Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok

 

 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 - 2013 Rada Powiatu przyjęta została Uchwałą Nr XXII/161/04 z dnia 22 września 2004 roku.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego stanowi zestaw celów oraz działań, które mają umożliwić ich osiągnięcie. Jest ona niezbędna do ukierunkowania rozwoju naszego regionu oraz zapewnienia wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wejście Polski do struktur unijnych wymaga od władz samorządowych zaprogramowanych działań ukierunkowanych na dostosowanie powiatu do funkcjonowania w realiach nowoczesnej gospodarki europejskiej. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego stworzona przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, określa sposób realizacji zadań bieżących, jak również wyznacza długofalową politykę jego rozwoju.

Opracowując w 2004 roku Strategię przyjęto sześć celów strategicznych:

1. Czyste o dobrze zagospodarowane środowisko przyrodnicze,

2. Wysoka jakość życia mieszkańców powiatu

3. Rozwinięta lokalna gospodarka

4. Społeczeństwo ludzi wykształconych i ustawicznie edukujących się dla osobistego rozwoju i osiągnięcia sukcesu w warunkach konkurencji

5. Społeczność powiatu zintegrowana i stale budująca swoją lokalną tożsamość

6. Społeczeństwo informacyjne

 

Każdy z celów strategicznych zakładał cele szczegółowe, sposoby realizacji, których opisane zostały w przyjętych Projektach Realizacyjnych (41 projektów realizacyjnych).

Dla właściwej oceny stopnia realizacji Strategii istotne jest uwzględnienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na realizacje stawianych przed samorządem powiatowym zamierzeń w 2004 roku.

Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć określony w Strategii sposób jej wdrażania, możliwości techniczno - organizacyjne samorządu jak i przyjęte priorytety w działalności. Do czynników zewnętrznych zaliczamy wysokość środków będących w dyspozycji samorządu, przyjmowane priorytety przez inne instytucje mające wpływ na sposób wydatkowania środków publicznych, jak i społeczne zapotrzebowanie na realizację wymienionych w Strategii celów.

 

W niniejszym sprawozdaniu uwzględniono realizację celów szczegółowych, którym przypisano rangę wysokiego priorytetu jak i w części średnich priorytetów oraz niskich.

Uwzględniając iż rok 2006 był drugim rokiem realizacji Strategii stopień zaawansowania realizacji poszczególnych celów strategicznych osiągnął bardzo różny poziom.

 

 

Realizacja celu strategicznego Nr 1. „Czyste i dobrze zagospodarowane środowisko przyrodnicze”

 

 

 

Realizacja celu strategicznego Nr 2. „Wysoka jakość życia mieszkańców powiatu”

 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina, zdrowe społeczeństwo, sprawny system wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, to tylko niektóre z czynników wpływających na jakość życia. Większość z nich związana jest głównie ze zdrowiem mieszkańców i ich poczuciem bezpieczeństwa. Głównym celem w/w priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktykę, wzrost dostępności oraz usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego funkcjonują dwa szpitale, około 30 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz filia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego mająca swą siedzibę w Myśliborzu. Szpitale prowadzone są w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zasady ich funkcjonowania określa ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Z dniem 1 stycznia 1999r.organem założycielskim i nadzorczym szpitali jest Rada Powiatu w Myśliborzu.

 

Powszechna dostępność do specjalistycznej diagnostyki medycznej - cel szczegółowy 2.1

Główny cel w/w priorytetu wynika z celu strategicznego, czyli poprawy jakości i warunków zdrowotnych społeczeństwa, wzrostu dostępności oraz usprawnienia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jednostki nasze zapewniają mieszkańcom w stopniu dobrym dostęp i odpowiednią diagnostykę medyczną z dobrze przygotowaną kadrą i wysokospecjalistycznym sprzętem. Dzięki działalności dość licznych w naszym Powiecie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej mieszkańcy mają większą dostępność do świadczeń medycznych.

W skład struktury SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku wchodzą:

 1. Szpital,

 2. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy-29 łóżek,

 3. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna.

 4. Dział diagnostyki laboratoryjnej oraz szkoła rodzenia

W strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie znajduje się:

 1. Szpital,

 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- 20 łóżek

 3. Dział diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz szkoła rodzenia

 4. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna.

Potrzeby z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są zaspokajane. Analizując specjalistykę występuje jedynie brak zabezpieczenia stacjonarnej opieki psychiatrycznej i rehabilitacyjnej oraz ambulatoryjnej opieki kardiologicznej w Myśliborzu.

W roku 2006 pozyskano środki z funduszy europejskich i krajowych na realizację następujących zadań:

 1. ,,Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia”. Inwestycja realizowana jest ze środków ZPORR, budżetu Powiatu Myśliborskiego, dotacji celowej z Miasta i Gminy Dębno oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Wartość inwestycji wg podpisanej umowy o dofinansowanie stanowi kwotę w wysokości 2.099.998,14zł. Dodatkowo w ramach robót dodatkowych w/w zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę wysokości 402.948,44zł.

 2. ,,Zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w szpitalu powiatowym w Barlinku”. Inwestycja zrealizowana przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotacji celowej z budżetu państwa, środków własnych budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz dotacji celowej z Gminy Barlinek. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę w wysokości 622.694,28zł, w tym kwotę w wysokości 103.658,00zł przekazał Społeczny Komitet Zbiórki Funduszy z Barlinka

 3. ,,Zakup aparatu RTG dla szpitala Powiatowego w Barlinku”. Inwestycja zrealizowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, środków z budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz dotacji celowej z Gminy Barlinek. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę w wysokości 734.777,00zł.

Sprawnie funkcjonujący system profilaktyki zdrowotnej - cel szczegółowy 2.2.

Realizowane przedsięwzięcia z zakresu opieki zdrowotnej wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i lokalnej strategii rozwoju Powiatu Myśliborskiego. Projekty w zakresie promocji zdrowia, podnoszenia wiedzy o nowoczesnych metodach leczenia, zapobieganie chorobom poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa, zapobieganie uzależnieniom, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rozwiązywanie problemów dzieci ze środowisk trudnych, propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych to priorytety, które są wdrażane i uwzględnione w strategii powiatu. Dążymy aby w naszym powiecie każdy mieszkaniec mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych i socjalnych. Poprzez pracowników socjalnych sektor zdrowia współpracuje z sektorem pomocy społecznej. Zarówno w jednym, jak i drugim szpitalu funkcjonują Szkoły Rodzenia zajmujące się edukacją w ciąży i połogu, wyspecjalizowany personel naszych Jednostek realizuje programy usprawnienia wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca, prowadzona jest profilaktyka i leczenie cukrzycy, gruźlicy, profilaktyka i przeciwdziałanie chorobom zakaźnym, promocja zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym i nerwicom, profilaktyka zakażeń HIV i AIDS oraz profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych. W czerwcu w związku z akcją nt. profilaktyki raka piersi Zachodniopomorskie Centrum Onkologii udostępniło mammograf, dzięki któremu mieszkanki powiatu objęte programem mogły nieodpłatnie skorzystać z badań.

 

Efektywny system wspierania rodziny - cel szczegółowy 2.3

 

W roku 2006 nie została zmniejszona liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu z uwagi na to, iż takie zmniejszenie nastąpiło na koniec 2005 r. , a z uwagi na wciąż napływające postanowienia sądowe o konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie było możliwości zmniejszenia liczby miejsc. W 2006 r., 16 dzieci z naszych placówek powróciło do domów rodzinnych, 4 zostało objętych opieką w rodzinach zastępczych, a 3 zostało adoptowanych. W Placówce wielofunkcyjnej w Dębnie uruchomiono Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, który zabezpieczy potrzeby powiatu zarówno w szkoleniach rodzin zastępczych jak i adopcyjnych. Na ten cel wykorzystano wolną bazę lokalową w tej placówce, powstałą ze zmniejszenia liczby miejsc.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizowane są programy naprawcze w celu osiągnięcia standardów.

We wrześniu 2005 r. podpisano umowę z 2 zawodowymi rodzinami zastępczymi, które funkcjonują nadal i w 2006 r. objęły opieką 8 dzieci do lat 3.

W 2006 r. przeszkolono kolejne 2 zawodowe rodziny zastępcze, jednak nie można podpisać umów z tymi rodzinami, gdyż jedna z rodzin nie uzyskała pozwolenia na prowadzenie zawodowej rodz. zast., zaś druga z przyczyn zdrowotnych nie mogła zająć się dziećmi. Cały czas prowadzone są działania na rzecz pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze poprzez promowanie rodzicielstwa zastępczego.

W 2006 r. powstał Punkt Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem dla ofiar przemocy domowej, jako jeden z elementów systemu wspierania rodziny.

 

 

Sprawny i elastyczny system opieki nad niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezradnymi i wykluczonymi - cel szczegółowy 2.4

 

Starostwo powiatowe udostępniło w Barlinku w bursie przy ul. Szosowej pomieszczenia na Centrum Integracji Społecznej „Przystań”. Podstawą prawną funkcjonowania CIS jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym. Usługami CIS-u objęte są osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. W 2006r. CIS prowadziło szkolenia w następujących grupach :

- remontowo-budowlanej,

- profesjonalnego sprzątania i usług pralniczych,

- krawiectwa,

- małej gastronomii,

- pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych.

W I edycji szkoleń udział brało 29 uczestników, natomiast II edycję rozpoczęły 23 osoby ( II edycja trwa nadal).

 

W 2006r. urząd pracy objął różnorodnymi formami aktywizacji zawodowej 1845 osób bezrobotnych i łącznie wydatkował na nie kwotę 5.463.600 zł. Szczególnym uwzględnieniem traktowano osoby długotrwale bezrobotne, czyli zagrożone wykluczeniem społecznym dla których w Klubach integracji społecznej działających przy OPS-ach zorganizowano zajęcia z integracji zawodowej a następnie kierowano do robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Osoby długotrwale bezrobotne kierowane były także na miejsca przygotowania zawodowego.

 

W roku ubiegłym została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, co znacznie poprawiło jakość obsługi osób niepełnosprawnych.

Wykonany został m. in. podjazd oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku bursy.

 

 

 

 

Realizacja celu strategicznego Nr 3. „Rozwinięta lokalna gospodarka”

 

Jakość dróg w powiecie umożliwia sprawną komunikację wewnętrzną i tranzytową

- cel szczegółowy 3.7.

 

Wprowadzenie wieloletniego programu inwestycji drogowych opartego na jasnych, zobiektyzowanych kryteriach wyboru kolejności inwestowania stworzy podstawę do racjonalnych i uporządkowanych działań. Duża kosztochłonność inwestycji drogowych wymagać będzie intensywnego współdziałania samorządów na terenie powiatu. Szczegółowy cel stawiany przez strategię brzmi: „Jakość dróg w powiecie umożliwia sprawną komunikację wewnętrzną i tranzytową”. W celu realizacji przedstawionych zadań w omawianych w okresie (od stycznia 2006 do grudnia 2006) na terenie powiatu myśliborskiego wykonano następujące inwestycje:

 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z- ulica Zielona w miejscowości Dębno” (pozyskano środki unijne).

Długość przebudowanego kompleksowo odcinka drogi wyniosła 1,3 km.

Całość kosztów inwestycji wyniosła 1.338.425,15 PLN w tym Powiat Myśliborski 101.720,31 PLN (7,6%), Gmina Dębno 101.720,31 PLN (7,6%), Budżet Państwa 132.504,09 PLN (9,9%) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1.002.480,44 PLN (74,9%).

 

- „Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę ulicy Szosowej w miejscowości Barlinek” (pozyskano środki unijne).

Długość przebudowanego kompleksowo odcinka drogi wynosi 0,68 km.

Całość kosztów inwestycji wyniosła 1.148.345,54 PLN w tym Powiat Myśliborski 143.5443,19 PLN (12,5%), Gmina Barlinek 143.543,20 PLN (12,5%), i EFRR 861.259,15 PLN (75%).

 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121Z Zarzecze -Kolonia Myśliborzyce i przebudowa ustroju nośnego mostu przez Kanał Młyński we wsi Zarzecze etap II” (pozyskano środki krajowe).

Długość przebudowanego odcinka drogi: 0,16 km wraz z przebudową mostu.

Całość kosztów inwestycji wyniosła 148.098,33 PLN w tym Powiat Myśliborski.

63.098,33 PLN, (42,61%) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) 85.000,00 PLN (57,39%).

 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z Mostkowo -Sulimierz etap I” (pozyskano środki krajowe).

Długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 1,8 km.

Całość kosztów inwestycji wyniosła 400.376,55 PLN w tym Powiat Myśliborski

264.018,55 PLN (65,94%), Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) 136.358,00 PLN (34,06%).

 

- „Przebudowa ulicy Św. Bonifacego w Barlinku w ciągu drogi powiatowej nr 2155Z” (zrealizowano ze środków własnych).

Długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 0,93 km.

Całość kosztów inwestycji wyniosła 248.348,62 PLN.

 

- . „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2131Z w miejscowości Wysoka” (zrealizowano ze środków własnych).

Długość wybudowanego chodnika wyniosła: 0,32 km.

Całość kosztów inwestycji wyniosła 59,221,67 PLN.

 

 

 

 

 

 

Realizacja celu strategicznego Nr 4.Społeczeństwo ludzi wykształconych i ustawicznie edukujących się dla osobistego rozwoju i osiągnięcia sukcesu w warunkach konkurencji”

 

 

 

Wysoka jakość lokalnego systemu edukacji szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) - cel szczegółowy 4.1

 

Najważniejszym celem pracy każdej szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Skuteczność kształcenia musi wynikać ze wspólnej nauczycielskiej i uczniowskiej świadomości, w jakim celu zdobywa się w szkole wiedzę oraz umiejętności. Jednym
z podstawowych elementów oceny jakości kształcenia w szkołach są wyniki sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Rok 2006 wykazał już tendencje wzrostowe w zakresie efektów kształcenia
w przypadku sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, poprawiła się również zdawalność egzaminu maturalnego.

W sprawdzianie po szkole podstawowej powiat myśliborski uplasował się na 13 miejscu w woj. zachodniopomorskim (w roku 2005 - 18 miejsce).

W egzaminie gimnazjalnym na 16 miejscu ( w roku 2005 - 18 miejsce).

Egzamin maturalny (% zdawalności w zespołach szkół) na 14 miejscu
w województwie - zdawalność 69,21% ( w roku 2005 - 74,34% 16 miejsce). W roku 2005 egzamin zdawali tylko absolwenci Liceów Ogólnokształcących i Profilowanych.

Zdawalność w poszczególnych typach szkół w powiecie:

 • 2006

  • Licea Ogólnokształcące 83,4 % 84,6 %

  • Liceum Profilowane 53,3 % 62,7 %

  • Technika ---- 43,81 %

  • Uzupełniające Licea Ogólnokształcące ---- 33,3 %

Badania przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty wykazały, że wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych ma jakość planowania edukacyjnego przez nauczycieli, przemyślany dobór programów nauczania i podręczników, uzasadniony celami doboru odpowiednich metod i form pracy z uczniem oraz skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektorów szkół.

Na wzrost poziomu pracy szkół niewątpliwie wpływa poziom kwalifikacji nauczycieli, dostępność uczniów do oferty zajęć pozalekcyjnych, oraz dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli.

W szkołach podstawowych i gimnazjalnych zatrudnionych było 684 nauczycieli,
z tego 628 posiada wyższe wykształcenie co stanowi 91,8 %.Według stopni awansu zawodowego 33 nauczycieli stażystów, 88 kontraktowych, 399 mianowanych i 164 dyplomowanych.

W szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie zatrudnionych jest 291 nauczycieli,
z tego 281 posiada wyższe wykształcenie co stanowi 96,6 %. Według stopni awansu zawodowego 22 nauczycieli stażystów, 46 kontraktowych, 148 mianowanych i 70 dyplomowanych.

Do dalszej realizacji celów określonych w strategii, konieczne jest zawarcie
z poszczególnymi gminami i Kuratorium Oświaty w Szczecinie porozumienia na rzecz lokalnej edukacji, oraz opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu wspomagania lokalnego systemu oświaty, który powinien uwzględniać:

  • tworzenie systemu opieki, zapewniającego bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, oraz zapobiegającego zagrożeniom i przemocy w szkołach,

  • dalszą modernizację i poprawę bazy szkół i placówek oświatowych,

  • zapewnienie nauczycielom odpowiednich warunków pracy, promowanie ich osiągnięć oraz udziału w dokształcaniu i doskonaleniu

  • zapewnienie rodzicom prawa do wychowywania ich dzieci zgodnie z ich przekonaniami moralnymi i religijnymi oraz możliwości udziału
   w kształtowaniu rozwoju szkół.

 

Pewna jakościowa zmiana możliwa była między innymi dzięki realizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych. Poniżej przedstawiono zestawienia dotyczące liczby kół szkolnych oraz nauczania języków obcych.

 

 

Rodzaj koła

Liczba kół


Liczba uczestników

 

wiedzy

38

345

techniczne

4

48

artystyczne

9

76

sportowe

20

215

krajoznawcze

4

108

Inne

10

117

 

 

Liczba uczniów uczących się języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego:

 

 • język angielski - 1 995

 • język francuski - 155

 • język niemiecki - 2 516

 • język rosyjski - 37

 

Liczba uczniów uczących się :

 • jednego języka - 620

 • dwóch języków - 1 620

 • trzech języków - 139

 

W realizacji celu szczegółowego 4.1 istotnym wydaje się przedstawienie działań związanych z poprawą stanu bazy kształcenia. Należy tu wspomnieć o dwóch głównych inwestycjach zrealizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych:

 

1) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Myśliborzu”

 

Zadanie zrealizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 w roku budżetowym 2006

 

Całkowita wartość projektu: 227.987,20 zł ( w tym: koszt wymiany instalacji c.o.: 224.987,20zł, nadzór inwestorski: 3.000,00 zł)

 

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł (43,86 %)

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 127.987,20 zł (56,14 %)

 

Projekt obejmował wykonanie prac związanych z wymianą 1224 mb instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym i auli. Były to m.in.:

- wymiana rur,

- wymiana osprzętu w rozdzielni,

- wymiana zaworów odcinających i grzejnikowych,

- demontaż 143 grzejników żeliwnych, członowych i rurowych na drabinkowe i stalowe płytowe.

 

2) „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu”

Zadanie zrealizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 w roku budżetowym 2006

 

Całkowita wartość projektu: 624.899,43 zł ( w tym: 616.399,43 zł- roboty budowlane, 8.500,00 zł nadzór inwestorski)

Kwota dofinansowania: 300.000,00 zł (48,01 %)

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 324.899,43 zł (51,99 %)

 

W ramach w/w projektu wykonano:

- roboty dekarskie (powierzchnia wymienionego pokrycia dachowego: 401,35 m2 )

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych (132,65 m2),

- wymiana instalacji centralnego,

- wymiana instalacji elektrycznej (990 mb),

- roboty wewnątrz sali gimnastycznej (m.in.: wymiana parkietu, wymiana posadzek, demontaż zniszczonych i zużytych przyborów sanitarnych, wymiana drzwi i ościeżnic, wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa schodów)

- zakup wyposażenia sali gimnastycznej

 

 

Elastyczny lokalny system edukacji zawodowej dostosowujący się do zmiennych potrzeb rynku pracy - cel szczegółowy 4.2

Jednym z głównych zadań samorządów jest troska o to, aby zapewnić absolwentom szkół gimnazjalnych odpowiednią do ich potrzeb i zainteresowań liczbę miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych.

Mając na uwadze zmieniającą się ciągle sytuację na rynku pracy podejmuje się działania mające na celu zmiany w kierunkach kształcenia zawodowego. W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe kierunki kształcenia i zawody: technik mechanik obróbka skrawaniem, krawiec.

W szkołach zawodowych powstają kierunki kształcenia w zawodach zgłaszanych przez lokalny rynek pracy, a wygaszane kierunki, które nie spełniają wymagań społeczeństwa.

Aktualnie na terenie powiatu funkcjonują następujące typy szkół zawodowych:

  • technika - 8

  • zasadnicze szkoły zawodowe - 5

  • szkoły policealne - 4

 

które kształcą w zawodach:

   1. Technika: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, obróbka skrawaniem, technik informatyk, ekonomista, hotelarstwa, handlowiec, żywienie
    i gospodarstwo domowe, agrobiznesu, logistyk, budownictwa, organizacji i usług gastronomicznych

   2. Zasadnicze Szkoły Zawodowe: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, stolarz, krawiec, ogólnobudowlany, fryzjer, piekarz, cukiernik, ślusarz, monter instalacji gazowych, sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych

   3. Szkoły Policealne: technik spedytor administracji, informatyk, obsługi turystycznej, ekonomista, organizacji usług gastronomicznych.

Zmiany w sieci szkolnictwa zawodowego są każdorazowo uzgadniane z Powiatową Radą Zatrudnienia oraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

 

System edukacji ustawicznej ludzi dorosłych umożliwiający przekwalifikowanie się i szybkie dostosowanie do potrzeb rynku pracy - cel szczegółowy 4.3

 

Zadania określone w strategii w tym celu szczegółowym są działaniami długofalowymi zmierzającymi do stałego tworzenia sieci szkół dla dorosłych, umożliwiającego podnoszenie poziomu wykształcenia jak również przekwalifikowania zawodowego.

W bieżącym roku powstaną nowe publiczne szkoły dla dorosłych:

  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Dębnie,

  • 3 letnie Technikum Uzupełniające w zawodach: technik handlowiec, budownictwa, kucharz w Myśliborzu,

  • Szkoła policealna w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, obsługi turystycznej.

Sieć szkół publicznych dla dorosłych uzupełniana jest przez szkoły niepubliczne działające w Myśliborzu, Barlinku, Dębnie oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Myśliborzu, który wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zakładów pracy, rzemiosła
i osób indywidualnych organizuje kursy i szkolenia zawodowe.

Oprócz zadań realizowanych przez Szkoły Ponadgimnazjalne podejmowane były też zadania przez PUP.

W 2006r. przeszkolono łącznie 252 osoby bezrobotne, w tym 93 osoby uczestniczyły w szkoleniach indywidualnych pod konkretne potrzeby pracodawców. Szkolenia indywidualne umożliwiły podjęcie pracy bezpośrednio po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Łącznie na szkolenia wydatkowano kwotę 489.300 zł.

 

 

 

 

Realizacja celu strategicznego Nr 5 „Społeczność powiatu zintegrowana i stale budująca swoją lokalną tożsamość”

 

Przedstawiciele różnych instytucji, zwłaszcza reprezentujących organizacje pozarządowe lub sferę działalności społecznej zwracali uwagę na konieczność działań związanych z integracją lokalnych społeczności.

Należy podkreślić, iż poszczególne gminy podejmują szereg działań związanych „odkrywaniem” dziedzictwa historycznego. Niewątpliwie są to bardzo ważne działania, niestety należy podkreślić, iż ograniczają się one do lokalnego wymiaru.

 

Powiat w ramach swoich możliwości finansowych w 2006 roku starał się aktywnie wspierać będąc organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o zasięgu powiatowym, a nawet ponadpowiatowych.

 

Wykaz organizowanych lub współorganizowanych przez powiat imprez kulturalnych i sportowych w 2006 roku:

 

- Powiatowe Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia,

- Szczebel Powiatowy Ogólnopolskiego Konkurs Rysunkowego organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

- Międzynarodowy Festiwal Twórczości Artystycznej w ramach współpracy młodzieży polsko - niemieckiej,

- Przegląd Szkolnych Amatorskich Form Teatralnych,

- Festiwal piosenki Żeglarskiej i Turystycznej,

- Dożynki powiatowo - Gminne,

- Festiwal Kolęd i Pastorałek,

 

- Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,

- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Biegach Przełajowych,

- Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców,

- Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego w Piłce Siatkowej,

- Miting Lekkoatletyczny „Bądźmy Razem”

 

 

Ranga i znaczenie imprez kulturalnych i sportowych nosi różny charakter, służą one wzajemnej integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu lokalnej tożsamości.

Jednym z przykładów służących integracji lokalnej społeczności są organizowane corocznie dożynki powiatowo - gminne. Wypracowany model organizacji (na przemian w poszczególnych gminach) pozwala prezentować twórczość i dziedzictwo mieszkańców poszczególnych miejscowości.

W tej części sprawozdanie należy wspomnieć o działaniach Kapituły wyróżnienia promocyjnego Złoty Żagiel. Dzięki tej inicjatywie udało się skupić osobowości reprezentujące poszczególne gminy, które dzięki swojej wiedzy i pozycji w środowisku starają się prezentować dorobek i ponadgminne rozumienie podejmowanych działań.

 

 

Realizacja celu strategicznego Nr 6 „Społeczeństwo informacyjne”

W realizacji tego celu możliwości ekonomiczne pozwalają przede wszystkim przeznaczać środki na komputeryzację szkół i w konsekwencji edukację młodego pokolenia.

Właściwym kierunkiem jest realizowana przez Urzędy Gmin polityka realizacji projektów tzw. „e-urząd”. W części jest to zgodne realizacją Strategii Lizbońskiej. W szkołach nauczany jest przedmiot o nazwie technologia informacyjna. W 2006 roku zrealizowany został projekt „Wiedza i komputeryzacja szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności. W ramach projektu zakupiono do ZSP Nr 1 w Barlinku sprzęt audiowizualny, komputery z odpowiednim oprogramowaniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

 

KOMPUTERYZACJA SZKÓŁ

- Liczba pracowni komputerowych - 15

-Liczba komputerów w szkołach - 327

W tym:

 • pracowniach komputerowych - 255

w tym z dostępem do Internetu - 250

 • w innych pracowniach - 33

w tym z dostępem do Internetu - 23

 • w pomieszczeniach administracyjnych - 38

w tym z dostępem do Internetu - 23

Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych - 2

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Marek Dmytruszewski

na podstawie materiałów dostarczonych przez:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Inspektora ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektora PUP, Dyrektora PCPR

Specjalistę ds. technicznych PZD

Podinspektora w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2007 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 31-10-2018 14:07