herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 4/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 16 kwietnia 2007 roku.


Protokół Nr 4/2007

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 16 kwietnia 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1640.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Na posiedzeniu Komisji nieobecny był radny Ryszard Święcicki.

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

 5. Sprawozdanie z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

 6. Informacja z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawie

  1. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu,

  2. nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku,

  3. utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębnie,

  4. utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu,

  5. likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

  7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu,

  8. rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu,

  9. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

8. Sprawy różne

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski zapytał członków Komisji, czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 19 lutego 2007 roku.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania bądź uwagi do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki, Janusz Fabiańczyk i Ferdynand Łukasik.

Protokół Nr 3/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 19 lutego 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania bądź uwagi do powyższej informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym zapytał kto jest za pozytywnym przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki i Janusz Fabiańczyk.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że na stronie 7 jest zapis dotyczący dwóch rodzin zastępczych. Czy sprawy dotyczące tego, czy faktycznie rodziny zawodowe wykonują swoje zadania dobrze są w jakiś sposób sprawdzane i na czym to polega?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że akurat te dwie rodziny pełnią charakter pogotowia opiekuńczego. Te rodziny, jak żadne inne są w częstszym kontakcie z nami, ponieważ rotacja dzieci jest w tych rodzinach bardzo duża. Te najmłodsze dzieci do lat 3, które zabieramy ze szpitala są umieszczane nie w jednostkach typu Dom Małego Dziecka, która w zasadzie nie funkcjonuje już pod ta nazwą tylko umieszczamy je w pogotowiu rodzinnym. Do czasu zakończenia postępowania, dziecko idzie albo do adopcji, albo wraca do rodziny biologicznej, albo umieszczamy je w placówce. W związku z tym, że rotacja jest bardzo duża organizujemy spotkania dzieci, które przebywają w pogotowiach z rodzinami biologicznymi. Ze względów wiadomo jakich, te spotkania odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tak by mieć całą sytuację pod kontrolą.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że na stronie 10 pisze: „Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być wydatkowane jako dofinansowanie udziału własnego pacjenta w cenie nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości 150% limitu NFZ-u. Na powyższe zadanie w ubiegłym roku wpłynęło 434 wnioski, dofinansowano 401 wniosków na kwotę 342.903,00 zł.” Kto decyduje komu i na co i w oparciu o jakie kryteria przyznaje dofinansowanie. Jak również kiedy te wnioski są rozpatrywane.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że na zadania dotyczące dofinansowania środków kultury i rekreacji wnioski składane są do dnia 30 listopada roku poprzedzającego ten termin. Z dniem 1 stycznia mamy jawność, jaka kwota jest wnioskowana i jaka kwota jest na ten cel potrzebna. Na pozostałe zadania wnioski przyjmujemy na bieżąco. W miarę posiadanych wniosków dofinansowujemy. W roku ubiegłym i w tym roku przyjęliśmy do zasad dofinansowywania dodatkowe kryterium, tak, aby umożliwić wyjazd osobom, które nie były nigdy na takim turnusie, albo były kilka lat temu. Wstrzymaliśmy część środków do końca I kwartału, aż te wnioski napłyną, bo napłynęła do nas duża ilość wniosków, ale od osób, które w ubiegłym, roku korzystały z dofinansowania. Nie chcemy, aby jedni korzystali z tej formy pomocy przez cały czas, a inni wcale. Do końca I kwartału przetrzymujemy wnioski, a dopiero później je rozpatrujemy. Oczywiście w pierwszej kolejności są osoby, które nie korzystały jeszcze z tej pomocy.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

zapytała, czy jest jakiś regulamin w tym zakresie?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że wszystko regulują rozporządzenia, które szczegółowo określają kto może skorzystać z takiej formy pomocy. Taka osoba musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności, kryterium dochodowe i wysokość dofinansowania.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, ze jest tutaj zawarta informacja odnośnie hostelu. W ciągu ostatniego roku korzystało z tej formy pomocy 13 osób, w tym 5 dorosłych i 8 dzieci. Na czym to polega, i jak to funkcjonuje?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że hostel jest to jedna z form pomocy w interwencji kryzysowej. Obejmujemy ludzi pomocą noclegową, są to przede wszystkim osoby z przemocy domowej. To najczęściej były matki z dziećmi, które potrzebowały chwilowo schronienia, do czasu uregulowania swojej sytuacji w domu. Przez kilka dni dana osoba ma schronienie w centrum. Pracownik pracuje tam całodobowo, jeżeli jest taka potrzeba. Na co dzień funkcjonuje to tak, że do godziny 1530 jest pracownik, który zajmuje się zawodowo interwencją kryzysową. Trzy razy w tygodniu mamy dyżury, gdzie przychodzą nie tylko ofiary przemocy, ale inne osoby, które mają jakiś problem.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że dalej w informacji jest zapis odnośnie rozwijania zamiłowań sportowych dzieci z Domu Dziecka w Barlinku. Podczas wizytacji placówek oświatowych, m.in. odwiedziliśmy Dom Dziecka w Barlinku nie zauważyłam, aby dzieci miały tam warunki do uprawiania sportu, nie ma takiej bazy sportowej w Barlinku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że Dom Dziecka nie posiada faktycznej bazy sportowej, gdyż inwestycja jest bardzo kosztowna. Mimo tego dzieci osiągają bardzo dobre wyniki sportowe, są dobrze wysportowane. Dom Dziecka umieszczony jest bardzo korzystnie, mają boisko, na którym grają w piłkę, ćwiczą i biegają.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że na 34 stronie jest zapis odnośnie opieki zdrowotnej, jest taki szczegółowy wykaz, do jakich specjalistów dzieci poszły.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że koszt utrzymania jednego wychowanka jest bardzo duży. Dom Dziecka w Barlinku ma w tej chwili 30 wychowanków, z czego ok. 90% to są dzieci, które wymagają specjalistycznej pomocy lekarskiej, pedagogicznej, czy psychologicznej, tak aby później mogły pójść do rodzin zastępczych, czy też do adopcji. Są to dzieci z dużymi problemami zdrowotnymi i psychologicznymi, dlatego też ta pomoc specjalistyczna jest im niezbędna. Prawie każdy wychowanek korzysta z takiej opieki specjalistycznej.

Członek Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że Dom Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ile to jest na dzień dzisiejszy?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że średni koszt utrzymania jest co roku do 30 marca publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i przez cały rok musimy się tej stawki trzymać. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 2.025 zł od mieszkańca.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

powiedziała, że w miesiącu marcu br. zostaliśmy niemile zaskoczeni (chyba wszyscy kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej) wzrostem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Do tej pory w roku 2006 było odwrotnie, była nawet obniżka. Była kwota 1700, teraz ta regulacja, która obowiązuje od marca jest naprawdę drastyczna. Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Mamy prawo wyboru, mam propozycje, które są korzystniejsze, po 1600, po 1700, nawet po 1300. Są takie sytuacje, że to rodzina dopłaca część środków, i my pokrywamy resztę, ale w większości przypadków jest tak, że rodzina nie ma pieniędzy na pokrycie części kosztów, bądź są to ludzie samotni, bez krewnych. Co spowodowało to, że ta cena została tak wygórowana w odróżnieniu do wszystkich innych DPS-ów.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że do chwili obecnej próbowaliśmy wstrzymać wzrost kosztów. W tej chwili, w tym roku nasz DPS osiągnął standardy. Dla większości DPS-ów termin ten został przedłużony do 2010 roku. Ale jak osiągną standardy, to te koszty również zostaną zwiększone, będą na podobnym poziomie jak w DSP-ie w Myśliborzu. Ponadto jest to DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, gdzie gro pacjentów jest leżących, wskaźnik zatrudnienia jest tam również wyższy niż w np. Domach Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

Zapytała, czy nie obawiacie się, że to może zapoczątkować problem z naborem. My zawsze solidarnie bierzemy Myślibórz, rodzinom muszę przedstawić wszystkie oferty, i nie mogę narzucać, DPS-u w Myśliborzu, jeżeli chcą umieścić bliskiego tam gdzie będzie taniej mimo tych standardów i dobrej opieki.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że w tej chwili sprawa się unormowała, mamy tylko na dzień dzisiejszy trzy wolne miejsca, czyli jak na razie jest nabór. Dopóki pozostałe DPS-y nie osiągną standaryzacji ceny w naszym domu będą bardzo wysokie w porównaniu z cenami w innych domach. Po osiągnięciu standardów przez inne domy ceny te będą na podobnym poziomie.

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że środki na remont DPS-u zostały pozyskane z różnych źródeł. Nie jest tak, jak zostało powiedziane, że wpływ na wzrost stawki za pobyt w DPS-e miał remont. Stawka wynika przede wszystkim z wynagrodzenia pracowników, lekarzy, rehabilitantów. Z bieżących kosztów utrzymania, dotyczących np. zakupu jedzenia, środków czystości, lekarstw.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są jeszcze pytania bądź uwagi do powyższej informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym zapytał kto jest za pozytywnym przyjęciem sprawozdania z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki

Ad. 6

Przystąpiono do omówienia informacji z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższych informacji?

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

stwierdził, że z informacją z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie powinny zapoznać się członkowie Komisji wiodącej, czyli Komisji Zdrowia, a nie Komisja Oświaty.

Członek Komisji - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że sprawy szpitali są bardzo poważne, dlatego tez wszyscy radni powinni się zapoznawać z informacjami, dotyczącymi szpitali, by mieć na bieżąco obraz sytuacji, panującej w szpitalach.

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

przedstawiła informację z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, kto planuje, szacuje, ile będzie czego, ile będzie wydatków, dochodów.

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

powiedziała, że szpital na początku roku ustala planu stała plan finansowy jako dla szpitala i poszczególnych oddziałów i to realizuje. Ogólnie na szpital i na poszczególne oddziały.

Członek Komisji - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że Dyrektor Szpitala w Barlinku pokazał, że jednak można coś zrobić. W Dębnie nie podejmowano żadnych decyzji, sprawozdania się tylko przyklepywało i mamy taki obraz jaki mamy. Sprawa dotycząca bloku operacyjnego . Bez żadnej analizy, dokumentacji, na wniosek poprzedniego Zarządu i Rady powiatu podjęliśmy decyzję, aby wpisać inwestycje pod nazwą „blok operacyjny w Dębnie, gdzie miała być to określona kwota, a okazało się że, kwota będzie o wiele wyższa. Teraz jest pytanie, czy blok będzie generował dochody, czy też nie?

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że nie było w Dębnie bloku operacyjnego, to była mała salka. Nie było innego wyjścia. Gmina zaoferowała 7,5 %, powiat 7,5 % i 10 % Skarb Państwa, co daje 25 %, a 75% to środki z Unii Europejskiej. Doszedł remont tlenowni, i innych rzeczy, które nie były planowane, z tego względu, że jak się zaczęło remont, to zaczęły pękać ściany, podłogi i coś trzeba było z tym zrobić. Blok został wyremontowany, jest on na miarę XXI wieku i należy się cieszyć.

Członek Komisji - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że poprzednia Rada została wprowadzona w błąd. Pytałem na komisjach i nie tylko, czy jest przygotowana dokumentacja, zapewniano mnie, że tak. Dlaczego wyremontowano na przykład blok operacyjny, a nie oddział rehabilitacji. Jeżeli przygotowuje się dokumentacje w oparciu o niedokładne analizy, później podejmuje się decyzje, to mamy takie skutki, a nie inne. To, że w tym szpitalu sam blok operacyjny ma bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, że tylko jeden kabel zasila szpital to świadczy o tym, że w tym szpitalu nie było prawidłowego zarządzania.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że nikt nie neguje tego, czy blok operacyjny jest potrzebny, czy nie. Każda decyzja dotycząca remontu któregoś z oddziałów w szpitalu byłaby słuszna, gdyż wiele jeszcze rzeczy jest w złym stanie i wymaga remontu. Musimy się zastanowić, jak uratować szpital, jak wyjść z długów, tak, aby ten szpital nie upadł.

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że jak tu można było robić analizy, jak w szpitalu nie było bloku operacyjnego. A przecież szpital w Dębnie obsługuje bardzo dużą część naszego powiatu, jak również mieszkańców sąsiednich powiatów. Trzeba było szybko działać, tak aby ten blok w końcu powstał.

Członek Komisji - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że gdyby ta inwestycja była dobrze przygotowana, dobrze rozliczona, na tą kwotę, jaka była zaplanowana, byłoby wszystko wporządku.

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że my na to wpływu nie mieliśmy. Robił to Dyrektor szpitala.

Członek Komisji - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że jak to może być, że Starosta nie miał wpływu na to, co robił Dyrektor. Przecież Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd. Czy nie warto było wtedy wywołać dyskusji, żeby wspólnie z Radami Społecznymi i z Dyrektorami określić te rzeczy, które dla szpitali są niezbędne. Za te pieniądze byśmy mieli bardzo dobry oddział rehabilitacyjny, a nie blok operacyjny.

Członek Komisji -Alina Sznabowicz

powiedziała, że należałoby już zostawić te wypominki i wytykanie sobie błędów. Zacząć wszystko od nowa. Zapanować nad sytuacją, wyjść z zadłużenia i utrzymać oba szpitale.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są jeszcze pytania bądź uwagi do powyższych informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym zapytał kto jest za przyjęciem informacji z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Ryszard Święcicki

Ad. 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawie:

 1. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

 1. nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

 1. utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębnie,

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie

W wyniku dyskusji Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębnie, za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

 1. utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu,

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie

W wyniku dyskusji Komisja przyjęła projekt uchwały z sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu, za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

 1. likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Członek Komisji - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że w poprzednich kadencjach było tak, że to Komisja Rewizyjna Rady Powiatu rozpatrywała wszystkie skargi i przyjmowała w danej sprawie stanowisko. Uważam, że tak powinno być i w tej kadencji. Należałoby się zastanowić nad przygotowaniem uchwały, która mówiłaby o tym, aby to Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargi i przedstawiała swoje stanowiska. Nie została jeszcze przygotowana opinia prawna, mimo tego, że prosiliśmy o to radcę prawnego Starostwa. Radca ma bardzo dużo innych obowiązków, dlatego też nie zdążył takowej opinii przygotować.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

powiedział, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę w w/w sprawie, ale była prośba, wniosek Rady, aby radca prawny przedstawił swoją opinię na piśmie. Nie wiem dlaczego jest to po raz kolejny rozpatrywane. Uważam, że jeżeli Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę i zajęła stanowisko, takie, że skarga jest zasadna, to nie potrzebnie wracamy do tego tematu.

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że jeżeli mamy ukarać pracownika, za to, że zdarzyło mu się, że nie przystawił stempla na piśmie, to będzie to chyba niesprawiedliwie. Jeżeli skarga faktycznie wpłynęła i długo leżała bez załatwienia, to wtedy, można by uznać, że jest zasadna. Poczekajmy na opinie prawną i na kolejnych komisjach podejmiemy decyzję odnośnie tej sprawy.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

powiedział, że Komisja Rewizyjna prosiła o rejestr, kiedy, jakie pismo wpłynęło, kiedy, została ruszona sprawa. Dostaliśmy notatkę, którą mógłby napisać praktycznie każdy, bez pieczątki wpływu i innych istotnych rzeczy.

Członek Komisji - Stanisław Mitręga

powiedział, że jeżeli wpływa pismo do urzędu, to należy je zarejestrować i nadać bieg sprawy. Nie może być tak, że pismo leży w szufladzie bez odpowiedzi. Są określone terminy, które obowiązują i których trzeba przestrzegać.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa poparła stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, 3 radnych wstrzymało się od głosu (J. Fabiańczyk, A. Sznabowicz, J. Winiarczyk).

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

 1. rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w w/w sprawie. Powiedział, ze komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Na posiedzenie komisji został zaproszony policjant, który był świadkiem rozmowy i stwierdził, że Inspektor Nadzoru Budowlanego w żaden sposób nie zachował się niegodnie w stosunku do skarżącej i pracownic skarżącej.

Po czym zapytał czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały w w/w sprawie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Ryszard Święcicki.

Ad. 8

W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godzinie 1640.

Protokołowała

Dagmara Sobocińska

Przewodniczący Komisji

Roman Czernielewski

13

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2007 16:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2007 16:03