herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 8/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 17 kwietnia 2007 roku


Protokół Nr 8/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

w dniu 17 kwietnia 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1610.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Marianna Grabowska.

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Komisji stwierdziła quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

 5. Sprawozdanie z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

 6. Informacja z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawie:

  1. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu,

  2. nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku,

  3. utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębnie,

  4. utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu,

  5. likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

  7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu,

  8. rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu,

  9. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok,

  10. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu.

8. Sprawy różne

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Marianna Grabowska zapytała członków Komisji, czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 kwietnia 2007 roku.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są pytania bądź uwagi do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Protokół Nr 7/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 kwietnia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego sprawozdania?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym zapytała, kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

zapytała, dlaczego w sprawozdaniu nie ma informacji, dotyczącej liczby osób korzystających z Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że z Punktu Interwencji Kryzysowej korzysta więcej osób, aniżeli z hostelu. Zadaniem tego punktu jest przede wszystkim udzielenie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych, pomoc w formie poradnictwa i pomoc prawna. Dużo osób korzysta z tej formy pomocy i dlatego też od jesieni 2006 roku prowadzimy ewidencję osób korzystających z Punktu Interwencji Kryzysowej.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

zapytała, jaki jest obecny stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu cała kadra liczy 11 osób. Jest 8 pracowników merytorycznych, plus Dyrektor, który również jest pracownikiem merytorycznym i dwie osoby z obsługi. Przez cały czas wspieramy się stażystami i osobami z prac interwencyjnych. Ale wiadomo, że stażysta nie zastąpi pracownika merytorycznego, nie podejmie rozmowy z osobą, która ma jakiś problem. Może jedynie robić rzeczy związane np. z uporządkowaniem dokumentów, i to też nie wszystkich, bo niektóre informacje są osobiste, do których nie powinien mieć dostępu. Stażyści roznoszą pocztę, ulotki, pomagają w bieżących sprawach pracownikom PCPR-u.

Członek Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, co się dzieje z ofiarami przemocy, jaką pomoc otrzymują?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia ofiarom przemocy schronienie, jest to przede wszystkim pomoc noclegowa. Do czasu uregulowania swojej sytuacji w domu matki z dziećmi, bo są to przede wszystkim matki z dziećmi znajdują chwilowe schronienie w hostelu. Hostel, znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest tam 5 miejsc noclegowych, osoby tam przebywające mają dostęp do łazienki, toalety. Regulamin zakłada, że okres przebywania nie może być dłuższy niż 1 miesiąc, ale w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie pobytu w celu całkowitego rozwiązania problemu będącego powodem umieszczenia.

Sekretarz Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, kto zajmuje się w powiecie molestowaniem dzieci? Jak postąpić w przypadku, kiedy jest podejrzenie, że dziecko jest molestowane, gdzie się udać?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że sprawy tego typu zgłasza się do prokuratury. Każda osoba, która wie o takim fakcie ma obowiązek zgłoszenia sprawy do prokuratury. Nie można przejść obojętnie obok takiego problemu. Jest to niezwykle ważne, by podjąć działania w tym kierunku. Dzieci molestowane mają bardzo duże problemy w późniejszym życiu, już jako ludzie dorośli. Nie potrafią sobie poradzić, boją się komukolwiek zaufać, nie potrafią normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Odbija się to na całym ich życiu, dlatego niezwykle ważne jest, aby przerwać proces molestowania i jak najszybciej zadbać o udzielenie pomocy specjalistycznej, pomocy ze strony psychologa, pedagoga, psychiatry, czy tez lekarza.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

zapytała, w którym momencie przystąpimy do zmniejszenia liczby wychowanków w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że dzieje się już tak od dłuższego czasu, powoli schodzimy z tej liczby wychowanków. Okres mamy do 2010 roku, dlatego tez robimy to stopniowo. Jest u nas umieszczonych dużo dzieci z innych powiatów, dlatego piszemy już pisma z prośbą, by zaczęli zabezpieczać już w tej chwili miejsca dla tych dzieci. Naszych wychowanków na terenie innych powiatów jest bardzo mało, są to pojedyncze przypadki, dlatego nie będzie problemu, jeżeli chodzi o tą kwestię.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są jeszcze pytania bądź uwagi do powyższego sprawozdania?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym zarządziła głosowanie. Za przyjęciem sprawozdania z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 6

Przystąpiono do omówienia informacji z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższych informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym zarządziła głosowanie. Za przyjęciem informacji z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawie:

 1. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Edward Sawicki.

 1. nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębnie,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębnie głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały w w/w sprawie.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 8

W sprawach różnych poruszono temat:

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku jest napisane, że w budynku Internatu funkcjonuje Fundacja Talent-Promocja. Chciałbym, aby Komisja bliżej przyjrzała się sprawie dotyczącej umowy Nr 1/2010/05 zawartej w dniu 22 czerwca 2005 roku między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp.

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała wniosek zobowiązujący Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku - Ryszarda Syrokę do przygotowania informacji i oceny finansowej umowy Nr 1/2010/05 zawartej w dniu 22 czerwca 2005 roku między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp.

(załącznik Nr 2 do protokołu)

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, kto jest za przyjęciem powyższego wniosku.

Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godzinie 1610.

Protokołowała

Dagmara Sobocińska

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Marianna Grabowska ...............................................

2. Danuta Patkowska ...............................................

3. Roman Czernielewski ...............................................

4. Tomasz Jarema ...............................................

5. Edward Sawicki ...............................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2007 16:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2007 16:04