herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 18/2007


Protokół Nr 18/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 26 kwietnia 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 900 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Ryszard Syroka - Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Barlinku

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (załącznik Nr 2 protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku dot. zwiększenia zatrudnienia. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Dyrektor ZSP nr 1 w Barlinku - Ryszard Syroka

poinformował, że niezbędne jest zatrudnienie w Zespole Szkół pracownika interwencyjnego do wykonywania prac biurowych. Obecnie Zespół liczy 765 uczniów, zatrudnionych jest 82 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, których obsługuje 5 pracowników administracji. Szeroki zakres obowiązków osób obsługujących sekretariat, dział administracji i dział kadr sprawia wysokie obciążenie obecnych pracowników. Konieczne jest zwiększenie zatrudnienia w dz. administracja żeby odciążyć obecnych pracowników od wykonywania prac pracochłonnych typu sortowanie dokumentów, przyjmowanie i rejestracja dokumentów, wydawanie zaświadczeń na prośbę ucznia bądź nauczyciela., przyjmowania dokumentów uczniów do klas I, wydawanie legitymacji, a także wydawanie zaświadczeń do wojska.

Obecnie obciążenie to wpływa negatywnie na atmosferę w pracy, organizację pracy szkoły oraz utrudnia to udzielanie urlopów wypoczynkowych.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że jednostka w swoim budżecie musi mieć zabezpieczone 100% kwoty wynagrodzenia pracownika interwencyjnego oraz plan wydatków. Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy nastąpi pod koniec roku budżetowego i przekazany zostanie na dochody powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił jednogłośnie ( za - 5, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie zaopiniować wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika interwencyjnego do wykonywania pracy biurowej.

Ad. 4

Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o pokrycie kosztów transportu 4 uczniów i nauczyciela do Sztokholmu. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału OKiS.

Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku - Ryszard Syroka

poinformował, że wniosek dotyczy sfinansowania wyjazdu 4 uczniów i 1 nauczyciela - opiekuna do Sztokholmu w kwocie 2.500 zł. w ramach programu „Budowanie pewności siebie młodych ludzi” finansowanego przez Unię Europejską, w którym uczestniczy młodzież z Polski, Szwecji, Francji, Niemiec i Szkocji.

Jest to drugi rok uczestnictwa ZSP Nr 1 w Barlinku w tym programie, w ramach którego młodzież doskonali znajomość języka angielskiego oraz prezentuje kulturę naszego kraju.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dn. 27.07-03.08 br. w Eksjo, mieście partnerskim dla Barlinka. Wnioskowa kwota jest niezbędna na pokrycie kosztów przejazdu przez Gdańsk do Sztokholmu, w tym rezerwację biletów lotniczych. Pozostałe koszty pobytu finansowane są przez organizatorów. Po zakończeniu spotkania organizatorzy zwracają 70% poniesionych kosztów transportu na konto Starostwa.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) zaopiniować pozytywnie powyższy wniosek przyznając 2.500 zł na sfinansowanie wyjazdu 4 uczniów i 1 nauczyciela - opiekuna do Sztokholmu.

Ad. 5

Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku dot. zakupu samochodu dla Zespołu. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku - Ryszard Syroka

poinformował, że potrzeba posiadania przez szkołę samochodu wynika z konieczności przede wszystkim uczestnictwa młodzieży w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odbywających się na terenie powiatu, województwa i kraju. Stanowi to bardzo ważny element motywacji uczniów do rozwoju i ułatwia uzyskanie dobrych wyników na egzaminach zawodowych i maturze. Wpływa to również na wizerunek szkoły i jej promocję co przekłada się na pozyskiwanie dla kas I większej liczby uczniów.

Posiadanie własnego transportu ułatwia możliwość uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i konferencjach, które najczęściej odbywają się w Szczecinie. W kontekście rozporządzenia o rozliczaniu delegacji i konieczności dokumentowania przejazdów za pomocą biletów, dysponowanie własnym pojazdem zdecydowanie wpływa na poprawę organizacji planu lekcji uczniów. Szkoła umożliwia również dysponowanie samochodem innym jednostkom organizacyjnym powiatu na terenie miasta Barlinka tj: ZSP nr 2, Domowi Dziecka, Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz radnych powiatowych z Barlinka.

Zakupienie samochodu nie wiąże się z utworzeniem dodatkowego etatu, ponieważ w Zespole zatrudniony jest pracownik, który oprócz stanowiska kierowcy pojazdu ma w przydziale obowiązki pracownika do różnych napraw (prace konserwatorskie, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, obsługa przepompowni), pracownika ochrony dot. bezpieczeństwa młodzieży ( w tym kontrolowanie i legitymowanie osób przebywających na terenie szkoły) oraz zdawanie poczty.

Planowany jest zakup samochodu w ramach środków własnych zaplanowanych na remont posiadanego dotychczas Forda Transit (rocznik 1991) w kwocie 6.750 zł oraz środków uzyskanych z planowanej sprzedaży tego pojazdu około 2,000 zł, co łącznie dałoby kwotę około 9.000 zł.

Po analizie cen rynkowych dla pojazdów używanych okazało się, że racjonalnym jest zakup pojazdu w cenie około 20.000 - 25.000 zł, gdyż przy tej cenie możliwe jest zakupienie samochodu młodszego rocznika.

Na koniec swojej wypowiedzi Dyrektor ZSP zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o przesunięcie części zaplanowanych środków ( w § 4210) na funkcjonowanie internatu w związku z jego likwidacją i przeznaczenie tych środków na zakup samochodu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił odłożyć rozpatrzenie powyższego wniosku do momentu rozpoznania sytuacji finansowej dot. wielkości zaplanowanych środków w budżecie powiatu na funkcjonowanie internatu przy ZSP nr 1 w Barlinku.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

poinformował dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku, że w dniu 24 kwietnia br. Naczelnik Wydziału OKiS skierował wniosek, w którym Zarząd Powiatu zobowiązuje dyrektora do przygotowania informacji i oceny finansowej umowy nr 1/2010/05 zawartej pomiędzy ZSP nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp i przedłożenie jej na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku - Ryszard Syroka

poinformował, że w dniu dzisiejszym do Sekretariatu Starostwa złożył wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż pieca c.o., który był eksploatowany w Zespole Szkół. Obecnie piec ten jest niewykorzystywany ze względu na przyłączenie ZSP do sieci cieplnej PEC w Barlinku.

Ad. 6

Rozpatrzono wniosek Dyrektora ZS w Smolnicy o przydzielenie dodatkowych środków finansowych. (załącznik Nr 6 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w w/w sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformował, że w dniu 16 marca br. została przeprowadzona kontrola sanitarna w budynku szkoły przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Myśliborzu, który w wyniku kontroli stwierdził, że niezbędne jest przeprowadzenie remontu sufitów i ścian ze względu na ślady wilgoci, świadczące o nieszczelności pokrycia dachowego.

Dyrektor Zespołu Szkół w Smolnicy zobowiązała się wykonać prace remontowe we własnym zakresie podczas wakacji letnich.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyraził zgodę na przydzielenie wnioskowanej przez Dyrektora kwoty w wys. 1.425 zł z przeznaczeniem na zakupienie materiałów w celu wykonania prac remontowych w pomieszczeniach na I piętrze oraz w ciągu komunikacyjnym w piwnicy szkolnej w Zespole Szkół w Smolnicy.

Ad. 7

Rozpatrzono wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o rozwiązanie kwestii utrzymania wychowanków tzw. „grupy interwencyjnej „ w Ośrodku. (załącznik Nr 7 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w w/w sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za- 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Dyrektora MOW Renice wyrażając zgodę żeby utrzymanie tzw. ”grupy interwencyjnej było finansowane ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Ad. 8

Rozpatrzono wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dot. ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego położonej w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że obecnie w kraju następuje wzrost cen nieruchomości zabudowanych, w związku z powyższym należało by zastanowić się czy nie wstrzymać się ze sprzedażą ww. nieruchomości. Cena nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 215.080 zł. natomiast w niedługim czasie może być ona o wiele wyższa.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił wstrzymać się ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego położonej w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice. W związku z powyższym Zarząd nie wyraził zgody na przeprowadzenie III przetargu ustnego na sprzedaż ww. nieruchomości.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił nie podejmować powyższej uchwały ze względu na skład komisji przetargowej, który powinien zostać uzupełniony.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. (załącznik Nr 9 do protokołu).

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poinformowała, że zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 33.458 zł. uzyskaną z tytułu sprzedaży drewna opałowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup ciągnika do Obwodu drogowego w Myśliborzu,

  2. decyzji otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie ustalonych na rzecz Powiatu Myśliborskiego wysokości odszkodowań w wysokości łącznie 1.155.570 zł. za nabycie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego położonych w obrębie ewidencyjnym Sitno, Derczewo, Otanów gmina Myślibórz a przeznaczonych na pasy drogowe.

  3. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu Uchwałą Nr VI/52/07 z 20.III.2007 r. uległ zmniejszeniu deficyt budżetu Powiatu Myśliborskiego, a co za tym idzie zachodzi konieczność zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie ( za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 18/38/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poinformowała, że zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu na 2007 rok dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 400 zł. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zakup glukometrów dla Stowarzyszeń Diabetyków w Barlinku, Dębnie i w Myśliborzu,

  2. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 1.761 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dojazdy lekarzy z innych miejscowości na komisje lekarskie, oraz na zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i specjalistycznych niezbędnych przy przeprowadzaniu poboru, zakup środków czystości i prasy).

  3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o przyznanie środków finansowych na wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. Zarząd przyznał kwotę 1.425 zł. na zakup materiałów na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach na pierwszym piętrze oraz w ciągu komunikacyjnym w piwnicy szkolnej.

  4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 3.491 zł. na indywidualne nauczanie ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego.

  5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o przyznanie kwoty 2.500 zł. na pokrycie kosztów transportu 4 uczniów i nauczyciela opiekuna do Sztokholmu w ramach programu APV „Budowanie pewności siebie młodych ludzi” finansowanego przez Unię Europejską, w którym uczestniczy młodzież z Polski, Szwecji, Niemiec i Szkocji,

  6. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 5.531 zł. z §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie ( za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 18/39/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. (załącznik Nr 10 do protokołu)

Ad. 12

Rozpatrzono projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau - Fallingbostel. Załącznik Nr 11 do protokołu

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Poinformował, że pierwsze kontakty z Powiatem Soltau - Fallingbostel były w roku 2003, natomiast w roku 2005 została podpisana umowa o współpracy przez Starostę II kadencji Rady Powiatu. Podpisanie tej umowy nastąpiło bez stosownej uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu, która zgodnie z art. 12 pkt 9a ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.

Ze względu na wolę obydwu stron do dalszego nawiązywania wielopłaszczyznowej współpracy i poszerzania jej zakresu w ramach kompetencji zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) przyjął powyższy projekt uchwały.

Ad. 13

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

poinformowała, że do Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęło pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Nadzoru i Kontroli w Szczecinie, w którym w załączeniu została przekazana skarga Państwa U.Z Gembarowskich z dnia 10 kwietnia 2007 roku dot. działalności Starosty Myśliborskiego.

Skarga ta zostanie przekazana dla Przewodniczącego Rady żeby skierował ją do Komisji Rewizyjnej celem zbadania sprawy.

Członek Zarządu - Krystyna Balcerzak

zapytała, czy skład Komisji ds. rozpatrywania wniosków dot. wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został uaktualniony i czy jest możliwość żeby została członkiem tej Komisji.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

Udzielił wyjaśnień, mówiąc, że zarządzeniem starosty nr 7/2007 z dnia 29 stycznia br. skład tej Komisji został uaktualniony. W skład komisji wchodzą:

1. Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz jako Przewodniczący

Komisji,

2. Naczelnik Wydziału OSR - Stanisław Chorabik jako członek Komisji,

3. Naczelnik Wydziału AAB - Teresa Bakalarczyk jako członek Komisji,

4. Radny Rady Powiatu w Myśliborzu - Tomasz Jarema jako członek Komisji.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXIII/180/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania środków z PFOŚiGW Komisja składa się z 4 członków:

- przewodniczącego, który jest członkiem Zarządu Powiatu nadzorujący

Wydział OSR,

- członka, który jest Naczelnikiem Wydziału OSR,

- członka, który jest przedstawicielem Wydziału Architektury i Budownictwa,

- członka, który jest Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Leśnictwa.

Zmiana oraz poszerzenie składu Komisji wymaga zmiany ww. uchwały.

Ad. 14

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1030

Protokołowała: Janina Sidor

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-05-2007 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2007 14:53