ad. 11

Rozpatrzono wnioski Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu w sprawie:

  1. o przywrócenie jednego etatu (załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o przywrócenie etatu.

Poinformował, że zarówno Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Barlinku, w Dębnie i w Myśliborzu mają po 6,5 etatu w związku z powyższym nie zachodzi potrzeba zwiększenia.

W najbliższym czasie Zarząd Powiatu dokładnie zapozna się z zakresem i działaniem Poradni na terenie powiatu, po dokładnej analizie podejmie stosowne decyzje w celu polepszenia funkcjonowania, oraz zmniejszenia jego kosztów.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do wniosku o przywrócenie jednego etatu w Poradni. Za odrzuceniem wniosku głosowało 5 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

  1. o przyznanie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe na rok 2007. (załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o przywrócenie etatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił odłożyć rozpatrzenie powyższego wniosku do momentu szczegółowego rozpoznania zarówno potrzeby zatrudnienia psychologa w Poradni jak również sytuacji finansowej powiatu.

Ad. 12

Rozpatrzono wniosek Myśliborskiego Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej o przeniesienie środków finansowych na organizację Turnieju Piłki Siatkowej. Dyrektora ZS w Smolnicy o przydzielenie dodatkowych środków finansowych. (załącznik Nr 11 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w w/w sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyraził zgodę na przekwalifikowanie funduszu przeznaczonego na Turniej Piłki Siatkowej Plażowej na organizację Turnieju Piłki Siatkowej w Kierzkowie.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad korzystania z majątku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił nie podejmować powyższej uchwały ze względu na źle sprecyzowaną umowę pomiędzy MOS „Szkuner” w Myśliborzu a Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Szkuner” w Myśliborzu.

Ad. 14

Rozpatrzono wniosek Klubu Sportowego „POLONIA” w Giżynie o wsparcie finansowe. załącznik Nr 12 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w w/w sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za- 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił powyższy wniosek skierować do rozpatrzenia przez Komisję ds. przydzielania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ad. 15

Rozpatrzono wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na sprzedaż kotła c.o. załącznik Nr 13 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w w/w sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału OKiS.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie (za- 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) zaopiniował wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na sprzedaż pieca c.o.

Ad. 16

Rozpatrzono wniosek Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(załącznik Nr 14 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) zaopiniował wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie roku 2007 w wysokości 113.197 zł. na przystosowanie istniejących pomieszczeń pralni w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na pomieszczenia biurowe dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

Ad. 17

Rozpatrzono wniosek Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z zapłatą odszkodowania.

(załącznik Nr 15 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniował wiosek o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 3.965 zł na pokrycie kosztów związanych z zasądzonym odszkodowaniem wraz z odsetkami i kosztami przekazu pocztowego dla osoby poszkodowanej.

Ad. 18

Wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „HALKA” w Barlinku o wyrażenie zgody na przeznaczenie przyznanych środków finansowych na usługi krawieckie. załącznik Nr 16 do protokołu.

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował (za- 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Halka” w Barlinku o wyrażenie zgody na przekwalifikowanie wydatków z zakupu materiałów na stroje - na usługi krawieckie w zakresie uszycia strojów.

Ad. 19

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego oraz zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. (załącznik Nr 17 do protokołu).

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poinformowała, że zmiany budżetu i w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok dokonuje się na podstawie:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

Wniosków Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w łącznej wysokości 118.312 zł. z przeznaczeniem na:

1.150 zł. na świadczenie usług doradczych w zakresie oceny ekonomicznego i merytorycznego przygotowania szpitali do wprowadzenia ich do krajowej sieci szpitali,

113.197 zł. na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzór budowlany w budynku przy ul. Północnej Myśliborzu,

3.965 zł. na pokrycie kosztów związanych z zasądzonym odszkodowaniem dla Pani Czesławy B. wraz z odsetkami i kosztami przekazu pocztowego.

Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 6.517 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby funkcyjnej z Zarządu Oddziału ZNP w Myśliborzu.

Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 2.800 zł. na wypłatę zasiłków z Funduszu Zdrowotnego dla emerytowanych nauczycieli zespołu (7 nauczycieli po 400 zł.),

Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w sprawie dofinansowania w wysokości 3.000 zł. przejazdu sekcji plastycznej „PASTELE” na wystawę w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Dębno przyznała dotację w wysokości 2.600 zł.

Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Myślibórz przyznała dotację w wysokości 2.600 zł.

Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Barlinek przyznała dotację w wysokości 2.600 zł.

Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boleszkowice a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Boleszkowice przyznała dotację w wysokości 600 zł.

Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Nowogródek Pomorski przyznała dotację w wysokości 600 zł.

Decyzji Zarządu Powiatu w związku ze zleceniem zewnętrznym - wykonanie bilansu za 2006 rok dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 14.000 zł. dla Zespołu Szkół w Smolnicy.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 19/41/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Ad. 20

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 5 m. Dębno.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie ( za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) nie wyraził zgody na obniżenie ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 5 m. Dębno. W związku z powyższym projekt uchwały Zarządu Powiatu został odrzucony.

Ad. 21

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

Członek Zarządu - Krystyna Balcerzak

Poinformowała, że w miesiącu grudniu 2006 roku do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo od Wójta Gminy Nowogródek Pom. dot. rozważenia możliwości włączenia drogi w miejscowości Giżyn do sieci dróg powiatowych.

Jest to krótki odcinek drogi, który zimą jest nie odśnieżany, gdyż wokoło są drogi powiatowe, a ten odcinek należy do Gminy Nowogródek. Stan techniczny drogi również jest fatalny, droga ta wymaga remontu poprzez wylanie nowego dywanika. Jest to niezbędne, gdyż droga jest w fatalnym stanie.

Giżyn i powiat myśliborski reprezentuje Zespół „Gizynianki” w związku z czym we wsi odbywają się liczne imprezy. Remont drogi przyczyni się do lepszego wyglądu wsi a także do zwiększonego bezpieczeństwa zarówno osób pieszych jak kierujących pojazdami.

Do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie nie zostało zrobione.

Zapytała dlaczego temat ten tak strasznie ciągnie się.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

Powiedział, że temat jest bardzo znany. Jak najbardziej droga ta powinna zostać przejęta przez powiat. ale nie zna szczegółów dlaczego w tak długim okresie czasu temat ten nie został załatwiony. Rozezna się w tej sprawie i udzieli wyjaśnień.

Przewodniczący Zarządu poruszył następujące sprawy:

- poinformował, że na jego prośbę jest przygotowywana lista zatrudnionych w Starostwie Powiatowym pracowników, którzy mają uprawnienia emerytalne, bądź są w wieku przedemerytalnym. Taka lista zostanie również przygotowana w jednostkach organizacyjnych Starostwa.

Takie zestawienie umożliwi weryfikację zatrudnienia i umożliwi podjęcie pracę młodym i wykształconym osobom.

- poinformował, że zgodnie z podjętą uchwałą na ostatniej sesji dot. skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów, która została uznana za zasadną należy zobowiązać rzecznika by podjął niezbędne działania zmierzające do usprawnienia trybu rozpoznawania skarg konsumenckich.

- poinformował, że w związku z tym, że w dniu 27 maja jest Dzień Samorządowca, przedstawiciel załogi zwrócił się z prośbą o wypłacenie dla pracowników nagród z tzw. Funduszu nagród. Temat ten zostanie omówiony z Wicestarostą i Sekretarzem powiatu, o podjętych zamierzeniach poinformuje na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

Poinformowała, że został utworzony Klub Młodych Radnych „Nowa Generacja”, w skład którego wchodzą radni powiatowi, radni wszystkich gmin powiatu w wieku do 40 lat.

Planowane jest spotkanie Klubu w dniu 25 maja br. o godz. 15,50 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Tematem spotkania będzie wytyczenie głównych kierunków działań w roku bieżącym. Poprosiła Pana Starostę o umożliwienie obsługi tego spotkania poprzez wydelegowanie pracowników z obsługi rady.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

poinformował, że funkcjonuje linia autobusowa Gryfice - Warszawa. Autobus ten przejeżdża przez miasta Pyrzyce, Lipiany, Barlinek, Gorzów itd. Wyjeżdża o godz. 1 w nocy, natomiast w Warszawie jest o około godz. 11,00.

W związku z tym zaproponował, żeby podjąć działania i spowodować aby kurs autobusu Gryfice - Warszawa obejmował również miasto Myślibórz.

Ad. 22

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1400

Protokołowała: Janina Sidor

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2007 16:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2007 16:05