herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego


PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../..../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ............... 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie skargi, o której jest mowa w ust. 2 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Skargę Państwa Urszuli i Zbigniewa Gembarowskich zamieszkałych w Myśliborzu, ul. Spokojna 11 a, na bezczynność Starosty Myśliborskiego uznaje się za bezzasadną.

3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu do udzielenia w oparciu o stanowisko wymienione w ust. 1 treści odpowiedzi na skargę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Myśliborzu.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE :

W dniu 19 kwietnia 2007 roku do Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęła skarga Państwa Urszuli i Zbigniewa Gembarowskich na działalność Starosty Myśliborskiego w sprawie bezczynności przesłana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Nadzoru i Kontroli. Zgodnie z art. 229 pkt. 4 k.p.a. rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych należy do rady powiatu, w związku z tym w dniu 14 maja 2007 roku skarga, o której mowa została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu, która uznała skargę za bezzasadną, dlatego, że zainteresowany uzyskał odpowiedź ustną dnia 21 lutego br., a jedynie nie otrzymał potwierdzenia w formie pisemnej.

Przygotowała:
Dagmara Sobocińska
Wydział Organizacji
i Spraw Obywatelskich

Załącznik

do uchwały Nr . ./.../2007

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia ............... 2007 roku

W związku ze skargą Państwa Urszuli i Zbigniewa Gembarowskich, zam. ul. Spokojna 11a, w Myśliborzu w sprawie bezczynności Starosty Myśliborskiego, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 14 maja br. uznała skargę za bezzasadną.

Zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 9 maja 2007 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w składzie:

  1. Marianna Grabowska - Przewodnicząca

  2. Danuta Patkowska - Zastępca Przewodniczącej

  3. Roman Czernielewski - Sekretarz

  4. Tomasz Jarema - Członek

  5. Edward Sawicki - Członek

dokonała analizy materiałów w sprawie skargi Państwa Urszuli i Zbigniewa Gembarowskich w sprawie bezczynności Starosty Myśliborskiego.

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Zbigniew Gembarowski - Skarżący

  2. Andrzej Potyra - Starosta Powiatu Myśliborskiego

  3. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego

  4. Adam Wojciechowski - Radca prawny

Ze skargi, która została przesłana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie do Rady Powiatu w Myśliborzu i zeznań skarżącego wynika, że został zignorowany i nie otrzymał odpowiedzi na wniosek z dnia 29.12.2006r. dotyczący ujawnienia prawa do nieruchomości w księdze wieczystej, jak również nie otrzymał odpowiedzi na skargę dotyczącą bezczynności Starosty Myśliborskiego z dnia 07.03.2007r. w w/w sprawie. Dnia 10 kwietnia 2007 roku skarżący przesłał skargę na działalność Starosty Myśliborskiego do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Następnie Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd w Szczecinie Wydział Nadzoru i Kontroli przesłał dnia 19 kwietnia br. w/w skargę do Rady Powiatu w Myśliborzu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Myśliborzu po rozpatrzeniu meritum sprawy uznała, że skarga jest bezzasadna, gdyż dnia 21 lutego 2007 roku skarżący przybył do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, w celu ustalenia czy Starosta wystąpił do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z wnioskiem o nadanie wyrokowi tego sądu z dnia 04.12.2006r. o sygn. akt. I C - 129/06 klauzuli wykonalności, gdzie został poinformowany przez radcę prawnego, że nie jest uprawniony, aby domagać się, aby Starosta wystąpił o nadanie przedmiotowemu wyrokowi klauzuli wykonalności oraz ujawnienia przysądzonego prawa zatrzymania w księdze wieczystej.

Ze skargi nie wynikało, że skarżący oczekiwał odpowiedzi na piśmie. Odpowiedź została udzielona w formie ustnej, a dowodem jest notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy, sporządzona dnia 21 lutego br. przez radcę prawnego - Adama Wojciechowskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2007 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2007 15:43