herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu


Projekt

UCHWAŁA NR .............

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .......................

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu

Na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 roku Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/37/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku Nr 1:

a) w kolumnie o liczbie porządkowej nr 4 oznaczonej „Tematyka” i „Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów” wykreśla się pkt w brzmieniu: „Zapoznanie się z przebiegiem prac przy realizacji zadań inwestycyjnych - wizytacja” oraz „Zarząd Powiatu”.

b) w kolumnie o liczbie porządkowej nr 5 oznaczonej „Tematyka” i „Odpowiedzialny za

przygotowanie materiałów” dodaje się kolejny punkt w brzmieniu: „Zapoznanie się z przebiegiem prac przy realizacji zadań inwestycyjnych - wizytacja” oraz „Zarząd Powiatu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotowała:

Janina Sidor

Wydział Organizacji

i Spraw Obywatelskich

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z § 55 ust. 3 statutu powiatu myśliborskiego uprawnionym do dokonywania zmian w zatwierdzonym planie pracy Stałych Komisji jest Rada Powiatu, która dokonuje ich na wniosek Przewodniczącego poszczególnej Komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-05-2007 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2007 13:05