herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 11 kwietnia 2007 do 10 maja 2007 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2007 roku Zarząd:

1. Dokonał oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

 1. sprawozdanie z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych,

 2. projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Barlinku,

 3. projekt uchwały w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

 4. projekt uchwały w sprawie utworzenia Trzyletniego technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu,

 5. projekt uchwały w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębnie,

 6. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu,

 7. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu,

 8. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

 9. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu,

 10. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok,

 11. informacja z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

2. Rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora PCPR w Myśliborzu o rozważenie możliwości zwiększenia ilości

etatów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Uzasadniając, że ciągle rośnie ilość spraw związanych z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych. Konieczne jest zatrudnienie dodatkowej osoby w celu usprawnienia pracy oraz poprawy jakości pracy z rodzinami zastępczymi i biologicznymi.

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do w/w wniosku,

wyrażając zgodę na zwiększenie ilości etatów w Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie w Myśliborzu, podkreślając tym samym, że etat zatrudnionego

pracownika zostanie zabezpieczony z własnych środków jednostki.

 1. Dyrektora PCPR w Myśliborzu o zwiększenie dodatku funkcyjnego dla

Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku, uzasadniając tym, że dodatek

funkcyjny Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku jest niski w porównaniu z

dodatkami w innych jednostkach. Specyfika jednostki jest taka, że jest to

placówka całodobowa. Dyrektor jest praktycznie przez cały czas w pracy.

Robi bardzo dużo rzeczy gospodarczym sposobem i czasem pracy. Dużą

zasługą Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku jest fakt, że wszystkie dzieci,

które mogły pójść do rodzin zastępczych zostały tam umieszczone, w

związku z tym w placówce znajdują się jedynie dzieci upośledzone i dzieci z

dużymi obciążeniami zdrowotnymi.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie dodatku funkcyjnego dla

Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku Pani Doroty Bartosiewicz o kwotę 200

zł. miesięcznie.

c) dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o przekazanie 3 komputerów z Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku.

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do w/w wniosku,

wyrażając zgodę na nieodpłatne przekazanie 3 komputerów z Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku na rzecz Domu Dziecka w Barlinku.

d) Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o nieodpłatne przekazanie urządzeń z Zespołu

Szkół Elektryczno - Elektornicznych im. Prof. M.T. Huberta w Szczecinie do

Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

Po zmianie kierunków kształcenia i likwidacji Warsztatów Szkolnych Zespołu

Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie wiele maszyn i urządzeń nie jest

wykorzystywana w procesie dydaktycznym i produkcyjnym. Warsztaty szkolne ZSP

Nr 1 w Barlinku prowadzą praktyczną naukę zawodu w zawodach branży

mechanicznej, a posiadana baza dydaktyczna jest mocno wyeksploatowana.

Pozyskanie maszyn i urządzeń unowocześniłoby naszą bazę, co pozwoli na lepsze

prowadzenie procesu dydaktycznego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do organu prowadzącego Zespół

Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie o nieodpłatne przekazanie

wnioskowanych maszyn i urządzeń dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Barlinku.

e) Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na indywidualne nauczanie

indywidualnego dla uczennicy klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego do końca

roku szkolnego 2006/07 w wymiarza 9 godzin tygodniowo.

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku wyrażajac zgodę na

indywidualne nauczanie uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,

klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie.

f) Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o dodatkowe środki finansowe na indywidualne

nauczanie uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, klasy I Liceum

Ogólnokształcącego w Dębnie w ilości 9 godzin tygodniowo za okres od

01.04.2007 do 22.06.2007 r. w kwocie 2.481,60 zł.

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego

wniosku przyznając dodatkowe środki finansowe w kwocie 2.481,60 zł na

realizację nauczania indywidualnego.

g) Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na remont pomieszczeń budynku MOW w Renicach, w kwocie 10.726,73 zł.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na remont pomieszczeń zaplecza MOW w Renicach wpłynęły trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. W związku z tym, że przeznaczone zostały na to zadanie środki finansowe w kwocie 49.619 zł, a cena oferty najkorzystniejszej wynosi 60.345, 73 zł zabezpieczenie wnioskowanej kwoty jest niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania. W przypadku braku możliwości zwiększenia środków, postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawo zamówień publicznych zostanie unieważnione.

Zarząd Powiatu postanowił unieważnić postępowanie przetargowe na remont

pomieszczeń zaplecza Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z braku

możliwości zwiększenia środków. Jednocześnie podjął decyzję o ponownym

ogłoszeniu przetargu.

h) Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Halka” o wsparcie finansowe przy

organizowaniu jubileuszu 10- lecia istnienia Chóru.

Zarząd Powiatu postanowił, udzielić finansowego wsparcia dla Stowarzyszenia

Przyjaciół Chóru „Halka” w kwocie 1.500 zł. z działu promocja powiatu z

przeznaczeniem na zakup materiału na sukienki dla pań śpiewających w Chórze.

3. Zapoznał się z pismem pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Renicach w sprawie pojawiających się problemów w placówce.

Między pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach

istnieje konflikt, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Należy się zastanowić,

jakie podjąć kroki, by rozwiązać sprawę. Taka sytuacja jaka panuje od dłuższego

czasu w Ośrodku nikomu nie służy. Może to mieć negatywny wpływ na

wychowanków placówki.

Zarząd Powiatu postanowił, że w dniu 23 kwietnia 2007 roku (poniedziałek) w

godzinach 1000 - 1100 uda się do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w

Renicach na posiedzenie Rady Pedagogicznej, w celu wyjaśnienia istniejących

problemów.

4. Zapoznał się z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego -

powiat myśliborski sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku.

5. Podjął uchwałę Nr 16/36/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie

ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.

W związku z tym, że w dniu 31 sierpnia br. kończy się pięcioletni okres powierzenia

stanowisk dla dyrektorów szkół i placówek ogłasza się konkursy na stanowiska

dyrektorów w następujących jednostkach;

 • ZSP Nr 1 w Barlinku, u. Szosowa 2,

 • ZSP Nr 2 w Barlinku, ul. Jeziorna 8,

 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 10a,

 • Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5.

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2007 roku Zarząd:

1. Zapoznał się z informacją dotyczącą zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ

Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 28 lutego 2007 roku.

Stan zobowiązań ogólnych wynosi 21.401.123 zł. i zmniejszyły się o 13.381 zł w

porównaniu z miesiącem poprzednim, w tym:

 • Zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 6.946.231 zł i zmniejszyły się o 96.675 zł w porównaniu z miesiącem styczniem br.

 • Zobowiązania ogólne SPZOZ dębna wynoszą 14.454.892 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem styczniem br. o 83.294 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.423.536 zł i zwiększyły się o 18.516 zł w tym:

 • Zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 107.876 zł i zwiększyły się o 5.452 zł w porównaniu z miesiącem poprzednim,

 • Zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.315.660 zł i zwiększyły się o 13.064 zł w porównaniu z miesiącem styczniem 2007 roku.

W przypadku szpitala w Barlinku ponadlimity na dzień 28 lutego wynoszą 65.011 zł, narastająco w skali roku - 147.621 zł.

W szpitalu w Dębnie wartość usług ponadlimitowych na dzień 28 lutego 2007 roku wynosi 38.064 zł. narastająco w skali roku - 107.131 zł.

Za luty 2007 r. SPZOZ wykazuje zysk w wysokości 14.626 zł, narastająco w skali roku zysk wynosi 34.414 zł.

SPZOZ Dębno za luty wykazuje stratę w wysokości 150.887 zł, w skali roku strata wynosi 244.553 zł.

2. Rozpatrzył wnioski:

a) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Barlinku o wsparcie finansowe

lub rzeczowe. Niezbędne jest zakup dla najbiedniejszych członków

stowarzyszenia glukometry oraz na użytek stowarzyszenia ciśniomierza.

Zarząd Powiatu postanowił dla Stowarzyszenia Diabetyków w Barlinku,

w Dębnie i Myśliborza zakupić glukometry i ofiarować po dwa aparaty

z oprzyrządzeniem ww. Stowarzyszeniom.

b) Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na indywidualne nauczanie

indywidualnego dla ucznia klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego do końca roku

szkolnego 2006/07 w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku wyrażając zgodę na

indywidualne nauczanie ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, klasy I

Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie.

c) Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o dodatkowe środki finansowe na indywidualne

nauczanie ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, klasy I Liceum

Ogólnokształcącego w Dębnie w ilości 914 godzin tygodniowo za okres od

01.04.2007 do 22.06.2007 r. w kwocie 3.491,08 zł.

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku

przyznając dodatkowe środki finansowe w kwocie 3.491,08 zł na realizację

nauczania indywidualnego.

d) Dyrektora Myśliborskiego Ośrodka Kultury w Myśliborzu o przesunięcie środków

przyznanych na dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 500 zł. przyznanej

na imprezę Europejski Festiwał Muzyczny „Wiosna Ludów nad Odrą 2007” na

imprezę V festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej.

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Dyrektora MOK

w Myśliborzu wyrażając zgodę na przesunięcie środków przeznaczonych na

dofinansowanie imprez.

e) Naczelnika OSR dot. zlecenia opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego

planu gospodarki odpadami dla Firmy „Abrys Technika” Sp. z o.o. z Poznania.

Firma ta w roku 2003 wykonała na zlecenie Starosty Myśliborskiego „Powiatowy

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 -2007 z

perspektywą na lata 2008 - 2011”.

Spółka „Abrys Technika” oferuje wykonanie sprawozdanie w wyznaczonym

terminie w cenie od 5.000 zł.

Zarząd Powiatu postanowił, że ww. sprawozdanie zostanie opracowane przez

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego.

f) Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 129 zł. na

pokrycie kosztów związanych z oględzinami Bloku Operacyjnego Szpitala

Powiatowego w Dębnie w związku z dopuszczeniem obiektu do użytkowania.

Zabezpieczenie ww. kwoty jest niezbędne, gdyż koszty związane z dodatkowymi

czynnościami prowadzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w celu wydania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji

pn.: „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie

wraz z zakupem wyposażenia”, stanowią wydatek niekwalifikowany , będący

kosztem Beneficjenta.

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie zaopiniować powyższy wniosek o

zabezpieczenie środków finansowych w budżecie roku 2007 kwoty w wys. 129 zł.

g) Miejskiego Klubu Sportowego „Osadnik” w Myśliborzu o wynajęcie pokoju w

budynku przy ul. Północnej w Myśliborzu dla zawodnika Artura S.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie pokoju w budynku przy

ul. Północnej 15 w Myśliborzu na okres 6 miesięcy. Wynajmujący będzie we

własnym zakresie ponosił koszty mediów.

3. Podjął uchwałę:

1) Nr17/27/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w

budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym oraz zmiany w

planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

Zmian dokonano na podstawie:

 • Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/39/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, §2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 110.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku
  w sprawie Rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorst
  w gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

 • Porozumienia z dnia 14 marca 2007 roku zawartego pomiędzy Gminą Dębno o Zarządem Powiatu w sprawie przyznaniadotacji celowej na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie - utrzymanie 0,5 etatu psychologa w kwocie 9.000 zł.

 • Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w wysokości 8.033 zł. pomiędzy §z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składek na ubezpieczenie społeczne, na opłatę za telefony komórkowe,

 • Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w wysokości 6.171 zł. w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatku - opłata za usługi choreograficzne z §4170 - wynagrodzenia bezosobowe na §4300 - zakup usług pozostałych,

 • Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o dofinansowanie działalności Formacji Słońce Słoneczna Gromada działającej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej z przeznaczeniem na stroje, rekwizyty, sprzęt oraz przejazdy. Przyznana kwota 3.000 zł.

 • Wniosków Sekretarza Powiatu:

- o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 129 zł. na pokrycie

kosztów związanych z oględzinami Bloku Operacyjnego Szpitala

Powiatowego w Dębnie przez Państwowego Powiatowego inspektora

Sanitarnego w związku z dopuszczeniem obiektu do użytkowania po

zakończonej inwestycji PN.: Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego

Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia”.

- zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 19.000 zł. z

przeznaczeniem na promocję powiatu, z tego: 1.500 zł. na zakup

materiałów na stroje dla chóru „Halka” z Barlinka, 500 zł. na zakup

farby dla OSP w Chwarszczanach, 5.000 zł. na zakup

okolicznościowych listów gratulacyjnych (przedstawiają mapę powiatu

oraz herby gmin i powiatu), 12.000 zł. na rejestrację i dokumentację

obrad sesji Rady powiatu w związku z umową Nr 27/2007 z 30 marca

2007 roku,

 • Wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia kwoty 540 zł. z §4300 - zakup usług pozostałych na §4410 - podróże służbowe krajowe na pokrycie kosztów delegacji pracowników związanych z wyjazdami w celu szkolenia i dokształcania..

 • Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 43.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń w związku z przejściem na emeryturę większej liczby funkcjonariuszy niż zaplanowano na etapie tworzenia budżetu,

 • Decyzji Zarządu Powiatu o dofinansowaniu zakupu paliwa na kwotę 5.000 zł. dla Komendy Powiatowej Policji.

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 2.482 zł. na indywidualne nauczanie ucznia w ilości 9 godzin tygodniowo.

4. Zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji gminnych planów gospodarki

odpadami. Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedłożone sprawozdania z

realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. Jednocześnie zobowiązał

Naczelnika Wydziału OSR żeby wystosował pisma do wszystkich gmin w powiecie

myśliborskim o uzupełnienie informacji zawartych w przedłożonym sprawozdaniu i

poszerzenie ich o niezbędne dane zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska.

5.Rozpatrzono wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o przygotowanie informacji

i oceny finansowej umowy Nr 1/2010/05 zawartej miedzy ZSP Nr 1 w Barlinku a

Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp.

Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku do

przygotowania na posiedzenie informacji dot. realizacji i ocenę finansową umowy

Nr 1/2010/05 zawartą w dniu 22.06.2005 roku między Zespołem Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent - Promocja -

Postęp.

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2007 roku Zarząd:

1. Podjął następujące uchwały:

1) Nr 18/38/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

 • Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 33.458 zł. uzyskaną z tytułu sprzedaży drewna opałowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup ciągnika do Obwodu drogowego w Myśliborzu,

 • decyzji otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie ustalonych na rzecz Powiatu Myśliborskiego wysokości odszkodowań w wysokości łącznie 1.155.570 zł. za nabycie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego położonych w obrębie ewidencyjnym Sitno, Derczewo, Otanów gmina Myślibórz a przeznaczonych na pasy drogowe.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu Uchwałą Nr VI/52/07 z 20.III.2007 r. uległ zmniejszeniu deficyt budżetu Powiatu Myśliborskiego, a co za tym idzie zachodzi konieczność zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków.

2) Nr 18/39/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

 • Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 400 zł. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zakup glukometrów dla Stowarzyszeń Diabetyków w Barlinku, Dębnie i w Myśliborzu,

 • Wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 1.761 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dojazdy lekarzy z innych miejscowości na komisje lekarskie, oraz na zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i specjalistycznych niezbędnych przy przeprowadzaniu poboru, zakup środków czystości i prasy).

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o przyznanie środków finansowych na wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. Zarząd przyznał kwotę 1.425 zł. na zakup materiałów na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach na pierwszym piętrze oraz w ciągu komunikacyjnym w piwnicy szkolnej.

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 3.491 zł. na indywidualne nauczanie ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego.

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o przyznanie kwoty 2.500 zł. na pokrycie kosztów transportu 4 uczniów i nauczyciela opiekuna do Sztokholmu w ramach programu APV „Budowanie pewności siebie młodych ludzi” finansowanego przez Unię Europejską, w którym uczestniczy młodzież z Polski, Szwecji, Niemiec i Szkocji,

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 5.531 zł. z §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Rozpatrzył wnioski:

a) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku dot. zwiększenia

zatrudnienia. Uzasadniając tym, że niezbędne jest zatrudnienie w Zespole Szkół

pracownika interwencyjnego do wykonywania prac biurowych, ponieważ obecnie

w Zespole zatrudnionych jest 5 pracowników administracji, którzy obsługują 765

uczniów, 82 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi. Szeroki zakres obowiązków

osób obsługujących sekretariat, dział administracji i dział kadr sprawia wysokie

obciążenie obecnych pracowników. Konieczne jest zwiększenie zatrudnienia w dz.

administracja żeby odciążyć obecnych pracowników od wykonywania prac

pracochłonnych typu sortowanie dokumentów, przyjmowanie i rejestracja

dokumentów, wydawanie zaświadczeń na prośbę ucznia bądź nauczyciela.,

przyjmowania dokumentów uczniów do klas I, wydawanie legitymacji, a także

wydawanie zaświadczeń do wojska.

Obecnie obciążenie to wpływa negatywnie na atmosferę w pracy, organizację

pracy szkoły oraz utrudnia to udzielanie urlopów wypoczynkowych.

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Dyrektora ZSP Nr 1

w Barlinku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika interwencyjnego do

wykonywania pracy biurowej.

b) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o pokrycie kosztów

transportu 4 uczniów i nauczyciela do Sztokholmu.

Wniosek dotyczy sfinansowania wyjazdu 4 uczniów i 1 nauczyciela - opiekuna do

Sztokholmu w kwocie 2.500 zł. w ramach programu „Budowanie pewności siebie

młodych ludzi” finansowanego przez Unię Europejską, w którym uczestniczy

młodzież z Polski, Szwecji, Francji, Niemiec i Szkocji.

Jest to drugi rok uczestnictwa ZSP Nr 1 w Barlinku w tym programie, w ramach

którego młodzież doskonali znajomość języka angielskiego oraz prezentuje kulturę

naszego kraju.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dn. 27.07-03.08 br. w Eksjo, mieście

partnerskim dla Barlinka. Wnioskowa kwota jest niezbędna na pokrycie kosztów

przejazdu przez Gdańsk do Sztokholmu, w tym rezerwację biletów lotniczych.

Pozostałe koszty pobytu finansowane są przez organizatorów. Po zakończeniu

spotkania organizatorzy zwracają 70% poniesionych kosztów transportu na konto

Starostwa.

Zarząd Powiatu postanowił zaopiniować pozytywnie powyższy wniosek przyznając

  1. zł na sfinansowanie wyjazdu 4 uczniów i 1 nauczyciela - opiekuna do

Sztokholmu.

c) Dyrektora ZS w Smolnicy o przydzielenie dodatkowych środków finansowych na

wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektoratu

Sanitarnego w Myśliborzu, który w wyniku kontroli stwierdził, że niezbędne jest

przeprowadzenie remontu sufitów i ścian ze względu na ślady wilgoci, świadczące

o nieszczelności pokrycia dachowego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie wnioskowanej przez Dyrektora

kwoty w wys. 1.425 zł z przeznaczeniem na zakupienie materiałów w celu wykonania

prac remontowych w pomieszczeniach na I piętrze oraz w ciągu komunikacyjnym w

piwnicy szkolnej w Zespole Szkół w Smolnicy.

d) Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o rozwiązanie

kwestii utrzymania wychowanków tzw. „grupy interwencyjnej „ w Ośrodku.

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Dyrektora MOW

Renice wyrażając zgodę żeby utrzymanie tzw. ”grupy interwencyjnej” było

finansowane ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

e) Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami dot. ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego położonej w obrębie

Namyślin, gmina Boleszkowice.

Zarząd Powiatu postanowił wstrzymać się ze sprzedażą nieruchomości

zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego położonej w obrębie

Namyślin, gmina Boleszkowice. W związku z powyższym Zarząd nie wyraził zgody

na przeprowadzenie III przetargu ustnego na sprzedaż ww. nieruchomości.

f) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nawiązania współpracy

partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau Falingbostel.

Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2007 roku Zarząd:

1. Zapoznał się z informacją dotyczącą zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ

Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 31 marca 2007 roku.

Stan zobowiązań ogólnych wynosi 22.014.963 zł. i zwiększyły się o 613.804 zł w

porównaniu z miesiącem poprzednim, w tym:

 • Zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 6.851.571 zł i zmniejszyły się o 94.660 zł w porównaniu z miesiącem lutym br.

 • Zobowiązania ogólne SPZOZ dębna wynoszą 15.163.392 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem lutym br. o 708.500 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.626.022 zł i zwiększyły się o 202..486 zł w tym:

 • Zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 104.359 zł i zmniejszyły się o 3.517 zł w porównaniu z miesiącem poprzednim,

 • Zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.521.663 zł i zwiększyły się o 206.003 zł w porównaniu z miesiącem lutym 2007 roku.

W przypadku szpitala w Barlinku ponadlimity na dzień 31 marca wynoszą 92.266

zł, narastająco w skali roku - 239.887 zł.

W szpitalu w Dębnie wartość usług ponadlimitowych na dzień 31 marca 2007 roku

wynosi 119.348 zł. narastająco w skali roku - 226.479 zł.

Za marzec 2007 r. SPZOZ wykazuje stratę w wysokości 9.990 zł, narastająco w

skali roku generuje zysk w wysokości 24.428 zł.

SPZOZ Dębno za marzec wykazuje stratę w wysokości 74.174 zł, w skali roku

strata wynosi 318.727 zł.

2. Dokonał oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

a) informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2006 rok i I kwartał

roku 2007.

b) sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu

Myśliborskiego w roku 2006.

c) projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady

Powiatu. W dniu 25 kwietnia br. radny J. Fabiańczyk do Przewodniczącego Rady

Powiatu w Myśliborzu złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka

Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

d) projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady

Powiatu. W dniu 25 kwietnia br. radny J. Fabiańczyk do Przewodniczącego Rady

Powiatu w Myśliborzu złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.

3. Przeanalizował informację dot. realizacji umowy Nr 1/2010/05 zawartej pomiędzy

ZSP Nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją „Talent - Promocja - Postęp”

Zarząd Powiatu stwierdził, że przedstawiona informacja jest bardzo ogólnikowa

i nie zawiera niezbędnych informacji. Należy zobowiązać dyrektora do

przygotowania bardzo rzetelnej informacji, która będzie zawierała szczegółowo

koszty funkcjonowania, jak wygląda sprawa opłat za energię, czynszu, kosztów

ogrzewania, telefonów, media. Czy rozliczanie kosztów energii elektrycznej

odbywa się z jednego licznika, czy też są dwa odrębne.

4. Rozpatrzono wnioski:

a) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przyznanie

dodatkowych środków finansowych w wysokości

10.446 zł. na przygotowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej

oraz zainstalowanie systemu alarmowego w związku z zakwalifikowaniem

szkoły w projekcie Ministra Edukacji Narodowej „Internetowe centra informacji

multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - edycja 2007 r.”

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

b) Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o wytypowanie przedstawicieli

organu prowadzącego do Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorów

szkół i placówek.

Zarząd Powiatu jednogłośnie ustalił, że do wszystkich Komisji Konkursowych

na stanowiska dyrektorów szkół i placówek deleguje: Wicestarostę Powiatu

Wojciecha Wojtkiewicza - jako przewodniczącego komisji, radną Krystynę

Balcerzak i radnego Ferdynanda Łukasika jako członków Komisji.

c) Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu w sprawie:

 • przywrócenia jednego etatu z trzech zlikwidowanych w 2003 roku. Zgodnie ze zmianami rozporządzeń MEN zwiększyła się liczba dzieci, które Poradnia ma obowiązek przyjmować w ramach diagnozowania i orzecznictwa. Ze względu na braki w zatrudnieniu Poradnia nie jest w stanie objąć pomocą wszystkich potrzebujących.

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do wniosku o przywrócenie

jednego etatu w Poradni. Zarówno Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Barlinku, w Dębnie i w Myśliborzu mają po 6,5 etatu w związku z powyższym

nie zachodzi potrzeba zwiększenia. W niedługim czasie Zarząd Powiatu

dokładnie zapozna się z zakresem i działaniem Poradni na terenie powiatu, po

dokładnej analizie podejmie stosowne decyzje w celu polepszenia

funkcjonowania, oraz zmniejszenia jego kosztów.

 • przyznania dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia

bezosobowe na rok 2007 w kwocie 3.500 zł. celem zatrudnienia

psychologa na umowę zlecenie w roku szkolnym 2006/2007. Aktualnie

zatrudniony psycholog pracuje na 0,8 etatu. Ponadto w ostatnim czasie

często korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Potrzeba środowiska na

diagnozę psychologiczną jest bardzo duża, okres oczekiwania na

diagnozy bardzo z się wydłuża.

Zarząd Powiatu postanowił odłożyć rozpatrzenie powyższego wniosku do

momentu szczegółowego rozpoznania zarówno potrzeby zatrudnienia

psychologa w Poradni jak również sytuacji finansowej powiatu.

d) Myśliborskiego Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej o przeniesienie

środków finansowych na organizację Turnieju Piłki Siatkowej drużyn

3-osobowych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekwalifikowanie funduszu przeznaczonego

na Turniej Piłki Siatkowej Plażowej na organizację Turnieju Piłki Siatkowej

w Kierzkowie.

e) Klubu Sportowego „POLONIA” w Giżynie o dofinansowanie klubu na

rozpoczętą budowę studni, która jest niezbędna do podlewania boiska

sportowego. Koszt tej inwestycji wynosi ok. 6.500 zł.

Zarząd Powiatu postanowił powyższy wniosek skierować do rozpatrzenia przez

Komisję ds. przydzielania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

f) Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na sprzedaż kotła c.o.

Wiesseman typ SM 112 oraz palnika GIERSCH. Całkowita wartość urządzeń

współistniejących wynosi 863.355,01 zł. Środki pozyskane ze sprzedaży mogą być

przeznaczone na wymianę sieci przesyłowej ciepła między budynkami szkoły.

Modernizacja ta zmniejszy straty przesyłu ciepła między budynkiem kotłowni a

budynkiem dydaktycznym szkoły i warsztatów szkolnych, co pozwoli na kolejne

obniżenie kosztów funkcjonowania placówki.

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora ZSP

Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na sprzedaż pieca c.o. oraz palnika.

g) Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie robót

budowlanych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu w kwocie 113.197

zł. Zabezpieczenie ww. kwoty jest niezbędne do przystosowania istniejących

pomieszczeń pralni w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na

pomieszczenia biurowe dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o

Niepełnosprawności oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Zdrowia i Spraw

Społecznych Starostwa.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zabezpieczenie środków

finansowych w budżecie roku 2007 w wysokości 113.197 zł.

i) Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów

związanych z zapłatą odszkodowania dla pani Czesławy B. Wraz z odsetkami i

kosztami przekazu pocztowego w kwocie 3.965 zł. Zabezpieczenie ww. kwoty

jest niezbędne, gdyż zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie, powiat

myśliborski jako odpowiedzialny za następstwa wypadku, któremu uległa Pani

Czesława B. w dniu 27 sierpnia 2002 roku przy drodze powiatowej w

miejscowości Wysoka jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zabezpieczenie środków

finansowych w wysokości 3.965 zł na pokrycie kosztów związanych z

zasądzonym odszkodowaniem wraz z odsetkami i kosztami przekazu

pocztowego dla osoby poszkodowanej.

g) Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „HALKA” w Barlinku o wyrażenie zgody na

przeznaczenie przyznanych środków finansowych na usługi krawieckie w

zakresie uszycia strojów.

W związku z organizowaniem 10-lecia istnienia Chóru Zarząd Powiatu

w dniu 11.04 br. udzielił dofinansowania dla Stowarzyszenia w kwocie 1.500 zł. z

działu promocja powiatu z przeznaczeniem na zakup materiału na sukienki dla

pań śpiewających w Chórze. Stowarzyszenie z uwagi na to, że pozyskało środki z

innych źródeł i pokryło już koszty zakupu materiałów na stroje zwróciło się z

wnioskiem o wyrażenie zgody na przekwalifikowanie wydatków z zakupu

materiałów na stroje - na usługi krawieckie w zakresie uszycia strojów.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół

Chóru „Halka” w Barlinku.

5. Podjął następujące uchwały:

a) Nr 19/40/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji

przetargowe. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia nieograniczonego

przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z współudziałem do

gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego w budynku na działce nr

431/10 o pow. 1018 m2 położonej w obrębie Renice gmina Myślibórz.

W budynku, w którym znajduje się lokal jest 5 lokali mieszkalnych, z których 2

zostały już sprzedane, 2 są wynajmowane przez pracowników MOW w Renicach,

natomiast wnioskowany lokal od 7 lat jets niezamieszkały. Jest to I przetarg

nieograniczony na sprzedaż tego lokalu.

b) Nr 19/41/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i

układzie wykonawczym budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz

zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na 2007 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

 • Wniosków Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w łącznej wysokości 118.312 zł. z przeznaczeniem na:

- 1.150 zł. na świadczenie usług doradczych w zakresie oceny

ekonomicznego i merytorycznego przygotowania szpitali do

wprowadzenia ich do krajowej sieci szpitali,

- 113.197 zł. na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzór

budowlany w budynku przy ul. Północnej Myśliborzu,

- 3.965 zł. na pokrycie kosztów związanych z zasądzonym

odszkodowaniem dla Pani Czesławy B. wraz z odsetkami i kosztami

przekazu pocztowego.

 • Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 6.517 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby funkcyjnej z Zarządu Oddziału ZNP w Myśliborzu.

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 2.800 zł. na wypłatę zasiłków z Funduszu Zdrowotnego dla emerytowanych nauczycieli zespołu (7 nauczycieli po 400 zł.),

 • Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w sprawie dofinansowania w wysokości 3.000 zł. przejazdu sekcji plastycznej „PASTELE” na wystawę w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

 • Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Dębno przyznała dotację w wysokości 2.600 zł.

 • Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Myślibórz przyznała dotację w wysokości 2.600 zł.

 • Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Barlinek przyznała dotację w wysokości 2.600 zł.

 • Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boleszkowice a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Boleszkowice przyznała dotację w wysokości 600 zł.

 • Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2007. Gmina Nowogródek Pomorski przyznała dotację w wysokości 600 zł.

 • Decyzji Zarządu Powiatu w związku ze zleceniem zewnętrznym - wykonanie bilansu za 2006 rok dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 14.000 zł. dla Zespołu Szkół w Smolnicy.

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-05-2007 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 25-05-2007 15:23