herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel


PROJEKT

UCHWAŁA Nr .........

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .................... 2007 roku

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel

Na podstawie art.12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1.1. Postanawia się nawiązać współpracę partnerską między Powiatem Myśliborskim, a Powiatem Soltau-Fallingbostel, której celem jest przyczynianie się do porozumienia i przyjaźni między narodem polskim i niemieckim dla dobra wspólnej, wzrastającej w pokoju wolności Europy.

2. Współpraca będzie polegała na dążeniu do:

  • obustronnego poznania życia kulturalnego i społecznego poprzez inicjowanie i wspieranie licznych spotkań różnych instytucji, związków, stowarzyszeń i szkół,

  • wspierania kontaktów na niwie gospodarczej,

  • wymiany doświadczeń i rozwoju współpracy na szczeblu administracyjnym dla obustronnych korzyści.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Zgodnie z art.12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.

Powiat Myśliborski nawiązał pierwsze kontakty z Powiatem Soltau-Fallingbostel w roku 2003.

W roku 2005 podpisana została umowa o współpracy przez Starostę II kadencji Rady Powiatu - Janusza Winiarczyka.

Podpisanie tej umowy nastąpiło bez stosownej uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu, która w świetle powyższego przepisu jest jedynym organem właściwym do decydowania w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na powyższe oraz ze względu na wolę obydwu stron do dalszego nawiązywania wielopłaszczyznowej współpracy i poszerzania jej zakresu w ramach kompetencji zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przygotowała:

Barbara Krakowska-Petruk

Z-ca Naczelnika Wydziału OR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-05-2007 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2007 14:57